Home

Rejestracja online

Zapisz się na studia:  Rejestracja online 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez UEP - pobierz
UWAGA, KANDYDACI
w dniu 10 stycznia br. (czwartek) w godzinach od 16.30 do 19.30 przeprowadzona zostanie instalacja nowych funkcji systemu HMS.
W tym czasie serwisy ‘e-dziekanat’ oraz ‘e-kadry’ będą niedostępne dla użytkowników.
Za utrudnienia przepraszamy.

Zgłoszenia mogą składać kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera.

 


O przyjęcie na studia drugiego stopnia na dany kierunek nie mogą ubiegać się osoby mające aktywny status studenta studiów drugiego stopnia na tym samym kierunku.

Uwaga, kandydaci: opcja "pozostali kandydaci" dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy o przyjęcie na studia ubiegają się jako studenci/absolwenci uczelni innych niż Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Studenci/absolwenci UEP, którzy przystępują do rekrutacji na podstawie średniej ocen ze studiów, wybierają opcję 1 lub 2 w zależności od roku ukończenia studiów. 


Przyjęcia na stacjonarne studia drugiego stopnia odbywają się na wydział i kierunek. Wybór wydziału i kierunku studiów dokonany w zgłoszeniu jest wiążący.


Kandydaci niebędący studentami/absolwentami UEP oraz kandydaci, którzy nie brali udziału w żadnej dotychczasowej rekrutacji zapisują się na listę kandydatów wybierając właściwy link w centralnej części strony z formularzami zgłoszeniowymi.


Studenci/absolwenci UEP oraz osoby, które przystępowały do postępowania rekrutacyjnego na UEP i mają już profile w bazie danych kandydatów logują się na swoje konto w module rekrutacyjnym przy użyciu UID oraz  hasła (pola z prawej części strony z formularzami rekrutacyjnymi).

Aby złożyć zgłoszenie na więcej niż jeden kierunek studiów należy zalogować się na swój profil w module rekrutacyjnym, z menu z lewej strony wybrać opcję  "dane rekrutacyjne" i dalej w centralnej części strony pod złożonym już zgłoszeniem "wybierz kolejny kierunek studiów".


Uwaga studenci/absolwenci UEP: przy składaniu zgłoszeń na więcej niż jeden kierunek studiów formularz rekrutacyjny wyświetla tylko karty z danymi rekrutacyjnymi. Aby do zgłoszenia pobrać średnią ocen należy po złożeniu zgłoszenia na kolejny kierunek wykonać edycję danych osobowych i edycję danych rekrutacyjnych (opcja "edytuj dane osobowe w zakładce "dane osobowe obowiązujące na tym kierunku"; opcja "edytuj dane rekrutacyjne" w zakładce "dane rekrutacyjne").

 

Druki wpłaty opłaty rekrutacyjnej zamieszczone są w zakładce "płatności" formularza. Przy dokonywaniu wpłaty drogą elektroniczną należy uwzględnić tytuł wpłaty podany w druku załączonym do danego kierunku. Uwaga: dla każdego zgłoszenia przydzielony jest inny numer rachunku bankowego.  

 

Test kwalifikacyjny składa się z dwóch części tematycznych, odbywa się w formie jednej sesji egzaminacyjnej. 

 

Pole  opisane jako "numer paszportu" dotyczy tylko cudzoziemców.Komunikat, że system nie może zidentyfikować kandydata oznacza, że:
- kandydat, który nie składał dotąd zgłoszeń elektronicznych i nie ma jego danych w bazie, wybrał opcję "rejestracja/przypominanie hasła" służącą wyłącznie do nadawania nr NIU i hasła osobom, których dane są już w bazie danych UEP; w takiej sytuacji należy wybrać odpowiednią rekrutację z centralnej części strony;
albo
- kandydat, który już złożył zgłoszenie elektroniczne i zapomniał hasła, wypełnia formularz przypominania hasła danymi, które są inne niż wpisane przez niego do formularza przy składaniu zgłoszenia; w takiej sytuacji należy przesłać informację na adres: rekrutacja@ue.poznan.pl

Obywatele polscy oraz cudzoziemcy, którzy posiadają:
- zezwolenie na pobyt stały (zezwolenie na osiedlenie się)
- status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
- status korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- status pracownika migrującego, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli jest lub był zatrudniony w Polsce, lub status członka jego rodziny, jeżeli mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
- zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP na mocy art. 127, art. 159 ust. 1 lub art 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) ,
- status korzystającego z ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- obywatelstwo któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej / status członka rodziny w.w. obywatela, posiadający prawo stałego pobytu.
przy składaniu zgłoszenia wybierają opcję rekrutacji:

studia STACJONARNE II stopnia na rok akademicki 2018/2019 dla POLAKÓW i cudzoziemców rekrutujących się na polskich zasadach (TOWAROZNAWSTWO)
  
 Cudzoziemcy inni, niż wymienieni wyżej wybierają opcję rekrutacji:

studia STACJONARNE II stopnia na rok akademicki 2018/2019 dla cudzoziemców nie rekrutujących się na polskich zasadach (TOWAROZNAWSTWO)
 
 Cudzoziemcy, którzy posiadają:
  a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
  b) status członka rodziny w/w obywatela
  c) ważną Kartę Polaka
oraz posiadają środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (dotyczy osób wymienionych w p. a) i b)) mogą wybrać opcję rekrutacji na polskich zasadach albo z ich pominięciem.