Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 rozpocznie się w maju br.


Koszt Studiów wynosi 4.500 zł za dwa semestry.


Opłatę można uiścić:
jednorazowo, dwie raty, płatność miesięczna: dziewięć rat po 500 zł.Przy zgłoszeniach na studia podyplomowe obowiązuje aplikacja online. Dokumenty można dostarczyć osobiście bądź listownie. Kryteria kwalifikacji mają charakter ogólny i związane są z regulaminowymi wymogami dotyczącymi uczestników studiów. Osoby przyjęte na studia podyplomowe na podstawie kompletnej dokumentacji zostaną poinformowane listownie lub mailowo o terminie rozpoczęcia zajęć.


Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty aplikacyjne:

 


- wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe,
- kwestionariusz osobowy,
- zobowiązanie (zakładu pracy bądź osobiste) do wniesienia opłaty za studia,
- oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych,
- odpis lub kserokopia (poświadczona przez upoważnionego pracownika CEM-UEP) dyplomu ukończenia studiów wyższych uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych,
- kserokopia aktu małżeństwa – jedynie w przypadku osób, które wskutek wstąpienia w związek małżeński posiadają nazwisko odmienne od nazwiska wskazanego w dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Wniosek, kwestionariusz, zobowiązanie finansowe oraz oświadczenie należy wydrukować z panelu użytkownika i podpisać niebieskim długopisem. Dokumenty należy dostarczyć w białej teczce podpisanej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą studiów podyplomowych.


Miejsce składania dokumentów:


Dokumenty należy złożyć w V Sekretariacie Międzykatedralnym WZ  Katedr Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości w ciągu 7 dni od daty rejestracji w systemie. 
W razie potrzeby termin ten może być przedłużony na wniosek osoby zainteresowanej (prosimy kontaktować się mailem lub telefonicznie katarzyna.bachorska@ue.poznan.pl, 61-854-38-62).


osobiście:
ul.Towarowa 53, 1 piętro, p.120
pon.-pt. 8.00-14.00

listownie:
V Sekretariat Międzykatedralny Katedr
Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
z dopiskiem Studia Podyplomowe Rachunkowość i Finanse


Uwaga!

Wysokość opłaty za studia podyplomowe kontynuowane po reaktywacji ustala Rektor.