Na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 22 lutego 2019 r. wybrano pierwszą Radę Uczelni. Nowy organ Uczelni powołany został w myśl przepisów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W skład rady weszli:


1) członkowie spośród wspólnoty UEP:
- prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP,
- prof. dr hab. Marek Ratajczak, prof. zw. UEP,
- prof. dr hab. Jan Szmbelańczyk, prof. zw. UEP,

2) członkowie spoza wspólnoty UEP:
- Andrzej Głowacki,
- Dariusz Kucz,
- dr Maria Pasło-Wiśniewska,

3) urzędujący przewodniczący samorządu studenckiego – Michał Gerus.

Przewodniczącym Rady Uczelni został Andrzej Głowacki.

Do zadań Rady Uczelni należy:

1) opiniowanie projektu strategii uczelni;
2) opiniowanie projektu statutu;
3) monitorowanie gospodarki finansowej uczelni;
4) monitorowanie zarządzania uczelnią;
5) wskazywanie kandydatów na rektora, po zaopiniowaniu przez senat;
6) opiniowanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni;
7) wykonywanie innych zadań określonych w statucie.