W przypadku zaistnienia sytuacji będącej naruszeniem zasad ochrony danych osobowych, konieczne jest: 
  • zaprzestanie przetwarzania danych, 
  • niezwłoczne powiadomienie bezpośredniego przełożonego oraz Inspektora Ochrony Danych.
Decyzję o postępowaniu podejmuje Inspektor ochrony danych (IDO), na mocy upoważnienia udzielonego przez Administratora danych osobowych (ADO).

Naruszenie dotyczące ochrony danych osobowych, to w szczególności każdy fakt nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych, uszkodzenia jakiegokolwiek elementu sytemu informatycznego, czy zbioru danych, a w szczególności:
  • przetwarzanie danych osobowych bez upoważnienia,
  • nieuprawnione tworzenie zbiorów danych osobowych,
  • nieautoryzowany dostęp do danych, ich modyfikacje, kopiowanie, czy usunięcie.

Zgłoś naruszenie (incydent) dotyczące zasad ochrony danych osobowych

Formularz kontaktowy (IOD)