Studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu prowadzone są w dwóch trybach: stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) i trwają 4 lata. Studenci studiów dziennych i zaocznych kształceni są w ramach tego samego programu studiów (dostosowanego do specyfiki poszczególnych Wydziałów, które zajmują się ich organizacją). Również zajęcia dydaktyczne dla wszystkich uczestników studiów doktoranckich odbywają się w tych samych terminach.

Do podstawowych obowiązków wszystkich Doktorantów należy:
•    uczestnictwo w realizacji programu studiów, w tym składanie w terminie wyznaczonych egzaminów,
•    prowadzenie badań naukowych i składanie sprawozdań (co semestr) z ich przebiegu kierownikowi studiów doktoranckich.

Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, mogą zostać skreśleni z listy studentów.

Studia dzienne prowadzone są nieodpłatnie, natomiast słuchacze zaocznych studiów doktoranckich wnoszą czesne, którego wysokość określa Rektor. Dodatkowo studenci dzienni zobligowani są do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 60 godzin w roku akademickim.

Wszyscy uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich otrzymują stypendium, którego wysokość nie może być niższa niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. Decyzję o przyznaniu stypendium doktoranckiego oraz jego wysokości podejmuje organ tworzący studia doktoranckie.

Wszyscy doktoranci mogą starać się dodatkowo o stypendium naukowe, a doktoranci stacjonarni również o zwiększenie stypendium z dotacji projakościowej. Zasady przyznawania stypendiów określają odrębne przepisy.