Zgodnie z najnowszą oceną parametryczną jednostek naukowych, przeprowadzoną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wszystkie wydziały Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu mają kategorię A (poziom bardzo dobry). Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej. UEP jest jedyną uczelnią ekonomiczną w kraju z takim wynikiem ewaluacji.

W ramach przeprowadzonej estymacji, KEJN ocenił osiągnięcia naukowe i twórcze, potencjał naukowy oraz efekty działalności naukowej i artystycznej 993 jednostek naukowych.


Ocenie podlegają jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87), dalej „ustawy”, tj. wymienione w art. 2 pkt 9 ustawy rodzaje jednostek organizacyjnych, prowadzących w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe.