Cena studiów: 4.800 złotych.


Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zgłaszają swoją aplikację on-line na wybrane studia podyplomowe  Po dokonaniu aplikacji on-line, kandydaci składają dokumenty w formie papierowej. Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną zawiadomione przez Kierownika Studiów listownie o przyjęciu na studia, terminie uiszczenia opłaty za studia, terminie, miejscu i godzinie rozpoczęcia zajęć oraz o harmonogramie zjazdów w I semestrze. Rekrutacja na studia trwa od 14.06.2018 do 15.10.2018


Dokumenty aplikacyjne:

- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,

- kwestionariusz osobowy,

- zobowiązanie (zakładu pracy lub osobiste) do wniesienia opłaty za studia,

- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych,

- odpis lub kserokopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,

- kserokopia aktu małżeństwa - jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych. 


UWAGA!

Dokumenty należy dostarczyć w teczce wiązanej podpisanej nazwą studiów podyplomowych oraz imieniem i nazwiskiem w ciągu 14 dni od dnia aplikacji.


Miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Katedry Pieniądza i Bankowości  w ciągu 14 dni od daty rejestracji w systemie.

W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się mailem lub telefonicznie z Sekretariatem Katedry Pieniądza i Bankowości).

Sekretariat Katedry Pieniądza i Bankowości
osobiście
ul. Powstańców Wielkopolskich 16

Collegium Altum XII piętro, pokój 1214
pon.-pt. 8.00-14.00

listownie
Sekretariat Katedry Pieniądza i Bankowości 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe "Bankowość i doradztwo finansowe".


Terminy wnoszenia opłat za studia:

W przypadku płatności jednorazowej kwota 4.800 złotych płatna do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Terminy wnoszenia opłat za studia w ratach (jeśli są przewidziane):

- I rata płatna do dnia 31 grudnia 2018 roku,

- II rata płata do dnia 31 stycznia 2019 roku, 

- III rata płatna do dnia 28 lutego 2019 roku, 

- IV rata płatna do dnia 31 marca 2019 roku, 

- V rata płatna do dnia 30 kwietnia 2019 roku, 

- VI rata płatna do dnia 31 maja 2019 roku.


Uwaga!
Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor. 

W przypadku wystąpienia różnic programowych student zobowiązany jest do uzupełnienia odpowiednich zaliczeń i uiszczenia dodatkowej opłaty.