Cel studiów:

Głównym celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości, finansów, analizy danych oraz technologii informatycznych z wykorzystywanych w obszarze rachunkowości. W programie szczególny nacisk położony został na praktyczny wymiar rachunkowości podmiotu gospodarczego.


Adresaci studiów:

Studia przeznaczone są dla osób z wyższym wykształceniem, z podstawową znajomością rachunkowości oraz znajomością języka angielskiego. Mogą być nimi absolwenci zarówno uczelni ekonomicznych jak i nieekonomicznych.

Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania studiów:

Studia trwają dwa semestry. Rozpoczną się w październiku 2019 roku, a zakończą we wrześniu 2020 roku. Zajęcia w I semestrze trwają od października do stycznia, w II semestrze od lutego do września. Zjazdy odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Treści programowe prezentowane są w języku angielskim.


Program studiów opracowany został we współpracy z Instytutem CIMA - The Chartered Institute of Management Accountants.

Absolwenci studiów mają możliwość uzyskania zwolnień z 3 egzaminów: BA1, BA3, BA4 w procesie uzyskania certyfikatu  CertBA - Certificate  of Business Accounting. Warunkiem uzyskania certyfikatu CertBA jest wniesienie odpowiednich opłat zgodnie z oficjalnym wykazem opłat CIMA oraz przystąpienie do egzaminu BA2 (przygotowanie do egzaminu następuje w trakcie studiów podyplomowych).


Warunkiem ukończenia przez słuchacza studiów podyplomowych jest:

- uczestniczenie w zajęciach,

- uzyskanie w terminie zaliczeń i zdanie egzaminów przewidzianych planem studiów,

- złożenie w terminie pracy końcowej w formie projektu.