Rok akademicki 2016/2017

KURS PEDAGOGICZNY DLA MŁODEJ KADRY UEP

Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr UEP prowadzi nabór na Uczelniany Kurs Pedagogiczny dla Młodej Kadry UEP, który będzie głównie realizowany w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017. Jest on przewidziany dla doktorantów studiów dziennych oraz dla asystentów i młodych adiunktów, rozpoczynających pracę dydaktyczną i potrzebujących wsparcia metodycznego w realizacji zajęć. Celem kursu jest także zapoznanie z wiedzą psychopedagogiczną oraz ukształtowanie umiejętności projektowania i prowadzenia zajęć,  a także nabycie kompetencji społecznych, niezbędnych w relacjach międzyludzkich.

                Program Kursu Pedagogicznego obejmuje 150 godz. zajęć, które będą realizowane w formie wykładów i warsztatów w godzinach 9.00-16.00 w trzech blokach:

·         4 dni w sesji zimowej,

·         piątki w semestrze letnim,

·         4 dni w sesji letniej.

                W pierwszej kolejności na kurs przyjmowani są kandydaci, którzy w ubiegłym roku znaleźli się na liście osób rezerwowych, następnie doktoranci ostatnich lat studiów dziennych oraz asystenci, którzy rozpoczęli swoją pracę dydaktyczną w uczelni.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie podstawowych danych osobowych i statusu (doktorant, rok studiów/pracownik, stanowisko) do sekretariatu Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr na adres keirk@ue.poznan.pl

 

Cele i zadania Kursu

Odpowiednio wykwalifikowana i przygotowana do prowadzenia zajęć kadra dydaktyczna to jeden z najbardziej cennych zasobów uczelni wyższych, a także źródło przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym. Jakość kształcenia nierozerwalnie związana jest z wiedzą merytoryczną wykładowców, ale także z wieloma innymi kompetencjami, jakie powinni posiadać, aby móc rzetelnie wykonywać zawód nauczyciela. Chodzi więc tutaj nie tylko o kompetencje rzeczowe czyli merytoryczne, ale także o przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, w tym umiejętności dydaktyczno-metodyczne.

Zakłada się, że absolwenci studiów magisterskich i doktoranckich, rozpoczynający swoją pracę nauczycielską są merytorycznie przygotowani do prowadzenia zajęć ze studentami, często jednak brakuje im odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki kształcenia, a także kompetencji psychologicznych związanych z komunikowaniem, budowaniem zespołu, radzeniem sobie ze stresem czy motywowaniem do nauki.

Celem kursu pedagogicznego jest przygotowanie młodej kadry UEP do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zapoznanie z wiedzą psychopedagogiczną oraz ukształtowanie umiejętności projektowania i realizacji zajęć,  a także nabycie odpowiednich kompetencji społecznych, niezbędnych w relacjach międzyludzkich. Kurs jest przeznaczony głównie dla młodych nauczycieli akademickich (studentów stacjonarnych studiów doktoranckich, asystentów, młodych adiunktów), rozpoczynających pracę dydaktyczną, ale także dla osób pracujących już jakiś czas na uczelni, jednakże widzących potrzebę doskonalenia swojego warsztatu nauczycielskiego.

 Uczestnicy Kursu

Kurs pedagogiczny przeznaczony jest dla młodej kadry, głównie dla doktorantów studiów stacjonarnych 
i asystentów, a także młodych adiunktów, rozpoczynających swoją pracę dydaktyczną. Uczestnikiem kursu może być także nauczyciel akademicki, który ma większe doświadczenie nauczycielskie, ale chciałby doskonalić swoje kompetencje psychopedagogiczne oraz wzbogacać dotychczasowy warsztat pracy dydaktycznej.


Ramowy program Kursu

W ramach kursu realizowane są zajęcia, które obejmują różnorodne treści z obszaru dydaktyki , psychologii oraz pedagogiki, w tym kształcenia osób dorosłych.

 • Zajęcia integracyjne
 • Indywidualne cechy osób uczących się
 • Umiejętności prowadzenia grupy
 • Motywowanie do uczenia się
 • Radzenie sobie z emocjami i ze stresem
 • Psychopedagogiczne koncepcje uczenia się. Cykl uczenia się wg D. Kolba.
 • Podstawy nauczania ludzi dorosłych
 • Projektowanie zajęć dydaktycznych
 • Projektowanie celów kształcenia
 • Metody aktywizujące w procesie kształcenia
 • Media edukacyjne i ich znaczenie w procesie kształcenia
 • Wykorzystanie pracy grupowej na zajęciach
 • Aranżacja przestrzeni edukacyjnej
 • Ocenianie i ewaluacja zajęć
 • Metodyka nauczania przedmiotów ekonomicznych
 • Wystąpienia publiczne
 • Emisja głosu
 • Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych
 • Tworzenie prezentacji multimedialnych
 • E-learning - koncepcja kształcenia przez Internet
 • Moodle jako wirtualne środowisko uczenia się
 • Etyka - kodeks dobrych praktyk
 • Krajowe ramy kwalifikacji a jakość kształcenia
 • Prawne aspekty pracy naukowej i dydaktycznej
 • Zarządzanie zadaniami/czasem - łączenie pracy naukowej z dydaktyczną
 • Praca nad projektem. Metodyczne konsultacje projektów
 • Prezentacja prac uczestników. Zaliczenie kursu
 • Sesja podsumowująca i ewaluacyjna

Czas trwania Kursu

Program Kursu Pedagogicznego obejmuje 150 godz. zajęć, które będą realizowane w formie wykładów, zajęć praktycznych i warsztatów w godzinach 9.00-16.00 w trzech blokach.

Zajęcia prowadzone będą w różnorodnej formie, za pomocą metod aktywizujących. Nacisk położony zostanie na angażujący charakter zajęć.

Warunki zaliczenia kursu

Warunkiem zaliczenia kursu pedagogicznego jest obecność na zajęciach dydaktycznych i wykonanie wszystkich prac wymaganych przez prowadzących zajęcia. Dopuszcza się do 10% absencji. Wszelkie nieobecności będą wiązały się z koniecznością samodzielnego uzupełnienia wiedzy i/lub wykonania dodatkowych prac, związanych z tematyką zajęć.


Kierownik Kursu 

dr Anna Wach-Kąkolewicz
tel. 61/ 854 35 18
e-mail: anna.kakolewicz@ue.poznan.pl

 

Sekretariat

Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr, pok. 1520
Kurs Pedagogicznego dla Młodej Kadry UEP

Arleta Potok
tel.: 61/ 854 37 14;
e-mail: keirk@ue.poznan.pl


 Serdecznie zapraszamy !