Studia I stopnia

Opis specjalności

Studia na specjalności EGiM podporządkowane są wymogom współczesnego rynku pracy oraz potrzebom praktyki gospodarczej. Oznacza to, że absolwenci specjalności posiadają nowoczesną wiedzę z zakresu ekonomii oraz potrafią ją zastosować w praktyce gospodarowania (czyli w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządowych i rządowych itd.).

Fundamentem przygotowania absolwentów jest solidna wiedza ogólnoekonomiczna i menedżerska. Współczesne środowisko gospodarcze wymaga od specjalistów (menedżerów) rozumienia zmian zachodzących w otoczeniu poszczególnych podmiotów ekonomicznych. Dlatego też specjalność uczy gospodarowania na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz udziela odpowiedzi na pytanie o to, co się obecnie dzieje w ekonomii. Wiedza przekazywana na EGiM umożliwia zrozumienie zachodzących zjawisk gospodarczych i przewidywania ich konsekwencji. Natomiast praktyczne umiejętności kształtowane na naszej specjalności ukierunkowane są na rozwiązywanie konkretnych wyzwań pojawiających się w sektorze prywatnym i publicznym.

 

Wiedza i umiejętności 

   Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do wykorzystania wiedzy ekonomicznej w różnych zastosowaniach praktycznych oraz stosowania nowoczesnych metod i narzędzi analitycznych do podejmowania decyzji gospodarczych. Cechy te pozwalają absolwentom specjalności podjąć pracę na różnorodnych stanowiskach w sektorze prywatnym i publicznym praktycznie w każdej gałęzi gospodarki. 

 

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami 

   W ramach specjalności, oprócz przedmiotów wspólnych dla kierunku Ekonomia, oferowane są następujące przedmioty, które można podzielić wg dwóch głównych bloków tematycznych:

 

– podstawy teoretyczne (wiedza ogólnoekonomiczna) – wybrane przedmioty: współczesne teorie makroekonomii, komparatywna analiza gospodarek narodowych, integracja gospodarcza, krajowy i unijny rynek pracy, państwo jako podmiot ekonomiczny, państwo środka – gospodarka azjatyckiego smoka, transformacja gospodarcza, zachowania rynkowe konsumentów, metody ilościowe w ekonomii;

 

– umiejętności menedżerskie (w sektorze prywatnym i publicznym) – wybrane przedmioty: menedżer w procesie planowania i zarządzania strategicznego, elementy prawa w biznesie, kompetencje społeczne w pracy menedżera, gospodarka zasobami w przedsiębiorstwie, optymalizacja decyzji menedżerskich, podstawy zarządzania środkami publicznymi, podstawy zarządzania ryzykiem, symulacje biznesowe, narzędzia informatyczne w biznesie, techniki autoprezentacji i wizualizacji danych.

 

Profil absolwenta

   Absolwenci specjalności to osoby profesjonalnie przygotowane do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych, przewidywania sytuacji ekonomicznej oraz analizy uwarunkowań i ograniczeń wpływających na możliwość dokonywania właściwych wyborów na różnych szczeblach decyzyjnych. Zamierzeniem twórców i nauczycieli specjalności jest wykształcenie ekonomisty otwartego na świat i globalną gospodarkę, przygotowanego do pracy w Polsce oraz za granicą.

Jako osoby profesjonalnie przygotowane do podejmowania złożonych decyzji gospodarczych mogą oni znaleźć zatrudnienie jako:

- menedżerowie firm,

- specjaliści ds. rozwoju przedsiębiorstwa,

- dyrektorzy ekonomiczni w przedsiębiorstwie,

- analitycy w bankach i innych instytucjach finansowych,

- stratedzy gospodarczy,

- doradcy ekonomiczni,

- eksperci w instytucjach rządowych, regionalnych i pozarządowych,

- eksperci w instytucjach współpracujących z Unią Europejską i przedsiębiorstwach  działających na rynkach unijnych,

- pracownicy nauki i dydaktyki (nauczyciele akademiccy i inni).

 

Opinie absolwentów

mgr Jacek Babiński

"Najważniejszą rzeczą, którą nabyłem dzięki studiowaniu na EGiMie jest elastyczność i swojego rodzaju „instynkt ekonomiczny”. Program studiów przewidziany dla naszej specjalności przystosowuje do racjonalnego, opartego na rzeczowych podstawach sposobu myślenia typowego dla wartościowego ekonomisty lub biznesmena. EGiM nauczył mnie najważniejszego: w jaki sposób myśleć, żeby poradzić sobie z każdym problemem.

 

 

Studia II stopnia

Opis specjalności

    Oferta II stopnia studiów na specjalności została stworzona w celu wykształcenia menedżera o szerokiej wiedzy ekonomicznej, posiadającego umiejętność przewidywania zmian zachodzących w bliskim i globalnym otoczeniu organizacji prywatnych i publicznych. Począwszy od roku akadamickiego 2017/2018 zajęcia na tej specjalności odbywają się według nowego programu studiów, w którym znacznie więcej miejsca niż wcześniej zajmują przedmioty przekazujące praktyczne, specjalistyczne umiejętności biznesowe. Jest to możliwe, gdyż do prowadzenia zajęć na II stopniu zostali zaproszeni pracownicy aż ośmiu katedr UEP o wyraźnie zróżnicowanych specjalizacjach.

 

Wiedza i umiejętności 

   Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do podejmowania decyzji gospodarczych na różnych szczeblach decyzyjnych, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Nowy program specjalności na II stopniu został przygotowany jednak w taki sposób, aby uniknąć powielania treści przedstawionych na I stopniu oraz przekazać szczegółową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów działalności gospodarczej – kluczowych dla funkcjonowania współczesnych podmiotów ekonomicznych.

 

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami 

   W ramach specjalności, oprócz przedmiotów wspólnych dla kierunku Ekonomia, oferowane są następujące przedmioty, które można podzielić wg dwóch głównych bloków tematycznych:

 

– umiejętność analizy otoczenia organizacji gospodarczej – wybrane przedmioty: analiza rynku, analiza otoczenia politycznego i prawnego, ekonomia nierówności, ilościowe badania rynku, prowadzenie biznesu w krajach rozwijających się, rola państwa w rozwoju gospodarczym, wykorzystanie funduszy UE;

 

– umiejętność kształtowania relacji wewnątrz podmiotu ekonomicznego – wybrane przedmioty: design thinking – zarządzanie innowacją, kierowanie zespołem pracowników, menedżer w sektorze publicznym i prywatnym, motywowanie pracowników, opodatkowanie przedsiębiorstw, planowanie nowej działalności biznesowej, podejmowanie decyzji w biznesie, rachunkowość i finanse w strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

 

 

Profil absolwenta

    Absolwenci specjalności EGiM to osoby przygotowane do pełnienia funkcji menedżerskich na różnych szczeblach decyzyjnych, o szerokiej wiedzy ekonomicznej, posiadający umiejętność przewidywania zmian zachodzących w bliskim i globalnym otoczeniu organizacji prywatnych i publicznych. Osobe te, z jeszcze większym powodzeniem niż po studiach I stopnia, mogą znaleźć zatrudnienie jako:

- menedżerowie firm,

- specjaliści ds. rozwoju przedsiębiorstwa,

- dyrektorzy ekonomiczni w przedsiębiorstwie,

- analitycy w bankach i innych instytucjach finansowych,

- stratedzy gospodarczy,

- doradcy ekonomiczni,

- eksperci w instytucjach rządowych, regionalnych i pozarządowych,

- eksperci w instytucjach współpracujących z Unią Europejską i przedsiębiorstwach  działających na rynkach unijnych,

- pracownicy nauki i dydaktyki (nauczyciele akademiccy i inni).