Studia niestacjonarne I stopnia

Rejestracja online

Uwaga! 
Najbliższa rekrutacja na studia niestacjonarne zostanie uruchomiona w połowie lipca 2018 roku.

Zapisz się na studia  - Rejestracja online

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez UEP - pobierz

Przyjęcia na niestacjonarne studia pierwszego stopnia odbywają się na wydział i kierunek. Wybór wydziału i kierunku studiów dokonany w zgłoszeniu jest wiążący.


Kandydaci zapisując się po raz pierwszy zakładają konto kandydata. Kandydaci, którzy chcą złożyć więcej niż jedno zgłoszenie po zarejestrowaniu konta rekrutacyjnego muszą się na nie zalogować, z opcji wybrać "dane rekrutacyjne" i dalej "wybierz kolejny kierunek studiów".

 

Numer konta, na który należy uiścić opłatę rekrutacyjną znajduje się na druku wpłaty w części "płatności". Uwaga: dla każdego zgłoszenia przydzielony jest inny numer rachunku bankowego. Przy dokonywaniu wpłaty drogą elektroniczną należy uwzględnić tytuł wpłaty podany w druku załączonym do danego kierunku.

 

Kandydaci, których dane osobowe znajdują się już w bazie danych (kandydaci z lat ubiegłych, studenci i absolwenci UEP) proszeni są o korzystanie z opcji logowania. Przy dokonywaniu zapisu na studia należy uważnie sprawdzić dane osobowe.

 

Pole  opisane jako "numer paszportu" dotyczy cudzoziemców.


Komunikat, że system nie może zidentyfikować kandydata oznacza, że:
- kandydat, który nie składał dotąd zgłoszeń elektronicznych i nie ma jego danych w bazie, wybrał opcję "rejestracja/przypominanie hasła" służącą wyłącznie do nadawania nr NIU i hasła osobom, których dane są już w bazie danych UEP; w takiej sytuacji należy wybrać odpowiednią rekrutację z centralnej części strony;
albo
- kandydat, który już złożył zgłoszenie elektroniczne i zapomniał hasła, wypełnia formularz przypominania hasła danymi, które są inne niż wpisane przez niego do formularza przy składaniu zgłoszenia; w takiej sytuacji należy przesłać informację na adres: rekrutacja@ue.poznan.plObywatele polscy oraz cudzoziemcy, którzy posiadają:

 • zezwolenie na osiedlenie się
 • ważną Kartę Polaka
 • status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 • status korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • status pracownika migrującego, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli jest lub był zatrudniony w Polsce, lub status członka jego rodziny, jeżeli mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
 • zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP na mocy art. 127, art. 159 ust. 1 lub art 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
 • status korzystającego z ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obywatelstwo któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

przy składaniu zgłoszenia wybierają opcję rekrutacji:

studia NIESTACJONARNE I stopnia zaoczne na rok akademicki 2018/2019 dla POLAKÓW i cudzoziemców rekrutujących się na polskich zasadach


Cudzoziemcy inni, niż wymienieni wyżej wybierają opcję rekrutacji:

studia NIESTACJONARNE I stopnia zaoczne na rok akademicki 2018/2019 dla cudzoziemców nie rekrutujących się na polskich zasadach

 

Cudzoziemcy, którzy posiadają:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –2. stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 2. status członka rodziny w/w obywatela
 3. ważną Kartę Polaka

oraz posiadają środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów mogą wybrać opcję rekrutacji na polskich zasadach albo z ich pominięciem (dotyczy kandydatów wymienionych w pkt. 1 i 2).


W przypadku otrzymania przy próbie rejestracji komunikatu, że system nie może zidentyfikować kandydata, informację o tym fakcie należy przesłać na adres: rekrutacja@ue.poznan.pl