Dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP na wniosek Komisji do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) został powołany zarządzeniem Przewodniczącego KEJN (w załączniku) w charakterze eksperta w skład Zespołu ewaluacji do spraw nauk ekonomicznych HS-3SZ na okres od dnia 15 grudnia 2016 r.  do dnia 31 marca 2017 r.

Dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP decyzją Rzecznika Finansowego został również powołany z dniem 16 grudnia 2016 roku do nowoutworzonego Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym.

Dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP  został zaproszony przez Rzecznika Finansowego do składu Jury I edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego (2016/2017).