Studia niestacjonarne drugiego stopnia (magisterskie studia uzupełniające) mogą podjąć absolwenci publicznych i niepublicznych szkół wyższych, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Przyjęcie na niestacjonarne zaoczne studia drugiego stopnia odbywa się na kierunek.

Uruchomienie specjalności w ramach kierunku zależy od liczby studentów, którzy w trakcie studiów zadeklarują chęć studiowania na danej specjalności.

Przyjęcia na rok akademicki 2019/2020 prowadzone są na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów (bez względu na ukończony kierunek studiów). W zależności od roku ukończenia studiów średnia ocen liczona jest następująco:
- dla kandydatów, którzy ukończą studia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 średnia ocen ze studiów bez uwzględnienia ocen z ostatniego semestru studiów (tj. np. w ciągu pierwszych 5 semestrów studiów sześciosemestralnych, pierwszych 6 semestrów studiów siedmiosemestralnych albo pierwszych 9 semestrów studiów 10 semestralnych); średnia ta obliczana jest jako średnia arytmetyczna z wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń z uwzględnieniem ocen niedostatecznych, 
- dla kandydatów, którzy ukończyli studia w semestrze zimowym 2018/2019 lub wcześniej średnia ocen uzyskanej przez kandydata na wszystkich semestrach studiów, będących podstawą do ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

Warunkiem dopuszczenia do postępowania kwalifikacyjnego jest wniesienie opłaty rekrutacyjnej. Numer rachunku bankowego podany jest na druku dowodu wpłaty załączonym w części "Płatności" formularza zgłoszenia elektronicznego.

Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019 określone są w uchwale nr 89 (2015/2016) z dnia 26 maja 2017 r.
-  Warunki i tryb rekrutacji na I rok studiów niestacjonarnych drugiego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w roku akademickim 2019/2020 określone są w uchwale nr 75 (2017/2018) z dnia 25 maja 2018 r. zmienionej uchwałą nr 37 (2018/2019) z dnia 21 grudnia 2018 r.