Cudzoziemcy, o których mowa w punkcie II mogą podejmować kształcenie:

 • jako stypendyści strony polskiej,
 • na zasadach odpłatności,
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,
 • jako stypendyści uczelni.

OPŁATY ZA STUDIA

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 35/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, cudzoziemcy podejmujący naukę na zasadach odpłatności zobowiązani są do wniesienia opłaty za każdy semestr stanowiącej 4000 zł. Łącznie opłata za 6-semestralne studia  pierwszego stopnia wynosi 24000 zł, za 7-semestralne studia inżynierskie pierwszego stopnia na Wydziale Towaroznawstwa UEP opłata wynosi  28000 zł. Opłata łączna za 4-semestralne studia drugiego stopnia wynosi 16000 zł, natomiast za 3-semestralne studia drugiego stopnia na Wydziale Towaroznawstwa UEP kwota ta wynosi 12000 zł. 

 

 Osoby te mogą ubiegać się o przyjęcie na studia, jeżeli wykazują się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia, posiadają polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.

 

Osoby niebędące obywatelami polskimi, przyjmowane na studia z pominięciem zasad rekrutacji, obowiązujących obywateli polskich, powinny złożyć następujące dokumenty:


 1. podanie o przyjęcie na studia skierowane do Rektora UEP lub imienne skierowanie z jednostki  wyznaczonej przez MNiSzW (dotyczy cudzoziemców, którzy ukończą kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim),
 2. świadectwo dojrzałości wydane w Rzeczpospolitej Polskiej albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.), albo świadectwo, inny dokument lub dyplom, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo lub inny dokument wydany za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w Rzeczpospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo zalegalizowane lub opatrzone apostille świadectwo maturalne wydane za granicą, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznane - na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw - za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczpospolitej Polskiej (dotyczy to osób starających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia), 
 3. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego albo certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,
 4. aktualne  zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia (jeżeli dokument jest wystawiony w języku obcym wymaga tłumaczenia na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego),
 5. potwierdzoną kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem  paszportu),
 6. 1 aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisane imieniem i nazwiskiem na odwrocie) oraz kolorową fotografię cyfrową o wymiarach 20 x 25 mm w formacie jpg. lub tif. w rozdzielczości 300 dpi (bez kompresji),
 7. ankietę osobową cudzoziemca,
 8. zaświadczenie z konsulatu o pochodzeniu polskim (dotyczy kandydatów, którzy ten fakt zaznaczyli w zgłoszeniu elektronicznym),
 9. oświadczenie o zasadach studiowania (dot. cudzoziemców podejmujących studia na zasadach wg wyboru),
 10. kserokopię polisy ubezpieczeniowej albo Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie o przystąpieniu do ubezpieczenia z NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia.
 11. zobowiązanie do dostarczenia dokumentu zezwalającego na pobyt na terenie Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 3 miesięcy niezwłocznie po jego otrzymaniu,
 12. tłumaczenie przysięgłe dokumentów wymienionych w pkt. 2. i 4. na język polski (dotyczy dokumentów wystawionych w języku obcym).
 • Wymagane dokumenty kandydaci zobowiązani są złożyć w Dziale Dydaktyki (Rekrutacja na studia) - pok. 212 (gmach główny) lub przesłać na adres:

   

                                                  Dział Dydaktyki

                                               Rekrutacja na studia
                               Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
                                              al. Niepodległości 10
                                                   61-875 Poznań

   

  w terminie:

  studia stacjonarne pierwszego stopnia -  do dnia 21 lipca 2017 r.


PRZYDATNE ADRESY

 

1. Nostryfikacja świadectw dojrzałości:
Wielkopolskie Kuratorium Oświaty
ul. Kościuszki 93
60-967 Poznań, www.ko.poznan.pl  

 

Osoby, które mają uzyskać świadectwa szkolne za granicą powinny skontaktować się z właściwym kuratorium przed przyjazdem do Polski w celu sprawdzenia, jakie formalności i dokumenty są niezbędne do nostryfikacji świadectwa.
 

2. Wizy i karty pobytu:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji
Oddział ds. Cudzoziemców
Pl. Wolności 17
61-739 Poznań, www.poznan.uw.gov.pl