prof. dr hab. Grażyna Krzyminiewska, prof. zw. UEP

profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych UEP; od 1990 roku pracuje w Katedrze Socjologii i Filozofii; obecnie Kierownik Katedry; jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia socjoekonomii; od wielu lat prowadzi kursy z zakresu technik negocjacji; autorka publikacji dotyczących sztuki negocjacyjnej.


prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP

Kierownik Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych UEP, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, członek wielu Komitetów Redakcyjnych Czasopism, wieloletni wykładowca makro i mikroekonomii, Członek Komitetu Nauk o Finansach PAN.


prof. dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. zw. UEP

Pracownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Rozwojem; specjalistka w zakresie: ekonomii rozwoju, warunków i mechanizmów jego integrowania, roli spójności terytorialnej, inteligentnych specjalizacji, planowania strategicznego, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz funduszy Unii Europejskiej w stymulowaniu rozwoju regionalnego i lokalnego; konsultantka Centralnego Urzędu Planowania i Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, Brytyjskiego Funduszu Know-How, członek Rady Strategii Województwa Wielkopolskiego oraz Panelu Głównego Ekspertów Projektu Foresight Regionalny dla Wielkopolski, koordynatorka kilkunastu strategii rozwoju oraz projektów badawczych, szkoleniowych i doradczych realizowanych we współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi.


dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP

Dziekan Wydziału Ekonomii UEP, pracownik Katedry Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych, kierownik Studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość budżetowa oraz Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza, specjalista ds. finansów publicznych w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, specjalizuje się w tematyce finansów publicznych i finansów Unii Europejskiej oraz zarządzania i nadzoru w sektorze publicznym.


dr hab. Barbara Pogonowska, prof. nadzw. UEP

mgr socjologii, dr filozofii (filozofia nauki), dr hab. ekonomii (metodologia nauk ekonomicznych); członkini Komisji Etycznej ds. Badań Naukowych UAM; członkini: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu EBEN Polska; wykładowczyni m.in. przedmiotu Etyka gospodarcza, Etyka w administracji publicznej, Logika, Metody i techniki badań społecznych, Etyka badań naukowych, Metodologia nauk ekonomicznych; wykłady i warsztaty z etyki dla pracowników administracji publicznej.


dr hab. Halina Zboroń, prof. nadzw. UEP

Prodziekan Wydziału Ekonomii UEP, filozofka, kulturoznawczyni, ekonomistka; prowadzi badania na pograniczu ekonomii, filozofii i etyki gospodarczej, autorka tekstów z obszaru metodologii ekonomii, filozofii ekonomii, etyki gospodarczej
i ekonomii społecznej; Pełnomocnik Rektora UEP ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.


dr hab. Janina Kotlińska, prof. KUL

dr hab. ekonomii (dyscyplina finanse), specjalistka z zakresu finansów i gospodarki jednostek samorządu terytorialnego, autorka wielu publikacji poświęconych różnym aspektom finansów publicznych, w tym finansów samorządowych i gospodarki nieruchomościami komunalnymi, kurator Katedry Finansów Publicznych w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wieloletni pracownik Katedry Finansów Publicznych UEP; członek Kolegium RIO Poznań, członek Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy RIO Poznań


dr hab. Maciej Cieślukowski

Kierownik Katedry Finansów Publicznych; od 2004 roku Menedżer projektów europejskich w Biurze Konsultingowym Fundacji UEP; ekspert zewnętrzny ds. oceny wniosków w ramach różnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 i 2014-2020; szczególne obszary badawcze: budżet ogólny, fundusze strukturalne i polityka podatkowa UE;  zarządzanie projektem europejskim;  budżet zadaniowy; fiskalizm federalny; ekonomia zrównoważonego rozwoju.


dr hab. Magdalena Florek

wykładowca UEP m.in. marketingu terytorialnego i zarządzania marką; współzałożycielka i członek Zarządu Fundacji Best Place – Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc; współzałożycielka i członek Zarządu The International Place Branding Association; Senior Fellowship w The Institute of Place Management w Manchesterze; w latach 2006-2007 wykładowca na University of Otago w Nowej Zelandii; stypendystka Polsko-Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta na Kellogg School of Management w USA; autorka i współautorka publikacji z zakresu marketingu terytorialnego, marki terytorialnej; prelegent i gość specjalny na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach; współautorka kilkunastu strategii marek miast i regionów; wielokrotny członek jury konkursów, m.in. „Złote Formaty”, „Markowy Samorząd”, Polskiego Konkursu Reklamy w kategorii Marketing Miejsc, Effie.


dr hab. Jacek Trębecki

teoretyk i praktyk w zakresie PR; interesuje się komunikowaniem z mediami oraz komunikowaniem wewnętrznym, wykłada również retorykę i negocjacje. Od ponad 20-stu lat z powodzeniem prowadzi agencję PR. Autor setek kampanii i projektów dla największych polskich firm. Dziennikarz, andrealinoholik – biega maratony i survival race, jeździ na wszystkim, co ma kształt deski.


dr Magdalena Andrałojć

adiunkt w Katedrze Pracy i Społecznej UEP; uczestnik międzynarodowych projektów badawczych, m.in. WOLIWEB, EUROCCUPATIONS dotyczących rynku pracy oraz zarządzania ludźmi w organizacji; doświadczenia naukowe zdobywane w kraju i za granicą m.in. przebywając na stażach i stypendiach w ośrodkach naukowych w Danii, Luksemburgu i Holandii; w swoich pracach koncentruje się na zagadnieniach związanych z wynagradzaniem pracowników w różnych krajach i organizacjach oraz z wartością pracy; wykładowca przedmiotów: System wynagrodzeń, Kształtowanie kultury organizacyjnej, Komunikacja społeczna w organizacji, Kapitał społeczny, Nowoczesne koncepcje funkcji personalnej, Studia przypadków w praktyce HR, Komunikacja interpersonalna, Zachowanie człowieka w organizacji.


dr Tomasz Bojkowski

pracownik Katedry Finansów Publicznych UEP, radca prawny, magister ekonomii i doktor nauk ekonomicznych (UEP), magister prawa (UAM), w latach 2004-2007 aplikant sądowy – egzamin sędziowski przed Komisją Egzaminacyjną przy Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu (wrzesień 2007); od 2009 roku uchwałą Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu został wpisany na listę radców prawnych; członek Zespołu Ekspertów przy Wojewodzie Wielkopolskim.


dr Piotr Trąpczyński

adiunkt w Katedrze Konkurencyjności Międzynarodowej UEP. W swoich badaniach koncentruje się na strategiach i czynnikach powodzenia przedsiębiorstw w ekspansji na zagraniczne rynki. Autor publikacji m.in. w Journal of World Business, European Management Journal, Baltic Journal of Management czy Harvard Business Review Polska. Wnioski z projektów badawczych wykorzystuje również w praktyce, wspierając przedsiębiorstwa w analizie zagranicznych rynków jako partner zarządzający w Spółce Celowej UEP. Z ramienia UEP zajmuje się współpracą z Harvard Business School w ramach programu Microeconomics of Competitiveness.


dr Agata Filipowska

adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej, specjalistka w zakresie rozwiązań informatycznych dla biznesu i sektora publicznego, autor wielu publikacji z zakresu informatycznych rozwiązań dla biznesu i sektora publicznego, autor i współorganizator wielu projektów w tym m.in. e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskich Województw Wielkopolskiego i Kujawsko-Pomorskiego.


dr Krzysztof Gołata

doktor nauk politycznych, wykładowca w Katedrze Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations UEP; dziennikarz ekonomiczny; współtwórca i wieloletni szef działu ekonomicznego tygodnika "Wprost", redaktor naczelny miesięcznika "Businessman Magazine" (pierwszego polskiego miesięcznika ekonomicznego) oraz redaktor naczelny TV Biznes (pierwszego polskiego telewizyjnego kanału gospodarczego); współpracownik Radia "Merkury", "Gazety Poznańskiej", Gazety Giełdy "Parkiet”; autor kilkuset artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz kilku książek (m.in. "Wielkopolska: 25 lat wolności gospodarczej"); obecnie prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu dziennikarstwa ekonomicznego, budowania wizerunku przedsiębiorstw i instytucji oraz komunikowania przedsiębiorstw i instytucji z otoczeniem oraz ich relacji z mediami.


dr Piotr Michoń

ekonomista z zawodu, wykładowca akademicki z przeznaczenia, amator maratonu z wyboru, podróżnik z przekonania; w swej pracy dydaktycznej koncentruje się głównie wokół nauki o szczęściu człowieka (ekonomia szczęścia, psychologia pozytywna) i jego wyborów (psychologia podejmowania decyzji) oraz zachowań w organizacji. Autor książki „Ekonomia Szczęścia”; prowadzi portal internetowy www.ekonomiaszczescia.pl; w swojej pracy naukowej stara się łączyć ze sobą dokonania wielu nauk: ekonomii, psychologii, psychologii społecznej, socjologii oraz neurologii; członek zarządu European Social Policy Analysis Network, członek International Society for Quality of Life Studies, koordynator programu Doctoral Seminars in English, koordynator kierunku polityka społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.


dr Liliana Nowak
doktor nauk ekonomicznych, audytor wewnętrzny w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wcześniej m.in. skarbnik gminy, główny księgowy, posiada certyfikat ACCA, uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, współautor publikacji z zakresu rachunkowości i finansów, wykładowca studiów podyplomowych.


dr Mariusz Piotrowski 

doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Kierunku Prawo, starszy wykładowca w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej UEP; prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego od roku 1990; specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, prawa gospodarczego i podatkowego.


dr Andrzej Stańda

pracownik Katedry Teorii Organizacji i Zarządzania, Kierownik Biura Kształcenia Ustawicznego UEP  i zastępca  dyrektora Wielkopolskiej Szkoły Biznesu (do 2015 r.), wykładowca studiów podyplomowych polsko-angielskiego programów MBA Executive POMBA, wykładowca polsko-niemieckiego programu CEMBA - MBA (lata 1995 -2006), członek Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Poznaniu, Członek Komisji Nauk o Zarządzaniu PAN Oddział w Poznaniu, Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Przedsięwzięciami Publiczno-Prywatnymi.


dr Marcin Wiśniewski
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych UEP, dyrektor programu MPA; autor wielu publikacji i opinii z zakresu finansów samorządowych, w szczególności poświęconych zadłużeniu jednostek samorządu terytorialnego oraz ocenie ich zdolności do zaciągania długu. Dodatkowo, zajmuje się problematyką bankowości, rynków finansowych, polityki pieniężnej, a także zastosowaniem metod ilościowych w finansach; współpracownik firm doradztwa finansowego dla samorządu terytorialnego, obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Ratingowego w INC Rating SP. z o. o. – agencji ratingów samorządowych.


dr Ireneusz Łukasz Rosiek 

doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, specjalista w zakresie finansów publicznych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Przez ostatnie lata pracował w Ministerstwie Finansów koordynując kontrolę zarządczą i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych. Praktyk z doświadczeniem jako główny księgowy jednostek budżetowych (oświata i pomoc społeczna). Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Od 2010 roku prowadzi szkolenia dla administracji publicznej zakresu kontroli zarządczej, rachunkowości budżetowej i szeroko pojętego zarządzania publicznego.


dr Anna Waligóra

doktor nauk ekonomicznych, socjolog, badacz, asystent w Katedrze Socjologii i Filozofii UEP. W pracy naukowo-badawczej zajmuje się gospodarką społeczną, rynkiem edukacyjnym i rynkiem pracy; autorka, współautorka społecznych i rynkowych projektów badawczych i ewaluacyjnych.


mgr Grzegorz Cetner

ekspert i konsultant Lokalnych Grup Działania, doświadczony we współpracy z organizacjami pozarządowymi i samorządami lokalnymi w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnych strategii rozwoju, doradca z zakresu drobnej przedsiębiorczości oraz kreatywności w biznesie, Kierownik Zespołu Rozwoju Obszarów Wiejskich Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Poznaniu.


mgr Barbara Szeląg

audytor wewnętrzny w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu oraz Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, wcześniej audytor wewnętrzny w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, licencjonowany audytor wewnętrzny (zaświadczenie Ministerstwa Finansów nr 338/2004), ukończone studia podyplomowe z zakresu audytu i kontroli oraz rachunkowości. 


Mgr inż. Katarzyna Wielentejczyk
specjalista ds. zamówień w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, wcześniej specjalista ds. inwestycji w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim, absolwentka Politechniki Poznańskiej, prowadziła szkolenia dla pracowników administracji z zakresu Prawa zamówień publicznych oraz projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.