Od kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia wymagane są następujące dokumenty:

podanie

 • formularz aplikacyjny
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • ankieta osobowa
 • deklaracja podjęcia studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
 • zaświadczenie o udziale w olimpiadzie stopnia centralnego (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad),
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • certyfikat znajomości języka angielskiego
 • kolorowa fotografia cyfrowa o wymiarach 20 x 25mm w formacie jpg. lub tif., w rozdzielczości 300 dpi (bez kompresji) na płycie CD (plik z fotografią należy opisać następująco: PESEL, nazwisko, imię, NIU otrzymane podczas rejestracji),
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),
 • zaświadczenie wojewódzkiego kuratora oświaty, że posiadane świadectwo dojrzałości jest równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),
 • tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej oraz opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów (kandydaci, którzy uiścili opłatę w wysokości 40 zł zobowiązani są do złożenia wraz z dowodem wpłaty stosownego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej potwierdzona przez szkołę (dotyczy kandydatów, których świadectwo dojrzałości i świadectwo ukończenia szkoły średniej są odrębnymi dokumentami),
 • tymczasowe świadectwo matury IB,
 • informacje przydatne przy wypełnianiu dokumentu http://www.nauka.gov.pl/index.php?id=2531
 • oświadczenie o zasadach studiowania (dotyczy tych kandydatów, którzy mając możliwość wyboru wybrali zasady obowiązujące obywateli polskich),
 • oświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów (dotyczy kandydatów na Wydział Towaroznawstwa)