Historia Wydziału Ekonomii


Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w obecnej formie funkcjonuje od 1990 r. jednakże działalność badawcza, dydaktyczna oraz organizacyjna wybitnych twórców i twórczyń przeszłości naszego Wydziału sięga najdalszych dziejów UEP, których początek został wyznaczony datą 26 października 1926 r. Wtedy to bowiem z inicjatywy społecznej Izby Przemysłowo-Handlowej w Poznaniu i przy poparciu Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego powstała uczelnia prywatna nosząca nazwę: Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu (WSH). Zgodnie z par. 1 Statutu, WSH została powołana w celu „krzewienia nauki i umiejętności handlowych poprzez dostarczanie młodzieży wyższego wykształcenia zawodowego, pielęgnowania badań i prac naukowych, szerzenia wiedzy specjalnej w społeczeństwie”. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 10 października 1926 r. Ówczesna oferta edukacyjna obejmowała 3-letnie studia tzw. działy: handlowy, bankowy, ubezpieczeniowy, komunikacyjny, konsularny, spółdzielczy, pedagogiczny. Od 1934 r. studia zostały przedłużone o rok czwarty (fakultatywny), którego studenci specjalizowali się w ramach czterech kursów wyższych: pedagogicznego, dziennikarskiego, ubezpieczeń społecznych, oraz księgowych i rewidentów. Od początku istnienia Uczelni kierował nią dyrektor Leonard Glabisz, od 1930 r. dyrektor Antoni Peretiatkowicz, który od roku akademickiego 1938/1939 pełnił funkcję rektora. W pierwszym okresie działalności badawczej w Uczelni funkcjonowało sześć katedr: Rachunkowości i Analizy Bilansów, Ekonomii Społecznej, Technologii i Towaroznawstwa, Skarbowości i Polityki Gospodarczej, Prawa Handlowego oraz Geografii Gospodarczej.

 

25 października 1938 r. nastąpiła zmiana nazwy i odtąd Uczelnia stała się Akademią Handlową w Poznaniu. W tym samym roku Uczelnia otrzymała uprawnienia do nadawania tytułu zawodowego magistra oraz dyplomu dającego tzw. prawo pierwszej kategorii do pracy w państwowej służbie cywilnej. W okresie II wojny światowej uczelnią kierował Witold Skalski. Akademia Handlowa w Poznaniu wznowiła działalność 16 kwietnia 1945 r. a funkcję rektora pełnił Józef Górski (1945-1948) oraz Florian Barciński (1949/1950). Na mocy dekretu z 26 października 1950 r. Akademia Handlowa w Poznaniu zmieniła nazwę na: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu (WSE) i stała się uczelnią państwową. W momencie tego przekształcenia, w Uczelni funkcjonowało jedenaście katedr –do powstałych przed drugą wojną światową dołączyła Katedra Prawa Publicznego, Organizacji Przedsiębiorstw, Handlu Zagranicznego, Ubezpieczeń oraz Transportu. Funkcję rektora w WSE pełnił: Florian Barciński oraz Mieczysław Fleszar.

 

6 października 1951 r. WSE zmieniła strukturę tworząc dwa Wydziały: Wydział Finansowy (z którego później wyodrębni się Wydział Ekonomii), kierowany przez dziekana Józefa Górskiego oraz Wydział Handlowy, na czele którego stał – kolejno - dziekan Stefan Rosiński, Stanisław Smoliński i Zbigniew Zakrzewski. W następnych latach doszło do przekształceń w ramach obu Wydziałów: Wydział Handlowy w 1952 r. zmienił nazwę na Wydział Handlu - natomiast Wydział Finansowy od 1952 r. nosił nazwę: Wydział Finansów. Wydział Finansów istniał do końca lat 1957/1958 i był kierowany kolejno przez dziekana Janusza Wierzbickiego (1952/1953-1953/1954), Lucjana Pokorzyńskiego (1954/1955-1955/1956) i Zygmunta Szymczaka (1956/1957). Wydział Finansów funkcjonował przez pewien czas równolegle z powstałym w 1957 r. Wydziałem Ekonomicznym, którego dziekanem został Zbigniew Zakrzewski. Po zakończeniu roku akademickim 1957/1958  Wydział Finansów wszedł w skład Wydziału Ekonomicznego tworząc Wydział Ogólno-Ekonomiczny. Do roku 1969 dziekanami tego Wydziału byli kolejno: Zbigniew Zakrzewski (1958-1959), Władysław Rusiński (1959-1961), Wiktor Jaśkiewicz (1961-1963), Lucjan Pokorzyński (1963-1968) oraz Józef Boroń (1968-1969).

 

Wydział Handlu, kierowany w kolejnych latach przez dziekana Janusza Wierzbickiego oraz Feliksa Krolla, istniał do roku 1958 tworząc z powstałym w 1954 r. Wydziałem Towaroznawstwa – Wydział Handlowo-Towaroznawczy – z dziekanem Januszem Szpunarem i Ludwikiem Jankowiakiem.

 

W latach 1969/1970 Uczenia przyjęła strukturę instytutową wydziałów. Wydział Ogólno-Ekonomiczny przekształcił się w 1969 r. w Wydział Ekonomiki Produkcji, który był kierowany przez dziekana Stanisława Borowskiego (1969-1972) i Floriana Wiśniewskiego (1972/1973-1976/1977).

 

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu 29 kwietnia 1974 r. zmienia nazwę na Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

 

Podział Uczelni na dwa wydziały tj. Wydział Ekonomiki Produkcji i Wydział Handlowo-Towaroznawczy obowiązywał do lat 1976/1977. W roku akademickim 1977/1978 z dotychczasowych wydziałów zostały wyodrębnione: Wydział Ekonomiki Produkcji i Obrotu, Wydział Planowania i Zarządzania oraz Instytut Towaroznawstwa (na prawach Wydziału). Funkcję dziekana na Wydziale Ekonomiki Produkcji i Obrotu pełnił Zdzisław Krasiński (1977/1978-1980/1981), Zbigniew Gługiewicz (1981/1982-1986/1987) oraz Zbigniew Romanow (1987/1988-1989/1990). Następna zmiana struktury Uczelni dokonała się w roku 1990 – powstały wówczas trzy wydziały tj. Wydział Ekonomii, Wydział Zarządzania oraz Wydział Towaroznawstwa. Do momentu kolejnego przekształcenia Uczelni w latach 2006/2007, Wydziałem Ekonomii kierował Zbigniew Romanow (1990/1991-1992/1993), Wacław Jarmołowicz (1993/1994-1998/1999), Bogusław Guzik (1999/2000-2004/2005) oraz Alfred Janc (2005/2006-2007/2008). W roku akademickim 2006/2007 w ramach struktury Uczelni powstały dwa nowe wydziały: Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej oraz Wydział Gospodarki Międzynarodowej. W skład społeczności obu Wydziałów weszli nauczyciele akademiccy wywodzący się w znacznej części z Wydziału Ekonomii, związani przede wszystkim z dyscypliną ekonomii matematycznej, ekonometrii, badaniami operacyjnymi i matematyką stosowaną (WIGE) oraz międzynarodową polityką gospodarczą i turystyką (WGM). 27 grudnia 2008 r. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu zmieniła nazwę na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. W kolejnych kadencjach (2008/2009-2015/16), Wydziałem Ekonomii kierował dziekan Waldemar Czternasty. Decyzją społeczności akademickiej Wydziału Ekonomii funkcję dziekana w kadencji 2016/2017-2019/2020 pełni Kamilla Marchewka-Bartkowiak.

 

Opis historii Wydziału Ekonomii sygnowanej nazwiskami wybitnych uczonych, którym powierzono zaszczytny obowiązek pełnienia funkcji dziekana Wydziału w obecnej (dwanaście Katedr) i minionych postaciach, wymaga z pewnością wielu uzupełnień, które powinny zaświadczać o bogactwie naukowej i dydaktycznej tradycji, do której społeczność Wydziału Ekonomii dziś z dumą nawiązuje.