Podstawa prawna

Statut UEP


Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012. poz. 572 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, oraz z dnia 14 marca 2003 r. ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 nr 65 poz. 595 z późn. zm.), dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przekształceniu Akademii Handlowej w Poznaniu na Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Poznaniu (Dz.U. z 1950 nr 49 poz. 444), który nadał Uczelni status państwowej wyższej szkoły akademickiej, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1974 r. w sprawie zmiany nazw wyższych szkół ekonomicznych (Dz. U. z 1974 nr 17 poz. 95), ustawy z dnia 23 października 2008 r. o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Dz.U. z 2008 nr 220 poz. 1421) oraz statutu UEP.
Aktami regulującymi funkcjonowanie Uczelni są również Statut Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Regulamin Organizacyjny Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.