Cudzoziemcy mogą podejmować na Uniwersytecie Ekonomicznym kształcenie:

I. na zasadach obowiązujących obywateli polskich, jeżeli posiadają:

 1. zezwolenie na pobyt stały (dotychczas zezwolenie na osiedlenie się),
 2. status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. status korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. status pracownika migrującego, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli jest lub był zatrudniony w Polsce, lub status członka jego rodziny, jeżeli mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 6. zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650),
 7. status korzystającego z ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 8. obywatelstwo któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub status członka rodziny w/w obywateli, jeżeli kandydat posiada prawo stałego pobytu.

albo

II. z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,

 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
 3. decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
 4. decyzji rektora uczelni, 
oraz
 1. cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować studia wyższe na zasadach odpłatności (osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg).


Powyższe zasady przyjęć nie dotyczą cudzoziemców wymienionych
w pkt I.1. i I.3 – I.8.

albo

III. według wyboru, tj. na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo z pominięciem zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich, jeżeli posiadają:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
 2. status członka rodziny w/w obywatela 
 3. ważną Kartę Polaka 

oraz - w przypadku cudzoziemców wymienionych w pkt 1 i 2 powyżej - posiadają środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z tym że w przypadku złożenia oświadczenia o podjęciu studiów według zasad obowiązujących obywateli polskich osobom tym nie przysługuje przewidziane ustawą dla studentów - obywateli polskich prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg.


Od kandydatów na studia wymagane jest elektroniczne zgłoszenie.


Terminy zgłoszeń elektronicznych 

studia stacjonarne drugiego stopnia:

do dnia 10 lipca 2018 r.,