Opis szkolenia


Szkolenie "szkoła letnia" obejmuje 5 dni szkoleniowych. Trzy dni: metodyka zarządzania projektami PRINCE2 Foundation + 2 dni: zwinne zarządzanie projektami Agile PM.
Proponujemy dwa terminy realizacji szkoły letniej: 20-24 lipca 2018r. oraz 20-24 sierpnia 2018r.
Termin 20-24.07. 2018r. zakłada realizację szkolenia PRINCE2Foundation w dniach 20-22.07. i Agile PM w dniach 23-24.07.
Termin 20-24.08.2018r. zakłada realizację szkolenia PRINCE2Foundation w dniach 20-22.08. i Agile PM w dniach 23-24.08.


Metodyka zarządzania projektami Prince2Foundation:
Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie fundamentalnych elementów metodyki PRINCE2®. Prowadzone jest ono w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeń opartych na rozbudowanym studium przypadku. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku uzyskania min. 50% (35 pkt) uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation.

Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® powstała w Wielkiej Brytanii w 1989 roku. Dziś jest powszechnie rozpoznawanym i zalecanym standardem w krajach UE jak i na całym świecie. Wdrożona została m.in. w strukturach dowodzenia NATO, z korzyścią stosowana jest zarówno przez biznes (m.in. branża IT, energetyka, usługi) jak i przez sektor publiczny (ministerstwa, agencje rządowe, JST).
Zarządzanie projektami zgodnie z PRINCE2® podnosi ich skuteczność oraz efektywność realizacji, odciąża naczelną kadrę kierowniczą organizacji od bieżącego zarządzania projektem. Zapewnia skuteczny nadzór, a jednocześnie daje Kierownikom Projektów jednoznaczne i skuteczne mechanizmy zarządcze, przez co maksymalizuje szanse sukcesu projektu w ramach zaplanowanych terminów, budżetu, w zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych z dbałością o ciągłe uzasadnienie biznesowe. Jednocześnie w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności zapewnia mechanizm ich wczesnego wychwytywania, analizy oraz eskalacji w przypadku zagrożenia tolerancji.

Ze względu na zasadę dopasowania do warunków projektu zapewnia odpowiednie przeskalowanie poziomu szczegółowości jak i formalizacji przetwarzanych informacji oraz podejmowanych decyzji. Bardzo dobrze sprawdza się we wdrażaniu systemów IT zarówno standardowych np. klasy ERP jak i tworzonych na zlecenia zamawiającego.


Adresaci szkolenia

 

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • są kierownikami projektów,
 • są członkami zespołów projektowych ,
 • są menedżerami zaangażowanymi w proces wsparcia i nadzoru kierownika projektu ,
 • chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami.

Korzyści dla uczestnika:

Po ukończeniu szkolenia uczestnik będzie:

 • potrafił wykorzystać techniki i narzędzia stosowane w projektach realizowanych zgodnie z PRINCE2®,
 • potrafił dobrać odpowiednie elementy metodyki PRINCE2® do określonych sytuacji w projekcie
 • efektywniej zarządzał ryzykiem zarówno biznesowym, jak i projektowym ,
 • potrafił kontrolować przebieg projektu.

Korzyści dla organizacji:
Każda organizacja po przystosowaniu i wdrożeniu standardu będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych, między innymi:
 • utrzymanie zasadności biznesowej wszystkich realizowanych zgodnie z dostosowaną metodyką projektów,
 • regulację relacji zarządczych w środowisku zamawiający/dostawca,
 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany,
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści,
 • efektywne wykorzystanie kadry zarządzającej,
 • wspólny zarówno w organizacji jak i jej otoczeniu język komunikacji w projektach,
 • wykorzystanie doświadczeń z projektów realizowanych przez organizację jak i w otoczeniu organizacji.
Zwinne zarządzanie projektami Agile PM:
Agile Project ManagementTM – AgilePM® (Zwinne Zarządzanie Projektami) jest podejściem, zapewniającym dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu koncepcji projektu wymagającego standardów, ładu i przejrzystości zarządczej. AgilePM® funkcjonuje obok bardziej formalnych podejść do zarządzania takimi jak PRINCE2® i dobrze uzupełnia się z procesami zarządzania jakością (np. ISO9001 i CMMI).


Metodyka AgilePM® umożliwia organizacjom uzyskanie korzyści ze zwinnego podejścia bez wprowadzania niepotrzebnego ryzyka. Daje gwarancję, że zwinne podejście staje się ustrukturyzowane i wyważone, zachowując to, co dobre w organizacji, wykorzystując istniejące dobre praktyki w obrębie zarządzania i realizacji projektu i odnosząc jednocześnie korzyści z bardziej elastycznego sposobu pracy. Akcentuje przy tym samodzielność zespołu w podejmowaniu decyzji projektowych oraz umożliwia dostarczenie na czas produktu należytej jakości i dopasowanego do potrzeb klienta.


AgilePM® oparty jest o metodykę DSDM® Atern® (Dynamic Systems Development Method) – jedno z najbardziej dojrzałych, usystematyzowanych podejść typu Agile na świecie i posiada rozpoznawaną na całym świecie ścieżkę certyfikacyjną APM Group.

Szkolenia AgilePM® przeznaczone są w głównej mierze dla osób pracujących w środowisku projektowym, pragnących wykorzystać w swojej pracy filozofię Agile.

Adresaci szkolenia

• Kierownicy projektów oraz Kierownicy zespołów projektowych.

• Kadra zarządzająca projektami.

• Kierownicy zespołów wytwórczych / kierownicy zespołów.

• Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT.

• Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM®.

• Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki AgilePM® w praktyce.

• Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM® Foundation.


Korzyści dla uczestników

• Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM®.

• Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM®.

• Poznanie różnic w podejściach zwinnych a podejściach klasycznych.

• Przygotowanie się do certyfikacji AgilePM® Foundation.

Plan dnia szkoleniowego:
9.00-10.30
10.40-12.10
12.10-12.40 – przerwa 30 min.
12.40-14.10
14.20-15.50

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16

Program


Metodyka zarządzania projektami PRINCE2Foundation

Główne moduły:

 1. Przegląd metodyki PRINCE2®.
 2. Temat Organizacja.
 3. Proces Przygotowanie Projektu.
 4. Temat Uzasadnienie Biznesowe.
 5. Proces Inicjowanie Projektu.
 6. Temat Plany.
 7. Temat Jakość.
 8. Temat Ryzyko.
 9. Proces Zarządzanie Końcem Etapu.
 10. Temat Postępy.
 11. Proces Sterowanie Etapem.
 12. Temat Zmiana.
 13. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów.
 14. Proces Zamykanie Projektu.
 15. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem.
 16. Przykładowe egzaminy PRINCE2® Foundation wraz z omówieniem.
W trakcie szkolenia przeprowadzone zostanie GRA Wielkie Dionizje

Chcesz zrozumieć różnice pomiędzy tradycyjnym i zwinnym sposobem zarządzania projektami? Zdobyć dobre nawyki i pierwsze doświadczenia w tej dziedzinie?

Gra „PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje” przenosi uczestników do świata greckich Dionizji, w którym mają za zadanie stworzenie widowiska teatralnego. Konkurują oni ze sobą o to, kto szybciej i jak najmniejszym kosztem zrealizuje cel. Istotą gry jest wykorzystanie umiejętności planowania odpowiedniej strategii oraz analizy szans, możliwości, ryzyka i zagrożeń. Dzięki udziale w grze uczestnicy poznają podstawowe założenia tradycyjnego zarządzania projektami. Mogą przekonać się również na własnej skórze, jakie konsekwencje ma nieodpowiednie zarządzanie ryzykiem i jakością w projekcie.

Gry szkoleniowe to nie tylko świetny sposób na zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania projektami. Dzięki nim można również przekonać się, czym w praktyce różni się podejście tradycyjne od zwinnego.


Język: szkolenie w języku polskim
Egzamin (na koniec trzeciego dnia szkolenia): w języku polskim
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zwinne zarządzanie projektami AgilePM

Specyfikacja programowa szkolenia AgilePM® Foundation

1.      Wprowadzenie do Agile - co to jest podejście zwinne? Jakie są odmiany podejść zwinnych? Które wybrać dla konkretnego projektu?

2.      Podstawy AgilePM® - ograniczenia projektu w podejściu tradycyjnym i zwinnym. Filozofia AgilePM oraz przegląd ośmiu pryncypiów AgilePM®.

3.      Role i odpowiedzialności - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i role wspierające (inne).

4.      Przygotowanie do zarządzania projektem AgilePM® – krytyczne czynniki sukcesu. Wstępna ocena zespołowa projektu. Kluczowe elementy przygotowania się do projektu.

5.      Zarządzanie projektem Agile - style zarządzania. Cechy zarządzania projektem w podejściu zwinnym. Kluczowe rekomendacje.

6.      Procesy i produkty AgilePM® - środowisko zarządcze projektu AgilePM®. Przegląd typowych faz projektu AgilePM® oraz produktów z nimi związanych.

7.      Komunikacja - rola komunikacji w projekcie zwinnym. Dedykowane techniki wspierające komunikację (warsztaty facylitowane, modelowanie, codzienne zbiórki i rozwój iteracyjny) i ich znaczenie.

8.      Priorytetyzacja i okienka czasowe - technika priorytetyzacji  MoSCoW. Kto ustala priorytet i jak? Co to jest okienko czasowe (timebox) w podejściu AgilePM®? Typowa wielkość okienka czasowego i jego elementów. Plan Dostarczania vs. Okienko Czasu Rozwoju vs. Iteracje.

9.      Sterowanie (kontrolowanie) projektem Agile - cechy sterowania projektem w podejściu zwinnym. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Kluczowe rekomendacje.

10.   Wymagania i szacowanie w AgilePM® - wykaz wymagań z priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie zwinnym. Różne techniki szacowania wykorzystywane w AgilePM®. Zalecane podejście do monitorowania projektu.

11.   Planowanie projektów zwinnych - planowanie w AgilePM®, czym się różni od podejścia tradycyjnego? Jakość kluczowym aspektem wymagającym zaplanowania. Plany w AgilePM® (Zarys Planu, Plan Dostarczania i Plan Wdrożenia).


GRA:

Uczestnicy autorskiej gry „Agile Game: Agile Warrior” mają okazję zrozumieć i sprawdzić w praktyce główne różnice pomiędzy tradycyjnym i zwinnym podejściem w zarządzaniu projektami. W jaki sposób?

Podczas gry „Agile Game: Agile Warrior” zespoły zarządzają wojownikiem, którego celem jest dostać się do elitarnego zakonu Agile. Wykonanie tego zadania jest możliwe poprzez podnoszenie zdolności bojowej wojownika i realizację kolejnych misji. Gra ma na celu zapoznać uczestników z metodą MoSCoW, priorytetyzacją zadań oraz głównym sposobami zwinnego zarządzania projektami.


Egzamin AgilePM® Foundation

Egzamin AgilePM® Foundation to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów (z 50 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 40 minut i jest dostępny w języku polskim bądź angielskim. Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi i punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM® Foundation jest bezterminowy. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się na koniec drugiego dnia szkolenia.


Trenerzy

Artur Mochocki

Trener i konsultant zarządzania projektami

Approved Trainer of PRINCE2 and Approved Trainer of Change Management.

 

Ponad dwudziestoletnia praktyka w realizacji projektów biznesowych związanych z poprawą efektywności przedsiębiorstw w obszarach wsparcia biznesu, sprzedaży i obsługi klienta, zarówno w polskich jak i międzynarodowych organizacjach z branży IT, outsourcingu, spożywczej oraz w bankowości. Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami w Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie oraz „Leadership Academy” Harvard Business School. Doświadczenie zawodowe zdobywał również pełniąc rolę menedżerskie oraz agenta zmian podczas fuzji przedsiębiorstw. Cisco, Heineken, HCL, Wyższa Szkoła Europejska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu czy Centrum Projektów Polska Cyfrowa – gdyby skupić się ledwie na kilku firmach i instytucjach, z jakimi współpracował. Doświadczenie zawodowe zdobywał również pełniąc rolę menedżerskie oraz agenta zmian podczas fuzji przedsiębiorstw.


Marcin Łapa

Uzyskał tytuł magistra-inżyniera na Politechnice Warszawskiej, Wydział Mechatroniki, Biocybernetyka  i Inżynieria Biomedyczna (2000 r.). Ukończył również na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Automatyki  i Informatyki Stosowanej studia podyplomowe „Zarządzanie Zasobami IT” i „Zarządzanie Projektami”. Doświadczenie: jego doświadczenia zawodowe obejmują ponad trzynastoletnią praktykę w działach informatycznych, rozwoju i jako kontraktowego konsultanta/doradcy/eksperta/kierownika projektów. Prowadził  i uczestniczył w projektach biznesowych i informatycznych, przede wszystkim budowanie/dostosowywanie i wdrażanie systemów klasy ERP, CRM, autorskiego systemu serwisowego wspierającego pracę serwisu technicznego, narzędzi wspierających procesy biznesowe organizacji.  W swojej karierze występował w roli kierownika projektów i zespołów, architekta, programisty, testera i wdrożeniowca. Koordynował pracami projektowymi firm podwykonawczych, współpracowników i zewnętrznych programistów. Zarządzał warstwą biznesową i warstwą danych systemów informatycznych i był współodpowiedzialny za infrastrukturę IT w międzynarodowej korporacji. Specjalizacja: szczególny obszar zainteresowań stanowi metodyka PRINCE2.

Marcin Trendel  

Trener i konsultant zarządzania projektami

Approved Trainer of PRINCE2, AgilePM, PRINCE2 Agile

 

Trener, wykładowca i manager z wieloletnią praktyką w biznesie i szkoleniach, z wykształcenia ekonomista
ze specjalizacją w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Studia ukończył na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2007 r.) Jego doświadczenia zawodowe obejmują ponad dziesięcioletnią praktykę w działach projektów, rozwoju, sprzedaży oraz w pracy dydaktycznej jako wykładowca. Zarządzał wieloma dużymi projektami z zakresu HR, finansów, nieruchomości, ruchomości powindykacyjnych, a także ma na koncie zrealizowany z sukcesem jeden z największych w Polsce projektów UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami zarówno w sposób tradycyjny, Agile jak i w oparciu o metodykę PRINCE2. Posiada wieloletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach związanych
z zarządzaniem nawet kilkudziesięcioosobowymi zespołami projektowymi oraz prowadzeniu kilku projektów jednocześnie. Ważną częścią życia zawodowego Marcina była i jest działalność społeczna. Pierwsze doświadczenia jako trener i menedżer zdobywał w zarządzie Europejskiego Centrum Integracji i Rozwoju oraz jako wiceprzewodniczący Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, gdzie w 2005 roku stworzył do dziś działające Biuro Karier dla studentów i absolwentów. Projektuje i prowadzi szkolenia oraz warsztaty z obszaru zarządzania projektami, zarządzania strategicznego czy zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególny obszar zainteresowań stanowi metodyka PRINCE2, a także zwinne podejścia do zarządzania projektami jak AgilePM czy PRINCE2 Agile. Tajniki tej ostatniej zgłębiał w Londynie podczas szkoleń u  Keith`a Richards`a - wiodącego autora.


Tomasz Maj

Trener i konsultant zarządzania projektami

Certyfikowany Product Owner i Scrum Master

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, na kierunku Zarządzanie Międzynarodowe, oraz Finansów
i Bankowość na Akademii Leona Koźmińśkiego. Certyfikowany Product Owner i Scrum Master, dodatkowo posiada certyfikaty AgilePM Practitioner i PRINCE2. Przez wiele lat pracował w zespole zwinnym, zaczynając jako deweloper, aż po Agile Coach dla międzynarodowych firm z różnych branż. Obecnie specjalista od transformacji cyfrowych,  na co dzień wspiera klientów we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych i zwinnych w swoich organizacjach. W swojej pracy stara się przyspieszać rozwój oraz zaszczepić zainteresowanie technologią po stronie biznesu. Podczas szkoleń, warsztatów oraz swojej codziennej pracy, tłumaczy, że pracować zwinnie można nie tylko przy projektach IT, ale również przy każdym innym, gdzie chcemy dostarczyć wartość dla naszego klienta jak najszybciej ale bez traceniu wysiłku i pieniędzy, na coś co nie będzie mu potrzebne.

 

Monika Olejniczak

 Trener i konsultant zarządzania projektami

Approved Trainer of PRINCE2, AgilePM, PRINCE2 Agile, MoR

 

Absolwentka pedagogiki specjalnej APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (tytuł magistra uzyskała w 2004 r). Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Trener biznesu, konsultant, koordynator projektów. Doświadczenie zawodowe zdobywała realizując oraz nadzorując projekty dla instytucji publicznych  z zakresu edukacji, profilaktyki oraz kompetencji osobistych. Realizowała dla instytucji z sektora prywatnego oraz publicznego wdrożenia metodyki PRINCE2® (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie) oraz standardu PMI (Grupa Azoty Kędzierzyn Koźle) do zarządzania projektami. Jest współautorem standardu zarządzania projektami MED PM. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie w obszarze rozwoju osobistego oraz zarządzania projektami.
 Do jej zadowolonych Klientów należą m.in. RBS Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.  Jako trener na sali szkoleniowej spędziła ponad 3000 godzin.Projektuje oraz prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, zarządzania przez cele oraz rozwoju osobistego i kompetencji miękkich. Szczególny obszar zainteresowań stanowi metodyka PRINCE2®, AgilePM oraz M_o_R®Koszt szkolenia


Koszt szkolenia (5 dni): 4300 zł brutto (usługa zwolniona z VAT)


Cena szkolenia obejmuje:
 • uczestnictwo w zajęciach,
 • materiały dydaktyczne,
 • udział w grze (w ramach szkolenia AgilePM),
 • przerwę kawową,
 • opiekę merytoryczną trenera,
 • egzamin i certyfikat Prince2Foundation
 • egzamin i certyfikat AgilePM
 • certyfikaty ukończenia szkoleń UEP

Terminy i zapisy na szkolenieInformacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl