POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

1. Administratorem danych osobowych jest:
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
al. Niepodległości 10 61-875 Poznań tel. +48 61 856 90 00 NIP: 777-00-05-497 REGON 00000-1525

2. Inspektor ochrony danych (IOD):
Rolę Inspektora ochrony danych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pełni 
dr hab. inż. JACEK ŁUCZAK, prof. nadzw. UEP
Dane kontaktowe:
e-mail: rodo@ue.poznan.pl
tel.: +48 602 394 161
pokój 1715, Collegium Altum

3. Pozyskiwanie danych osobowych
Administrator danych osobowych co do zasady pozyskuje te dane od osób, których dane dotyczą.
Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak w niektórych przypadkach może być warunkiem zawarcia umowy przez osobę, której dane dotyczą z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu (UEP).

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Zależnie od procesu w jakim przetwarzane będą dane osobowe, podstawą prawną przetwarzania danych może być:
a. zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b. wykonywanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c. wypełnianie przez Administratora danych obowiązku prawnego na nim ciążącego, dla którego przetwarzanie danych jest niezbędne;
d. ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, dla której niezbędne jest przetwarzanie danych;
e. wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, dla których przetwarzanie danych jest niezbędne;
f. cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.
wersja: 28.05.2018
W każdym przypadku konieczności przetwarzania danych osobowych określony jest jednoznacznie cel oraz zakres przetwarzania danych osobowych; przetwarzane są dane wyłącznie niezbędne.

5. Okres przechowywania i kategorie odbiorców danych osobowych:
Dane osobowe przechowywane są wyłącznie w okresie niezbędnym wobec celu ich przetwarzania.
Dane przetwarzane będą przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego lub przez osoby zatrudnione przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na podstawie umów cywilno-prawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
W zależności od celu przetwarzania danych osobowych, dane osobowe mogą być powierzone podmiotom zewnętrznym, świadczącym na rzecz Administratora danych osobowych usługi niezbędne do realizacji celu procesu, w którym, przetwarzane są dane osobowe – na podstawie stosownych umów.

W zależności od celu przetwarzania dane mogą zostać powierzone do przetwarzania następującym podmiotom:
1. Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
2. Straży Granicznej;
3. Uczelniom partnerskim Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu;
4. Członkom organizacji studenckich;
5. Agencji Narodowej Programu Erasmus +;
6. Administratorowi systemów FRSE (program POWER) i OLS (Online Lingusistic Support);
7. Partnerom Administratora danych osobowych organizującym praktyki i staże studenckie;
8. Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych;
9. Organom podatkowym;
10. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;
11. Podmiotom zewnętrznym, świadczącym na rzecz Administratora danych osobowych usługi utrzymania i serwisowania systemów informatycznych;
12. Podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora danych osobowych usługi wprowadzenia do obiegu elektronicznej legitymacji studenckiej;
13. Podmiotom zewnętrznym realizującym na rzecz Administratora danych osobowych pakiet sportowo-rekreacyjny dla pracowników.

6. Dostęp do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz usunięcia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych:
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w granicach dozwolonych prawem. Kandydat ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora.
wersja: 28.05.2018

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:
W odniesieniu do danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)