ANALIZA EKONOMICZNA I CONTROLLING

(edycja trzydziesta druga)

2018/2019


Cele i zadania studiów:
 usystematyzowanie i pogłębienie teoretycznych oraz praktycznych aspektów podstawowych instrumentów zarządzania, jakimi są analiza ekonomiczna i controlling. Controlling jest wsparciem przy planowaniu, sterowaniu i kontroli organizacji, procesów i projektów, jak również przygotowanie i udostępnianie potrzebnych do tego informacji. Controller wspiera prace zarządu poprzez dostarczenie informacji ułatwiających podejmowanie decyzji na różnych szczeblach zarządczych. 
Zadaniem studiów jest przygotowanie do wykonywania zawodu controllera i analityka finansowego.
Korzyści z ukończenia studiów: maksymalizacja kompetencji zawodowych, większe możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy, rozbudowane sieci kontaktów.

Ramowy program studiów:
 teoretyczno-metodologiczne podstawy analizy ekonomicznej i controllingu, rachunkowość jako baza informacyjna w analizie ekonomicznej i controllingu, zarządzanie przedsiębiorstwem na zasadach controllingu, rachunek i analiza kosztów, zarządzanie zasobami rzeczowymi przedsiębiorstwa, zarządzanie kapitałami w przedsiębiorstwie, controlling inwestycyjny, ocena przedsięwzięć inwestycyjnych, analiza finansowa przedsiębiorstwa, budżetowanie i analiza odchyleń, strategiczna karta wyników.


Słuchacze studiów: absolwenci wszystkich typów uczelni wyższych.


Czas trwania studiów: od października 2018 roku do września 2019 roku. Zajęcia będą odbywać się raz/dwa razy w miesiącu, w piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele (łącznie 220 godzin).


Wykładowcy: pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz przedstawiciele praktyki gospodarczej.


Zapisy na studia podyplomowe: obowiązuje aplikacja online poprzez stronę internetową http://podyplomowe.ue.poznan.pl. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie o terminie rozpoczęcia zajęć. 


Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty: wniosek o przyjęcie na studia, kwestionariusz osobowy, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) wniesienia opłaty za studium, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Studiów Podyplomowych oraz Regulaminem Opłat za Usługi Edukacyjne Świadczone na UEP, kserokopia dowodu osobistego lub paszportu.


Termin przyjmowania zgłoszeń: trwa do 10 października 2018 roku


Adres do korespondencji:

Katedra Controllingu, Analizy Finansowej i Wyceny
Uniwersytet Ekonomiczny

al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
Studia Podyplomowe "Analiza Ekonomiczna i Controlling"