Studia I stopnia

Opis specjalności

Specjalność Gospodarka żywnościowa i biobiznes na kierunku Ekonomia obejmuje studia z zakresu mechanizmów europejskiego i światowego rynku żywności. W ramach specjalności studenci zdobywają wiedzę na temat instytucji europejskich związanych z gospodarką żywnościową i Wspólną Polityką Rolną, zapoznają się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw branży rolno-żywnościowej oraz gwarantowania jakości artykułów żywnościowych. Studiowanie na specjalności umożliwia udział w seminariach naukowych prowadzonych w komisjach europejskich w Brukseli. Program specjalności obejmuje również zagadnienia związane z analizą ekonomiczną i finansową przedsiębiorstw, organizacją rynku żywności, systemami zapewniania jakości oraz umiejętnościami niezbędnymi w pozyskiwaniu środków unijnych wspierających podmioty gospodarki żywnościowej.


Wiedza i umiejętności

W trakcie studiów na specjalności studenci zdobywają i poszerzają wiedzę z zakresu:

 • ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem działania mechanizmów gospodarki żywnościowej,
 • funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz holdingów i koncernów gospodarki żywnościowej,
 • analizy ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki gospodarki żywnościowej,
 • zasad tworzenia strategii przedsiębiorstw, gmin i regionów,
 • funkcjonowania instytucji obsługujących sektor żywnościowy. 


Jednocześnie nabywają umiejętności: 

 • krytycznej analizy zjawisk w zakresie ekonomii i polityki rolnej,
 • wyszukiwania informacji na zadane tematy, ich prezentacji oraz analizy,
 • pracy zespołowej i indywidualnej,
 • związane z wykorzystywaniem instrumentów konkurowania na rynkach surowców i produktów żywnościowych,
 • nawiązywania współpracy z przedsiębiorstwami gospodarki żywnościowej oraz instytucjami kreującymi i realizującymi politykę rolną w UE .

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Program studiów opiera się na trzech podstawowych blokach tematycznych:

 • Polityka gospodarcza, w tym Wspólna Polityka Rolna – wybrane przedmioty: makroekonomia, polityka gospodarcza, podstawy ekonomiczne gospodarki żywnościowej, finanse gmin,
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej – wybrane przedmioty: przedsiębiorstwo w gospodarce żywnościowej, analiza ekonomiczno-finansowa, finanse przedsiębiorstw, marketing w gospodarce żywnościowej, systemy zapewnienia jakości w gospodarce żywnościowej, metody wyceny projektów gospodarczych,
 • Gospodarka żywnościowa w wymiarze międzynarodowym – wybrane przedmioty: międzynarodowe stosunki gospodarcze, ekonomia integracji europejskiej, system gospodarczy i polityczny Unii Europejskiej, organizacja rynku w gospodarce żywnościowej, fundusze UE w gospodarce żywnościowej, 


Profil absolwenta

Po ukończeniu specjalności Gospodarka żywnościowa i biobiznes absolwent jest:

 • przygotowany do prowadzenia własnego przedsiębiorstwa,
 • specjalistą w zakresie mechanizmów gospodarki żywnościowej przygotowanym do pracy w instytucjach obsługujących podmioty sektora rolno-żywnościowego takie jak: agencje płatnicze, banki, instytucje ubezpieczeniowe i konsultingowe,
 • ekonomistą posiadającym umiejętności wymagane do zajmowania stanowisk w instytucjach administracji krajowej i unijnej,
 • przygotowany do pracy w grupie, jak i na samodzielnych stanowiskach,
 • przygotowany do dalszych etapów kształcenia na studiach magisterskich, poszerzania zdobytej wiedzy i umiejętności.

Opinie absolwentów

Katarzyna Sicińska

Dla mnie specjalność gospodarka żywnościowa i biobiznes to bez wątpienia najlepsza specjalność na Kierunku Ekonomia. Daje możliwość poznania podstaw agrobiznesu, dzięki świetnej kadrze. Przedmioty są przyjemne i stosunkowo łatwe. Wybór specjalności nie świadczy o waszej dalszej karierze. Bez problemu znajdziecie praktyki w dziale rachunkowości, czego jestem świetnym przykładem. Polecam tę katedrę, ponieważ nikt nie jest anonimowy a panująca tam atmosfera sprawia, że czuję się tam dobrze. Poza tym moja grupa to najlepsza grupa na UE.;-)


Maciej Popkowski

Na temat żywności mówiło się, mówi i będzie mówić. Specjalność Gospodarka żywnościowa i biobiznes dała mi możliwość dobrego poznania całego procesu związanego w produkcją w tym sektorze: samego sektora rolnego, przetwórstwa oraz handlu towarami. Zdobyta wiedza jest na tyle różnorodna, że już na studiach podjąłem pracę jako przedstawiciel ING oraz w BZ BK.


Studia II stopnia

Opis specjalności

Specjalność Gospodarka żywnościowa i biobiznes na kierunku Ekonomia obejmuje studia z zakresu działania światowego rynku żywnościowego. W trakcie studiów studenci zapoznają się również z narzędziami analitycznymi wykorzystywanymi w procesach decyzyjnych podejmowanych w warunkach ryzyka rynkowego. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają na krytyczne spojrzenie na problemy funkcjonowania podmiotów gospodarki żywnościowej oraz wykorzystanie odpowiednich ilościowych i jakościowych narzędzi analizy, co ma szczególne znaczenie w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej i Światowej Organizacji Handlu. Studia na tej specjalności wychodzą naprzeciw wyzwaniom związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji. 


Wiedza i umiejętności

W trakcie studiów na specjalności studenci poszerzają wiedzę z zakresu:


 • ekonomii ze szczególnym uwzględnieniem działania mechanizmów gospodarki żywnościowej w aspekcie krajowym i międzynarodowym,
 • otoczenia instytucjonalnego sektora rolno-żywnościowego i jego wpływu na procesy realne,
 • potrzeb i ekonomiczno-społecznych korzyści rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich,
 • liberalizacji handlu w ramach międzynarodowej integracji gospodarczej,
 • analizy statystycznej i ekonometrycznej.

Studenci nabywają i pogłębiają umiejętności:

 • krytycznej analizy zjawisk w zakresie ekonomii i polityki rolnej,
 • wykorzystywania instrumentarium zabezpieczania się przed ryzykiem rynkowym, w tym również na rynkach rolnych,
 • identyfikowania determinant rozwoju obszarów wiejskich,
 • identyfikowania i oceny efektów podejmowanych działań w ramach Światowej Organizacji Handlu i Wspólnej Polityki Rolnej,
 • wykorzystywania dostępnych narzędzi analitycznych w podejmowaniu decyzji ekonomicznych.

Obszary tematyczne z wybranymi przedmiotami

Program studiów obejmuje dwa obszary tematyczne związane z:

 • Teorią ekonomii  i gospodarki żywnościowej – wybrane przedmioty: makroekonomia, ekonomia międzynarodowa, ekonomia menedżerska, historia myśli ekonomicznej, procesy reprodukcji w gospodarce żywnościowej, rozwój dualny w gospodarce żywnościowej, handel artykułami rolno-żywnościowymi,
 • Wykorzystaniem narzędzi analitycznych w działalności gospodarczej – wybrane przedmioty: wnioskowanie statystyczne, ekonometria i prognozowanie, instrumenty pochodne na rynkach żywnościowych, rachunkowość zarządcza, audyt w jednostkach sektora finansów publicznych, metodyka aplikacji o środki unijne, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w gospodarce żywnościowej, rynek kapitałowy i finansowy.

Profil absolwenta

Po ukończeniu specjalności Gospodarka żywnościowa i biobiznes absolwent jest:

 • przygotowany do pracy na stanowiskach managerskich w przedsiębiorstwach branży rolno-żywnościowej,
 • specjalistą przygotowanym do pracy w instytucjach obsługujących podmioty sektora rolno-żywnościowego takich jak: agencje płatnicze, banki, instytucje ubezpieczeniowe i konsultingowe,
 • przygotowany do pracy na stanowiskach analityków i ekspertów w krajowych instytucjach rządowych i pozarządowych,
 • ekonomistą posiadającym umiejętności wymagane do pracy w instytucjach międzynarodowych takich jak: WTO, OECD, BŚ, instytucje unijne itp.,
 • przygotowany do dalszych etapów kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych.

Opinie absolwentów

Tomasz Kacprzycki
Gospodarka żywnościowa i biobiznes to specjalność absolutnie wyjątkowa przede wszystkim dlatego, że pozwala na rozwiniecie umiejętności (nie tylko wiedzy, bo tą rozwija każda specjalność) niezbędnych na rynku pracy – uczy pracy zespołowej, rozwijania kontaktów międzyludzkich itp. Brak "wyścigu szczurów" to atut, który fantastycznie wpływa na przyjemność ze zdobywania wiedzy i umiejętności, a to już niestety wielka rzadkość na UEP.
Pracuję w dziale finansów dużej, znanej w Poznaniu spółki akcyjnej.