Zasady rekrutacji

Rejestracja online

ttps://e-dziekanat.ue.poznan.pl/rekrutacja/
UWAGA: dokument rekrutacyjny o nazwie "egzamin dojrzałości" dotyczy osób, które zdawały maturę na starych zasadach, obowiązujących do 2005 r. Wszyscy kandydaci, którzy zdawali egzamin maturalny, wybierają albo opcję "egzamin maturalny 2017" albo "egzamin maturalny do 2016", bez względu na typ ukończonej szkoły średniej. Opcję "egzamin maturalny 2017" wybierają wyłącznie kandydaci, którzy zdają ten egzamin w całości w bieżącym roku. Kandydaci poprawiający przedmioty maturalne lub zdający tylko przedmiot dodatkowy, którzy w tym roku otrzymają aneks do świadectwa dojrzałości, wybierają opcję "egzamin maturalny do 2016".
 
Link "rejestracja/przypominanie hasła" służy wyłącznie do przypominania hasła lub nadawania danych dostępowych osobom, których dane znajdują się już w bazie danych UEP (studenci UEP, kandydaci z lat ubiegłych).
 • Kandydaci, którzy składają zgłoszenie po raz pierwszy wybierają właściwą rekrutację spośród rekrutacji dostępnych do wyboru w centralnej części strony(patrz: informacje poniżej).

Przyjęcia na stacjonarne studia pierwszego odbywają się na wydział i kierunek. Wybór wydziału i kierunku studiów dokonany w zgłoszeniu jest wiążący.


 • Kandydaci zapisując się po raz pierwszy zakładają konto kandydata. Kandydaci, którzy chcą złożyć więcej niż jedno zgłoszenie po zarejestrowaniu konta rekrutacyjnego muszą się na nie zalogować, z opcji wybrać "dane rekrutacyjne" i dalej "wybierz kolejny kierunek studiów".
 • Kandydaci, którzy złożyli zgłoszenie na więcej niż jeden kierunek studiów mają załączone druki wpłaty w części "płatności". Uwaga: dla każdego zgłoszenia przydzielony jest inny numer rachunku bankowego.
 • Kandydaci, których dane osobowe znajdują się już w bazie danych (kandydaci z lat ubiegłych, studenci i absolwenci UEP) proszeni są o korzystanie z opcji logowania. Przy dokonywaniu zapisu na studia należy uważnie sprawdzić dane osobowe.

Pole  opisane jako "numer paszportu" dotyczy cudzoziemców.


Obywatele polscy oraz cudzoziemcy, którzy posiadają:

 1. zezwolenie na pobyt stały (zezwolenie na osiedlenie się)
 2. ważną Kartę Polaka
 3. status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
 4. status korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 5. status pracownika migrującego, będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli jest lub był zatrudniony w Polsce, lub status członka jego rodziny, jeżeli mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. zezwolenie na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 7. zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP na mocy art. 127, art. 159 ust. 1 lub art 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) ,
 8. status korzystającego z ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 9. obywatelstwo któregoś z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej / status członka rodziny w.w. obywatela, posiadający prawo stałego pobytu.

przy składaniu zgłoszenia wybierają opcję rekrutacji:


studia STACJONARNE I stopnia na rok akademicki 2017/2018 dla POLAKÓW i cudzoziemców rekrutujących się na polskich zasadach

 

 


 

 

Cudzoziemcy inni, niż wymienieni wyżej wybierają opcję rekrutacji:

studia STACJONARNE I stopnia na rok akademicki 2017/2018 dla cudzoziemców nie rekrutujących się na polskich zasadach

 


 

Cudzoziemcy, którzy posiadają:

a) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

b) status członka rodziny w/w obywatela

c) ważną Kartę Polaka

oraz posiadają środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (dotyczy osób wymienionych w p. a) i b)) mogą wybrać opcję rekrutacji na polskich zasadach albo z ich pominięciem.


W przypadku otrzymania przy próbie rejestracji komunikatu, że system nie może zidentyfikować kandydata, informację o tym fakcie należy przesłać na adres: rekrutacja@ue.poznan.pl