Czas trwania studiów: trzy semestry

Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.
Program studiów jest realizowany w ciągu 340 godzin, w tym 60 godzin praktyki (3 semestry). 
Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia, w systemie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela).


Ramowy program:


 • Przedsiębiorstwo i jego otoczenie
 • Prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw
 • Podatkowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Finansowe aspekty działalności przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorstwo na rynkach finansowych
 • Innowacyjność przedsiębiorstw
 • Podstawowe decyzje i kompetencje przedsiębiorcy
 • Człowiek a przedsiębiorczość
 • Podstawy zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zatrudnienie w przedsiębiorstwie
 • Metodyczne aspekty nauczania przedsiębiorczości
 • Praktyka zawodowa

Zaliczenie wszystkich wymaganych w trybie studiów form zaliczania przedmiotów oraz zaliczenie egzaminu dyplomowego obejmującego zagadnienia znajdujące się w programie studiów (na postawie § 15 regulaminu studiów podyplomowych), a także odbycie 60h praktyk. Przedmioty kończą się egzaminem w formie testu pisemnego lub zaliczeniem uzyskiwanym podczas zajęć.
Studia podyplomowe kończą się egzaminem końcowym.

Harmonogram zjazdów studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli zostanie podany w późniejszym terminie.

Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012 poz. 131).