Dokumenty będą przyjmowane wyłącznie od kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji na podstawie zgłoszenia elektronicznego. Nie należy dostarczać dokumentów do UEP przed ogłoszeniem list rankingowych.

Od kandydatów kwalifikujących się do przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia wymagane są następujące dokumenty, które należy złożyć w białej, wiązanej teczce, opisanej wg wzoru:

  

 • podanie 
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości/dyplomu IB (dotyczy kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości, maturalny albo IB); opatrzony apostille oryginał świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły średniej za granicą (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),
 • ankieta osobowa,
 • zaświadczenie o udziale w olimpiadzie stopnia centralnego (dotyczy tylko laureatów i finalistów olimpiad),
 • potwierdzona przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kserokopia dowodu osobistego (kandydaci przesyłający dokumenty pocztą mogą załączyć kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez notariusza),
 • kolorowa fotografia cyfrowa (bez nakrycia głowy, na jasnym tle, zgodna z wymaganiami dotyczącymi dowodów osobistych) o wymiarach 20 x 25mm (236 x 295 pikseli) w formacie jpg. lub tif., w rozdzielczości 300 dpi (bez kompresji) na płycie CD (plik z fotografią należy opisać następująco: PESEL, nazwisko, imię, NIU otrzymane podczas rejestracji),
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska (dotyczy osób posiadających świadectwo dojrzałości wystawione na inne nazwisko niż obecne),
 • zaświadczenie o liczbie punktów uzyskanych z matury międzynarodowej - tymczasowe świadectwo matury międzynarodowej, w celu potwierdzenia liczby punktów uzyskanych na egzaminie IB (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem International Baccalaureate uzyskanym w 2017 r., którzy nie otrzymali jeszcze właściwego dyplomu IB; przyjęcie na studia nastąpi po dostarczeniu dyplomu),
 • zaświadczenie wojewódzkiego kuratora oświaty, że posiadane świadectwo dojrzałości jest równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą i na dokumencie nie ma adnotacji, że uprawnia on do podejmowania studiów wyższych w kraju wydania),
 • tłumaczenie świadectwa na język polski przez tłumacza przysięgłego (dotyczy kandydatów, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą),
 •  dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (kandydaci, którzy uiścili opłatę w wysokości 40 zł zobowiązani są do do złożenia wraz z dowodem wpłaty stosownego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności),
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek towaroznawstwo oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, skierowanie na badania zostanie przesłane kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia na studia wraz z pozostałymi dokumentami do wypełnienia), wykaz placówek wykonujących badania w Wielkopolsce

Cudzoziemcy, którzy podejmują studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich składają ponadto:
 • potwierdzoną kserokopię paszportu (zamiast kserokopii dowodu osobistego),
 • kserokopię dokumentu uprawniającego do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich,
 • oświadczenie o zasadach studiowania (dotyczy cudzoziemców, którzy mając możliwość wyboru wybrali zasady obowiązujące obywateli polskich),
 • zaświadczenie z konsulatu o pochodzeniu polskim (dotyczy cudzoziemców, którzy ten fakt zaznaczyli w zgłoszeniu elektronicznym).