Edukacja słuchaczy we Wszechnicy odbywa się w cyklach semestralnych od października do stycznia włącznie (semestr zimowy) i od marca do czerwca włącznie  (semestr letni),  z przerwami  wakacyjnymi pomiędzy semestrami (luty – przerwa zimowa oraz od lipca do września- przerwa letnia).

Każdy słuchacz może kształcić się we Wszechnicy dowolną liczbę semestrów pod warunkiem uzyskana wpisu na listę słuchaczy zajęć podstawowych danego semestru. 

Za udział w  zajęciach dodatkowych ustalona jest odrębna opłata . O wysokości  opłaty i rodzaju zajęć dodatkowych, za które pobierana jest odrębna opłata, słuchacz jest powiadamiany przed rozpoczęciem tych zajęć.