11 marca 2019 r. odbyło się kolejne z cyklu spotkań poświęconych wdrożeniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Miało na celu przedstawienie projektu nowego Statutu Uczelni oraz dyskusję nad nim z udziałem pracowników UEP.

Projekt jest wynikiem prac Rektorskiej Komisji ds. Statutu i dyskusji w gronie Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego. Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji, zostanie on skierowany w drugiej połowie marca do opinii komisji senackich, związków zawodowych, samorządu studentów i doktorantów oraz Rady Uczelni. Uchwalenie nowego Statutu planowane jest na posiedzeniu Senatu 26 kwietnia 2019 r.