Studia niestacjonarne II stopnia

Rejestracja online

Uwaga! 
Najbliższa rekrutacja na studia niestacjonarne zostanie uruchomiona w połowie lipca 2018 roku.

Zapisz się na studia  - Rejestracja online

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez UEP - pobierz

Przyjęcia na niestacjonarne studia drugiego stopnia odbywają się na Wydział i kierunek. Wybór kierunku dokonany w zgłoszeniu jest wiążący.


Zgłoszenia mogą składać kandydaci posiadający co najmniej tytuł inżyniera.


Kandydaci zapisując się po raz pierwszy zakładają konto kandydata. Kandydaci, którzy chcą złożyć więcej niż jedno zgłoszenie po zarejestrowaniu konta rekrutacyjnego muszą się na nie zalogować, z opcji wybrać "dane rekrutacyjne" i dalej "wybierz kolejny kierunek studiów".


Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę rekrutacyjną znajduje się na druku wpłaty w części "płatności". Uwaga: dla każdego zgłoszenia przydzielony jest inny numer rachunku bankowego. 


Kandydaci, których dane osobowe znajdują się już w bazie danych (kandydaci z lat ubiegłych, studenci i absolwenci UEP) proszeni są o korzystanie z opcji logowania. Przy dokonywaniu zapisu na studia należy uważnie sprawdzić dane osobowe.

 

Pole  opisane jako "numer paszportu" dotyczy tylko cudzoziemców.


Obywatele polscy oraz cudzoziemcy, którzy posiadają:

  1. zezwolenie na osiedlenie się
  2. ważną Kartę Polaka
  3. status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
  4. status korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  5. status pracownika migrującego, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli jest lub był zatrudniony w Polsce, lub status członka jego rodziny, jeżeli mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  6. zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
  7. zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP na mocy art. 127, art. 159 ust. 1 lub art 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
  8. status korzystającego z ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  9. obywatelstwo któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

przy składaniu zgłoszenia wybierają opcję rekrutacji:


studia NIESTACJONARNE II stopnia zaoczne na rok akademicki 2017/2018 dla POLAKÓW i cudzoziemców rekrutujących się na polskich zasadach (TOWAROZNAWSTWO)

  


  

Cudzoziemcy inni, niż wymienieni wyżej wybierają opcję rekrutacji:

studia NIESTACJONARNE II stopnia zaoczne na rok akademicki 2017/2018 dla cudzoziemców nie rekrutujących się na polskich zasadach (TOWAROZNAWSTWO)

  

 


 

Cudzoziemcy, którzy posiadają:

1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

2. status członka rodziny w/w obywatela

3. ważną Kartę Polaka

oraz posiadają środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (dotyczy kandydatów wymienionych w pkt. 1-2) mogą wybrać opcję rekrutacji na polskich zasadach albo z ich pominięciem.

 


UWAGA

W przypadku otrzymania przy próbie rejestracji komunikatu, że wygasła ważność konta, informację o tym fakcie należy przesłać na adres:  rekrutacja@ue.poznan.pl