Do podstawowych zadań Działu Dydaktyki należy:


 1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją procesu dydaktycznego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II-go stopnia. 
 2. Gospodarka salami dydaktycznymi ogólnodostępnymi.
 3. Przygotowywanie projektów instrukcji, komunikatów, zarządzeń i uchwał związanych z obszarem zadań realizowanych przez dział.
 4. Sporządzanie i systematyczna aktualizacja albumów studentów.
 5. Prowadzenie księgi dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.
 6. Opracowywanie sprawozdań z działalności dydaktycznej Uczelni.  
 7. Sporządzanie wieloprzekrojowych zbiorczych statystyk dotyczących studentów i absolwentów naszej Uczelni.  
 8. Koordynacja prac związanych z tokiem studiów cudzoziemców.
 9. Współudział w zarządzaniu elektronicznym systemem obsługi dziekanatów. 
 10. Opracowywanie procedur importu danych dot. studentów do systemu POL-on.
 11. Administrowanie systemem e-sylabus.
 12. Tworzenie i aktualizowanie baz danych wykorzystywanych do generowania dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz suplementów do dyplomu w języku polskim i językach obcych. 
 13. Opiniowanie dokumentacji dotyczącej realizacji zajęć terenowych. 
 14. Współudział w organizacji inauguracji roku akademickiego.
 15. Organizowanie "Dni Adaptacyjnych" dla studentów I roku studiów.
 16. Aktualizacja rejestru przewinień dyscyplinarnych studentów - wydalenia z innych uczelni.
 17. Zamieszczanie w Internecie informacji - dla pracowników i studentów - związanych z obszarem działań działu (realizacja zajęć dydaktycznych, wykazy i zasady rezerwacji sal, harmonogram roku akademickiego, terminarze zjazdów na studiach niestacjonarnych, komunikaty dotyczące dni lub godzin rektorskich itp.).
 18. Prowadzenie rejestru uczestników studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).
 19. Przygotowywanie materiałów rekrutacyjnych oraz wzorów druków niezbędnych w dokumentacji kandydata na studia.
 20. Prowadzenie spraw związanych z rekrutacją cudzoziemców na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w języku polskim.
 21. Prowadzenie korespondencji w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia na UEP oraz dokonywanie korekt tekstów w informatorach i wydawnictwach.
 22. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją bazy rekrutacyjnej u Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
 23. Przygotowywanie informacji w sprawach kalkulacji opłaty rekrutacyjnej.
 24. Przygotowywanie i wysyłka dokumentacji rekrutacyjnej wymaganej przez ministerstwo właściwe do spraw szkolnictwa wyższego.
 25. Prowadzenie spraw Uczelnianej komisji Rekrutacyjnej, w tym organizacja egzaminów wstępnych oraz przygotowywanie do kasacji i archiwizacji dokumentacji.
 26. Prowadzenie spraw związanych z odwołaniami.
 27. Współpraca z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi w organizacji procedury kwalifikacyjnej.
 28. Przygotowywanie projektów decyzji, zawiadomień oraz indywidualnych protokołów w sprawach przyjęcia i nieprzyjęcia na studia.
 29. Sporządzanie i wysyłka statystyk rekrutacyjnych oraz meldunków i sprawozdań wymaganych przez ministerstwo właściwe ds. szkolnictwa wyższego.
 30. Przyjmowanie dokumentów od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na UEP.
 31. Przygotowywanie projektów formularzy elektronicznych i wnioskowanie o wprowadzanie zmian w elektronicznym Systemie Obsługi Rekrutacji.
 32. Rozliczanie zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych (z wyłączeniem studiów podyplomowych i doktoranckich).
 33. Opracowywanie projektów uchwał dotyczących zasad wynagradzania nauczycieli akademickich za godziny ponadwymiarowe oraz zatrudnionych na umowę zlecenia i umowę o dzieło.
 34. Prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej oraz opracowywanie planu finansowego w zakresie objętym pracami Działu.
 35. Wystawianie zaświadczeń o obciążeniach dydaktycznych w okresie zatrudnienia na UEP osobom przechodzącym na emeryturę lub rentę.