Aktualności

Budżet partycypacyjny UEP 2018

Zaproszenie do składania wniosków.

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zaprasza pracowników do współdecydowania o wydatkowaniu z budżetu UEP kwoty 50 000 zł (brutto) w ramach projektu „Budżet partycypacyjny UEP 2018”.

Ideą projektu jest stworzenie pracownikom UEP realnej możliwości wpływu na rozdysponowanie przeznaczonej kwoty z budżetu. To aktywne włączenie pracowników w proces planowania budżetu Uczelni dostarczy jednocześnie władzom UEP informacji o potrzebach, oczekiwaniach i preferencjach społeczności UEP.

 

Zapraszamy pracowników do zgłaszania w okresie od 29 stycznia do 18 lutego 2018 r. pomysłów i propozycji w zakresie:

  • ulepszenia infrastruktury Uczelni lub narzędzi informatycznych służących pracownikom,
  • poprawy warunków socjalnych,
  • inicjatyw służących rozwojowi zawodowemu, zdrowiu czy integracji pracowników,

a następnie do aktywnego uczestnictwa w wyborze inicjatyw, które w największym stopniu odzwierciedlają potrzeby społeczności UEP.

 

Wybrane propozycje zostaną poddane powszechnemu głosowaniu społeczności pracowników UEP.


Ramy czasowe tegorocznego projektu:


Etap I (29 stycznia-18 lutego 2018 roku)

Powołanie Zespołu Opiniującego i zgłaszanie przez pracowników UEP pomysłów w wersji pisemnej w Biurze Promocji lub przesłanie w wersji elektronicznej na adres: budzet2018@fnc.ue.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do 18 lutego 2018 r. włącznie.


Etap II (19-22 lutego 2018 roku)

Ocena propozycji działań


Etap III (23 lutego-4 marca 2018 roku)

Głosowanie nad projektami


Etap IV (5 marca 2018 roku)

Ogłoszenie wyników głosowania

  

Szczegółowe zasady projektu dotyczące między innymi: osób uprawnionych do uczestnictwa, zakresu, formy, trybu i miejsca zgłaszania propozycji, sposobu wyboru zgłoszonych propozycji do realizacji oraz etapów i terminów wykonania projektu zostały określone w Regulaminie Projektu „Budżet partycypacyjny UEP 2018”.