Czas trwania studiów: dwa semestry (od października 2018 roku do września 2019 roku).

Formuła studiów przewiduje zjazdy dwudniowe (sobotnio-niedzielne), średnio co trzy tygodnie (ok. 12 zjazdów).


STUDIA PROWADZONE SĄ GŁÓWNIE METODĄ WARSZTATOWĄ (80% WARSZTATY, 20% WYKŁADY).


Program studiów oparty jest na czterech filarach:

STREFA PSYCHOLOGA - zajęcia dostarczą wiedzy z zakresu psychologii i podstawowych mechanizmów  zachowań ludzi (20 godzin dydaktycznych)

STREFA COACHA - słuchacz  zapozna się z wiedzą o coachingu, postawie i kompetencjach coacha oraz stosowanych narzędziach i technikach  coachingowych,  wspierających rozwój menedżera, zespołu i organizacji (110 godzin dydaktycznych)

STREFA MENEDŻERA - warsztaty służące  rozwojowi umiejętności  zarządczych, doskonalących kompetencje menedżerskie związane z inteligencją emocjonalną – identyfikacja emocji, radzenie sobie ze stresem, asertywność, zarządzanie czasem Assessment Center, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie konfliktów, konstruktywna krytyka, pozytywne motywowanie (70 godzin dydaktycznych)

STREFA PRAKTYKA - SESJE MENTORINGOWE, COACHING INDYWIDUALNY, SUPERWIZJE

  • praca oparta na modelu coachingowym (w grupach 6 do 9 osób) - 4h
  • superwizje (3 osobowe grupy) - 4h 
  • indywidualne sesje coachingowe uczestników studiów z certyfikowanymi coachami - 7h każdy uczestnik

UCZESTNICY MIĘDZY SOBĄ BĘDĄ PROWADZILI COACHING (W PARACH) - PO 4H KAŻDY ZE SŁUCHACZY.


Warunki ukończenia studiów:

słuchaczy obowiązuje zdanie pisemnego i ustnego egzaminu końcowego obejmującego wiedzę z całych studiów (część ustna – strefa coacha, część pisemna – strefa menedżera i strefa psychologa) oraz uzyskanie ocen z następujących przedmiotów:

- Podstawy pracy coachingowej w organizacji,

- Kontrakt w coachingu,

- Podstawy psychologii poznawczej

- Emocje, działania emocjonalne

- Kultura organizacyjna diagnoza i zmiana

a także zaliczenie pozostałych przedmiotów i warsztatów.


PROGRAM STUDIÓW NIE ZAKŁADA PISANIA I OBRONY PRACY PODYPLOMOWEJ - studia kończą się egzaminem.