Działalność naukowa Uczelni obejmuje szeroki obszar naukowo-badawczy, koncentrujący się na sześciu dyscyplinach naukowych:
- ekonomii,
- finansach, 
- gospodarce międzynarodowej, 
- informatyce, 
- naukach o zarządzaniu,
- towaroznawstwie.
Nauczyciele akademiccy UEP zaangażowani są w procesy badawcze, łącznie około 500 tematów badawczych w formach:
 - zadań badawczych, objętych działalnością statutową w zakresie problematyki związanej z zasadniczymi kierunkami badawczymi katedr,
 - projektów badawczych i rozwojowych bezpośrednio finansowanych przez MNiSW, NCN, NCBR i inne instytucje,
 - międzynarodowych projektów badawczych, w tym realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej,
 - prac i projektów zleconych, wykonywanych na zamówienie krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2017 przyznał wszystkim wydziałom Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kategorię A (poziom bardzo dobry). Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.