W dniu 5 marca 2019 r. na Uczelni odbyła się konferencja na temat: „Zawód audytor wewnętrzny – wyzwania i bariery”, której organizatorem była Pani dr hab.  Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP, Dziekan Wydziału Ekonomii oraz Pani mgr Marzena Kujawa, Audytor Wewnętrzny UEP, a także Wielkopolskie Koło Regionalne Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. IIA jest najstarszą i największą organizacją non-profit, skupiającą audytorów wewnętrznych na całym świecie. W ramach IIA Polska działa 14 kół regionalnych i branżowych. Wielkopolskie Koło Regionalne IIA Polska powstało w Poznaniu w 2009 roku. Obecnie zrzesza 75 członków z województwa wielkopolskiego.

Celem konferencji było przybliżenie zawodu audytu wewnętrznego oraz wymiana poglądów i doświadczeń osób zainteresowanych problematyką związaną z funkcjonowaniem audytu wewnętrznego w Polsce. Uczestniczyło w niej około 90 osób, a najliczniejszą grupę stanowili studenci UEP.

Konferencja była niezwykle interesująca i owocna. Dzięki zaprezentowaniu oferty Wydziału Ekonomii w zakresie audytu (studia I i II stopnia, studia podyplomowe) oraz wymaganych kwalifikacji i uprawnień IIA do wykonywania zawodu, uczestnicy dowiedzieli się o podstawowych warunkach koniecznych do podjęcia pracy jako audytor. Przedstawienie ścieżki kariery przez pięciu praktyków, czyli audytorów wewnętrznych reprezentujących sektor publiczny i prywatny, którzy na co dzień wykonują zawód, pomogło przybliżyć różnorodność pracy, a także udowodnić, że możliwa jest kariera od audytora do dyrektora. W bardzo ciekawy i przekonujący sposób, zaproszone osoby opowiedziały o swoim życiu zawodowym, o początkach pracy jako audytor wewnętrzny, a także dlaczego ta praca jest interesująca. Satysfakcja, ciągły rozwój, podróże, kreatywność w działaniu – to tylko niektóre zalety świadczące o tym, że jest to zawód dla ambitnych osób, które nie boją się odpowiedzialności.

Ostatnim punktem konferencji była debata na temat wyzwań i barier funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce, w której – oprócz praktyków – udział wzięli przedstawiciele świata nauki: Pani dr Joanna Przybylska – adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych na Wydziale Ekonomii UEP oraz Pan dr Tomasz Gabrusewicz – starszy wykładowca w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych na Wydziale Ekonomii UEP. Żywiołowa dyskusja pozwoliła na wymianę doświadczeń pomiędzy zaproszonymi gośćmi, a także na uzyskanie odpowiedzi na szereg pytań, m.in.: jakich umiejętności i kompetencji oczekuje się od audytora wewnętrznego, z jakimi problemami spotykają się audytorzy wewnętrzni w swojej pracy, a także czy możliwa jest współpraca pomiędzy audytorem wewnętrznym a audytorem zewnętrznym?

Audytorzy wewnętrzni budują relacje nie tylko z audytowanymi, ale także z kadrą zarządzającą i radą nadzorczą czy komitetem audytu. Relacje te powinny opierać się na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Dlatego niezwykle istotne są umiejętności interpersonalne (tzw. kompetencje miękkie), np. komunikatywność, otwartość w nawiązywaniu kontaktów. Debata również dowiodła różnic pomiędzy audytem wewnętrznym a zewnętrznym, audytem finansowym a operacyjnym, a także specyfiką funkcjonowania audytu w sektorze publicznym i prywatnym.

W liście skierowanym do uczestników konferencji, Pan Sebastian Burgemejster, Prezes IIA Polska, wyraził przekonanie, że konferencja z jednej strony zachęci uczestników do rozważania kariery w zawodzie audytora wewnętrznego, a z drugiej – będzie początkiem owocnej współpracy Uniwersytetu i IIA Polska. Organizatorzy konferencji podzielają stanowisko Pana Prezesa IIA, uznając jednocześnie, że wzrost znaczenia zawodu i pracy audytora wewnętrznego można osiągnąć poprzez podejmowanie kolejnych inicjatyw sprzyjających postrzeganiu funkcji audytu wewnętrznego nie tylko jako spełnienie ustawowego obowiązku lecz faktyczna potrzeba i świadome działanie na rzecz jednostki.

 

 

Więcej informacji na temat działalności IIA dostępnych jest na stronach:

 

https://www.iia.org.pl/

 

https://www.facebook.com/iia.polska