Doktoranci

Formy pomocy materialnej dla doktorantów

Świadczenia pomocy materialnej wypłacane przez Uczelnię dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018 obejmują :

  • stypendium socjalne dla doktorantów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym, niż dom studencki,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga d​la doktorantów, którzy z przyczyn losowych znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej,
  • stypendium rektora dla najlepszych doktorantów,
  • stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Ponadto doktoranci UEP mogą się ubiegać o :
- stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego
- stypendium doktoranckie
- zwiększenie stypendium doktoranckiego z tzw. dotacji projakościowej.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych świadczeń
i koniecznych dokumentów w plikach obok.