Zasady rekrutacji

Rejestracja online

Zapisz się na studia  - Rejestracja online

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez UEP - pobierz
Niezbędne informacje:
O przyjęcie na studia pierwszego stopnia na dany kierunek nie mogą ubiegać się osoby mające aktywny status studenta studiów pierwszego stopnia na tym samym kierunku.

Uwaga: liczba punktów rankingowych obliczana jest na podstawie wyników egzaminów wpisanych przez kandydatów. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny/egzamin IB przed 2018 r. proszeni są o wpisywanie wyników przy składaniu zgłoszenia elektronicznego. Kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny/IB w 2018 r. proszeni są o uzupełnienie wyników egzaminów w zgłoszeniu do dnia 10 lipca 2018 r.

Dokument rekrutacyjny o nazwie "egzamin dojrzałości" dotyczy osób, które zdawały maturę na starych zasadach, obowiązujących do 2005 r. Wszyscy kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny, wybierają albo opcję "egzamin maturalny 2018" albo "egzamin maturalny do 2017", bez względu na typ ukończonej szkoły średniej. Opcję "egzamin maturalny 2018" wybierają wyłącznie kandydaci, którzy zdają ten egzamin w całości w bieżącym roku. Kandydaci poprawiający przedmioty maturalne lub zdający tylko przedmiot dodatkowy, którzy w tym roku otrzymają aneks do świadectwa dojrzałości, wybierają opcję "egzamin maturalny do 2017".
Link "rejestracja/przypominanie hasła" służy wyłącznie do przypominania hasła lub nadawania danych dostępowych osobom, których dane znajdują się już w bazie danych UEP (studenci UEP, kandydaci z lat ubiegłych). 
Kandydaci, którzy składają zgłoszenie po raz pierwszy wybierają właściwą rekrutację spośród rekrutacji dostępnych do wyboru w centralnej części strony (patrz: informacje poniżej).
Przyjęcia na stacjonarne studia pierwszego odbywają się na wydział i kierunek. Wybór wydziału i kierunku studiów dokonany w zgłoszeniu jest wiążący.


Kandydaci zapisując się po raz pierwszy zakładają konto kandydata. Kandydaci, którzy chcą złożyć więcej niż jedno zgłoszenie po zarejestrowaniu konta rekrutacyjnego muszą się na nie zalogować, z opcji wybrać "dane kandydata" i dalej "wybierz kolejny kierunek studiów".

Druki wpłaty opłaty rekrutacyjnej zamieszczone są w zakładce "płatności" formularza. Przy dokonywaniu wpłaty drogą elektroniczną należy uwzględnić tytuł wpłaty podany w druku załączonym do danego kierunku. Uwaga: dla każdego zgłoszenia przydzielony jest inny numer rachunku bankowego.


Kandydaci, których dane osobowe znajdują się już w bazie danych (kandydaci z lat ubiegłych, studenci i absolwenci UEP) proszeni są o korzystanie z opcji logowania. Przy dokonywaniu zapisu na studia należy uważnie sprawdzić dane osobowe.


Pole  opisane jako "numer paszportu" dotyczy cudzoziemców.

Obywatele polscy oraz cudzoziemcy, którzy posiadają:

  1. zezwolenie na pobyt stały (zezwolenie na osiedlenie się)
  2. ważną Kartę Polaka
  3. status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
  4. status korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  5. status pracownika migrującego, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli jest lub był zatrudniony w Polsce, lub status członka jego rodziny, jeżeli mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  6. zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  7. zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP na mocy art. 127, art. 159 ust. 1 lub art 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) ,
  8. status korzystającego z ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  9. obywatelstwo któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej / status członka rodziny w.w. obywatela, posiadający prawo stałego pobytu.

przy składaniu zgłoszenia wybierają opcję rekrutacji:

studia STACJONARNE I stopnia na rok akademicki 2018/2019 dla POLAKÓW i cudzoziemców rekrutujących się na polskich zasadach

 

Cudzoziemcy inni, niż wymienieni powyżej wybierają opcję rekrutacji:

studia STACJONARNE I stopnia na rok akademicki 2018/2019 dla cudzoziemców nie rekrutujących się na polskich zasadach

 

Cudzoziemcy, którzy posiadają:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

b) status członka rodziny w/w obywatela

c) ważną Kartę Polaka

oraz posiadają środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (dotyczy osób wymienionych w p. a) i b)) mogą wybrać opcję rekrutacji na polskich zasadach albo z ich pominięciem.


Komunikat, że system nie może zidentyfikować kandydata oznacza, że:
- kandydat, który nie składał dotąd zgłoszeń elektronicznych i nie ma jego danych w bazie, wybrał opcję "rejestracja/przypominanie hasła" służącą wyłącznie do nadawania nr NIU i hasła osobom, których dane są już w bazie danych UEP; w takiej sytuacji należy wybrać odpowiednią rekrutację z centralnej części strony;
albo
- kandydat, który już złożył zgłoszenie elektroniczne i zapomniał hasła, wypełnia formularz przypominania hasła danymi, które są inne niż wpisane przez niego do formularza przy składaniu zgłoszenia; w takiej sytuacji należy przesłać informację na adres: rekrutacja@ue.poznan.pl