• dostarczanie studentom, doktorantom i absolwentom Uczelni informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych; w szczególności poprzez prowadzenie bazy danych pracodawców oraz aktywne pozyskiwanie i udostępnianie studentom, doktorantom i absolwentom ofert pracy, staży oraz praktyk, 
 • budowanie wizerunku Uczelni oraz promocja jej absolwentów wśród pracodawców m.in. poprzez: prezentację firm na Uczelni, organizację Targów Pracy na UEP, wizyty studyjne, debaty, spotkania z pracodawcami oraz reprezentowanie Uczelni na konferencjach i spotkaniach branżowych, targach pracy itp., 
 • budowanie relacji z rynkiem pracy poprzez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami i instytucjami rynku pracy, 
 • pomoc pracodawcom w wyszukiwaniu spośród studentów, doktorantów i absolwentów Uczelni kandydatów na wolne miejsca pracy, staże i praktyki, 
 • prowadzenie spraw związanych z programami aktywizacji zawodowej absolwentów szkół wyższych oraz opracowywanie materiałów i prowadzenie katalogu materiałów informacyjnych o możliwościach zatrudnienia, 
 • organizowanie kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe studentów i absolwentów Uczelni, 
 • prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla studentów i absolwentów Uczelni, 
 • współpraca z jednostkami UEP zajmującymi się monitorowaniem losów zawodowych absolwentów UEP, 
 • prowadzenie spraw związanych ze zgłaszaniem i rejestracją baz pośrednictwa pracy u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
 • sporządzenie sprawozdań w zakresie pośrednictwa pracy wynikających z obowiązujących przepisów, 
 • współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy oraz Biurami Karier innych uczelni, 
 • realizacja i koordynacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych mających na celu wspieranie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej i podnoszenie ich kompetencji niezbędnych na rynku pracy, 
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją nieobowiązkowych praktyk studenckich, 
 • prowadzenie rejestru ubezpieczeń studenckich w zakresie dotyczącym praktyk obowiązkowych;