Dr hab. Aleksander Grzelak, prof. nadzw. UEP z Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej został powołany do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.


Rada działa w oparciu o ustawę z dn. 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i ma charakter opiniodawczy oraz doradczy. Do jej zadań należy m.in. wydawanie opinii dotyczących: polityki państwa w zakresie zarządzania mieniem państwowym, kandydatów na członków organów nadzorczych, wobec których spółka z udziałem Skarbu Państwa jest przedsiębiorcą dominującym, spraw związanych z zarządzaniem mieniem państwowym.