Opis szkolenia


Agile Project ManagementTM – AgilePM® (Zwinne Zarządzanie Projektami) jest podejściem, zapewniającym dużą elastyczność zarządzania przy jednoczesnym zachowaniu koncepcji projektu wymagającego standardów, ładu i przejrzystości zarządczej. AgilePM® funkcjonuje obok bardziej formalnych podejść do zarządzania takimi jak PRINCE2® i dobrze uzupełnia się z procesami zarządzania jakością  (np. ISO9001 i CMMI).


Metodyka AgilePM® umożliwia organizacjom uzyskanie korzyści ze zwinnego podejścia bez wprowadzania niepotrzebnego ryzyka. Daje gwarancję, że zwinne podejście staje się ustrukturyzowane i wyważone, zachowując to, co dobre w organizacji, wykorzystując istniejące dobre praktyki w obrębie zarządzania i realizacji projektu i odnosząc jednocześnie korzyści z bardziej elastycznego sposobu pracy. Akcentuje przy tym samodzielność zespołu w podejmowaniu decyzji projektowych oraz umożliwia dostarczenie na czas produktu należytej jakości i dopasowanego do potrzeb klienta.


AgilePM® oparty jest o metodykę DSDM® Atern® (Dynamic Systems Development Method) – jedno z najbardziej dojrzałych, usystematyzowanych podejść typu Agile na świecie i posiada rozpoznawaną na całym świecie ścieżkę certyfikacyjną APM Group.

Szkolenia AgilePM® przeznaczone są w głównej mierze dla osób pracujących w środowisku projektowym, pragnących wykorzystać w swojej pracy filozofię Agile.


Adresaci szkolenia

•                  Kierownicy projektów oraz Kierownicy zespołów projektowych.

•                  Kadra zarządzająca projektami.

•                  Kierownicy zespołów wytwórczych / kierownicy zespołów.

•                  Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT.

•                  Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2® a AgilePM®.

•                  Wszyscy zainteresowani stosowaniem metodyki AgilePM® w praktyce.

•                 Wszyscy zainteresowani uzyskaniem certyfikatu AgilePM® Foundation.


Korzyści dla uczestników

•                  Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM®.

•                  Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM®.

•                  Poznanie różnic w podejściach zwinnych a podejściach klasycznych.

•                  Przygotowanie się do certyfikacji AgilePM® Foundation.

Miejsce szkolenia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 16

Program


Specyfikacja programowa szkolenia AgilePM® Foundation

1.      Wprowadzenie do Agile - co to jest podejście zwinne? Jakie są odmiany podejść zwinnych? Które wybrać dla konkretnego projektu?

2.      Podstawy AgilePM® - ograniczenia projektu w podejściu tradycyjnym i zwinnym. Filozofia AgilePM oraz przegląd ośmiu pryncypiów AgilePM®.

3.      Role i odpowiedzialności - struktura ról i ich zakresy odpowiedzialności. Role poziomu projektu, zespołu realizacyjnego i role wspierające (inne).

4.      Przygotowanie do zarządzania projektem AgilePM® – krytyczne czynniki sukcesu. Wstępna ocena zespołowa projektu. Kluczowe elementy przygotowania się do projektu.

5.      Zarządzanie projektem Agile - style zarządzania. Cechy zarządzania projektem w podejściu zwinnym. Kluczowe rekomendacje.

6.      Procesy i produkty AgilePM® - środowisko zarządcze projektu AgilePM®. Przegląd typowych faz projektu AgilePM® oraz produktów z nimi związanych.

7.      Komunikacja - rola komunikacji w projekcie zwinnym. Dedykowane techniki wspierające komunikację (warsztaty facylitowane, modelowanie, codzienne zbiórki i rozwój iteracyjny) i ich znaczenie.

8.      Priorytetyzacja i okienka czasowe - technika priorytetyzacji  MoSCoW. Kto ustala priorytet i jak? Co to jest okienko czasowe (timebox) w podejściu AgilePM®? Typowa wielkość okienka czasowego i jego elementów. Plan Dostarczania vs. Okienko Czasu Rozwoju vs. Iteracje.

9.      Sterowanie (kontrolowanie) projektem Agile - cechy sterowania projektem w podejściu zwinnym. Zarządzanie ryzykiem w projekcie. Kluczowe rekomendacje.

10.   Wymagania i szacowanie w AgilePM® - wykaz wymagań z priorytetami i rola Analityka Biznesowego w projekcie zwinnym. Różne techniki szacowania wykorzystywane w AgilePM®. Zalecane podejście do monitorowania projektu.

11.   Planowanie projektów zwinnych - planowanie w AgilePM®, czym się różni od podejścia tradycyjnego? Jakość kluczowym aspektem wymagającym zaplanowania. Plany w AgilePM® (Zarys Planu, Plan Dostarczania i Plan Wdrożenia).


GRA:

Uczestnicy autorskiej gry „Agile Game: Agile Warrior” mają okazję zrozumieć i sprawdzić w praktyce główne różnice pomiędzy tradycyjnym i zwinnym podejściem w zarządzaniu projektami. W jaki sposób?

Podczas gry „Agile Game: Agile Warrior” zespoły zarządzają wojownikiem, którego celem jest dostać się do elitarnego zakonu Agile. Wykonanie tego zadania jest możliwe poprzez podnoszenie zdolności bojowej wojownika i realizację kolejnych misji. Gra ma na celu zapoznać uczestników z metodą MoSCoW, priorytetyzacją zadań oraz głównym sposobami zwinnego zarządzania projektami.


Egzamin AgilePM® Foundation

Egzamin AgilePM® Foundation to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów (z 50 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 40 minut i jest dostępny w języku polskim bądź angielskim. Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi i punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM® Foundation jest bezterminowy. Egzamin na poziomie Foundation odbywa się w ostatnim dniu szkolenia.


Trenerzy


Marcin Trendel  

Trener i konsultant zarządzania projektami

Approved Trainer of PRINCE2, AgilePM, PRINCE2 Agile

 

Trener, wykładowca i manager z wieloletnią praktyką w biznesie i szkoleniach, z wykształcenia ekonomista
ze specjalizacją w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Studia ukończył na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2007 r.) Jego doświadczenia zawodowe obejmują ponad dziesięcioletnią praktykę w działach projektów, rozwoju, sprzedaży oraz w pracy dydaktycznej jako wykładowca. Zarządzał wieloma dużymi projektami z zakresu HR, finansów, nieruchomości, ruchomości powindykacyjnych, a także ma na koncie zrealizowany z sukcesem jeden z największych w Polsce projektów UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu projektami zarówno w sposób tradycyjny, Agile jak i w oparciu o metodykę PRINCE2. Posiada wieloletnie doświadczenie na kierowniczych stanowiskach związanych
z zarządzaniem nawet kilkudziesięcioosobowymi zespołami projektowymi oraz prowadzeniu kilku projektów jednocześnie. Ważną częścią życia zawodowego Marcina była i jest działalność społeczna. Pierwsze doświadczenia jako trener i menedżer zdobywał w zarządzie Europejskiego Centrum Integracji i Rozwoju oraz jako wiceprzewodniczący Forum Młodych Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, gdzie w 2005 roku stworzył do dziś działające Biuro Karier dla studentów i absolwentów. Projektuje i prowadzi szkolenia oraz warsztaty z obszaru zarządzania projektami, zarządzania strategicznego czy zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególny obszar zainteresowań stanowi metodyka PRINCE2, a także zwinne podejścia do zarządzania projektami jak AgilePM czy PRINCE2 Agile. Tajniki tej ostatniej zgłębiał w Londynie podczas szkoleń u  Keith`a Richards`a - wiodącego autora.


Tomasz Maj

Trener i konsultant zarządzania projektami

Certyfikowany Product Owner i Scrum Master

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, na kierunku Zarządzanie Międzynarodowe, oraz Finansów
i Bankowość na Akademii Leona Koźmińśkiego. Certyfikowany Product Owner i Scrum Master, dodatkowo posiada certyfikaty AgilePM Practitioner i PRINCE2. Przez wiele lat pracował w zespole zwinnym, zaczynając jako deweloper, aż po Agile Coach dla międzynarodowych firm z różnych branż. Obecnie specjalista od transformacji cyfrowych,  na co dzień wspiera klientów we wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych i zwinnych w swoich organizacjach. W swojej pracy stara się przyspieszać rozwój oraz zaszczepić zainteresowanie technologią po stronie biznesu. Podczas szkoleń, warsztatów oraz swojej codziennej pracy, tłumaczy, że pracować zwinnie można nie tylko przy projektach IT, ale również przy każdym innym, gdzie chcemy dostarczyć wartość dla naszego klienta jak najszybciej ale bez traceniu wysiłku i pieniędzy, na coś co nie będzie mu potrzebne.

 

Monika Olejniczak

 Trener i konsultant zarządzania projektami

Approved Trainer of PRINCE2, AgilePM, PRINCE2 Agile, MoR

 

Absolwentka pedagogiki specjalnej APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie (tytuł magistra uzyskała w 2004 r). Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Trener biznesu, konsultant, koordynator projektów. Doświadczenie zawodowe zdobywała realizując oraz nadzorując projekty dla instytucji publicznych  z zakresu edukacji, profilaktyki oraz kompetencji osobistych. Realizowała dla instytucji z sektora prywatnego oraz publicznego wdrożenia metodyki PRINCE2® (Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Warszawie) oraz standardu PMI (Grupa Azoty Kędzierzyn Koźle) do zarządzania projektami. Jest współautorem standardu zarządzania projektami MED PM. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie w obszarze rozwoju osobistego oraz zarządzania projektami.
 Do jej zadowolonych Klientów należą m.in. RBS Bank S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.  Jako trener na sali szkoleniowej spędziła ponad 3000 godzin.Projektuje oraz prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru zarządzania projektami, zarządzania ryzykiem, zarządzania przez cele oraz rozwoju osobistego i kompetencji miękkich. Szczególny obszar zainteresowań stanowi metodyka PRINCE2®, AgilePM oraz M_o_R®


Marcin Łapa

Uzyskał tytuł magistra-inżyniera na Politechnice Warszawskiej, Wydział Mechatroniki, Biocybernetyka  i Inżynieria Biomedyczna (2000 r.). Ukończył również na Politechnice Warszawskiej w Instytucie Automatyki  i Informatyki Stosowanej studia podyplomowe „Zarządzanie Zasobami IT” i „Zarządzanie Projektami”. Doświadczenie: jego doświadczenia zawodowe obejmują ponad trzynastoletnią praktykę w działach informatycznych, rozwoju i jako kontraktowego konsultanta/doradcy/eksperta/kierownika projektów. Prowadził  i uczestniczył w projektach biznesowych i informatycznych, przede wszystkim budowanie/dostosowywanie i wdrażanie systemów klasy ERP, CRM, autorskiego systemu serwisowego wspierającego pracę serwisu technicznego, narzędzi wspierających procesy biznesowe organizacji.  W swojej karierze występował w roli kierownika projektów i zespołów, architekta, programisty, testera i wdrożeniowca. Koordynował pracami projektowymi firm podwykonawczych, współpracowników i zewnętrznych programistów. Zarządzał warstwą biznesową i warstwą danych systemów informatycznych i był współodpowiedzialny za infrastrukturę IT w międzynarodowej korporacji. Specjalizacja: szczególny obszar zainteresowań stanowi metodyka PRINCE2.

 


 


Koszt szkolenia


Cena brutto: 2250 PLN

Cena szkolenia obejmuje:

- uczestnictwo w zajęciach

- udział w grze

- materiały szkoleniowe

- przerwę kawową

- egzamin i certyfikat AgilePM

- certyfikat ukończenia szkolenia UEP
Terminy i zapisy na szkolenie Informacji udziela:
Grażyna Świtała
Centrum Edukacji Menedżerskiej UEP
ul. Powstańców Wlkp. 16 (Collegium Altum), p. 514
tel. 61 854 30 80
e-mail: szkolenia@ue.poznan.pl