ROZWIŃ SIEBIE, ZESPÓŁ, FIRMĘ

ZAJĘCIA PROWADZONE W MAŁYCH GRUPACH

PRACA Z PSYCHOLOGAMI I CERTYFIKOWANYMI COACHAMI

SUPERWIZJE - GRUPY 3 OSOBOWE

SESJE COACHINGOWE INDYWIDUALNE

GODZINY I COACHING ZALICZONY DO UBIEGANIA SIĘ O AKREDYTACJĘ ICF (International Coach Federation)

ROZWÓJ PRZEZ PRACĘ SKONCENTROWANĄ NA CZŁOWIEKU

                                        


NOWOŚĆ!!!

uczestnicy studiów w ramach zajęć będą mieli możliwość wzięcia udziału w profesjonalnym teście badania osobowości  

Test Personality I.D.TM Building Stronger Teams

 

Test Personality I.D.®jest ROZSZERZONYM, ZAAWANSOWANYM narzędziem pomiaru osobowości typu DISC przeznaczonym do budowania samoświadomości, przeglądu predyspozycji indywidualnych, zwiększania wydajności pracy, rozwijania kompetencji EQ, doskonalenia międzyludzkiej komunikacji oraz lepszego zarządzania relacjami w pracy zespołowej.

                    

 

Cele szczegółowe to:

  • przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania,
  • poznanie metody pracy coachingowej,
  • rozwój kompetencji coachingowych niezbędnych w pracy na różnych stanowiskach,
  • wzmocnienie kompetencji przywódczych,
  • przygotowanie kadry menedżerskiej do pełnienia roli coacha w organizacji,
  • rozwój kompetencji menedżerskich z obszaru Inteligencji Emocjonalnej (EQ).

 

Uczestnicy po skończonych studiach będą wiedzieli, jak: poprawiać skuteczność działań własnych oraz podległych osób, wspierać rozwój kompetencji własnych i innych, przygotować się do prowadzenia rozmów coachingowych, wybrać osoby do coachingu ze swojego zespołu, właściwie przekazywać informacje zwrotne o pracy podwładnych, rozwijać się jako menedżer i jako coach.

Uczestnicy będą potrafili: zarządzać coachingiem, wdrożyć coaching w codzienną pracę, prowadzić profesjonalne rozmowy coachingowe, rozwijać kompetencje własne i innych, przekazywać konstruktywne informacje zwrotne.

 

OSOBY PRZYGOTOWUJĄCE SIĘ DO CERTYFIKACJI ICF BĘDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚĆ WŁĄCZENIA CZĘŚCI ZAJĘĆ W SWOJE PORTFOLIO.

22 godziny szkoleniowe (z minimum 60 wymaganych przez ICF)

7 godzin mentoringu (z 10 wymaganych przez ICF)

godziny z przeprowadzonych sesji w zależności od indywidualnego zaangażowania słuchacza (100 godzin wymaganych przez ICF).


Adresaci studiów:

Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli studia licencjackie lub magisterskie.

W szczególności studia kierowane są do następujących grup:

  - Osoby przygotowujące się do roli menedżera w organizacji
  - Profesjonalni doradcy zawodowi
  - Specjaliści w zakresie rozwoju zawodowego
  - Menedżerowie, dyrektorzy i kierownicy różnych działów
  - Osoby mające kontakt z klientem
  - Przedstawiciele handlowi
  - Psychologowie
  - Trenerzy
  - Konsultanci
  - Przyszli coachowie
  - Osoby pracujące w roli coacha, pragnące podnosić własne kompetencje
  - Środowiska edukacyjne

STUDIA REALIZOWANE SĄ WE WSPÓŁPRACY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO Z FIRMĄ DORADCZĄ JAK-MARKETING DIALOG
www.jak-md.pl