Od kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia wymagane są następujące dokumenty:


 • podanie
 • formularz aplikacyjny
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • suplement do dyplomu,
 • ankieta osobowa,
 • deklaracja podjęcia studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu,
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • certyfikat znajomości języka angielskiego
 • kolorowa fotografia cyfrowa o wymiarach 20 x 25mm w formacie jpg. lub tif., w rozdzielczości 300 dpi (bez kompresji) na płycie CD (plik z fotografią należy opisać następująco: PESEL, nazwisko, imię, NIU otrzymane podczas rejestracji),
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),
 • dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej oraz opłaty czesnego za pierwszy semestr studiów (kandydaci, którzy uiścili opłatę w wysokości 40 zł zobowiązani są do złożenia wraz z dowodem wpłaty stosownego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
 • oświadczenie o zasadach studiowania (dotyczy tych kandydatów, którzy mając możliwość wyboru wybrali zasady obowiązujące obywateli polskich).