Menu

Specjalność
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2018 r.

Krótki opis specjalności 

  Studia na specjalności EGiM podporządkowane są wymogom współczesnego rynku pracy oraz potrzebom praktyki gospodarczej. Oznacza to, że absolwenci specjalności posiadają nowoczesną wiedzę z zakresu ekonomii oraz potrafią ją zastosować w praktyce gospodarowania (czyli w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządowych i rządowych itd.).

  Fundamentem przygotowania absolwentów jest solidna wiedza ogólnoekonomiczna i menedżerska. Współczesne środowisko gospodarcze wymaga od specjalistów (menedżerów) rozumienia zmian zachodzących w otoczeniu poszczególnych podmiotów ekonomicznych. Dlatego też specjalność uczy gospodarowania na poziomie mikro- i makroekonomicznym oraz udziela odpowiedzi na pytanie o to, co się obecnie dzieje w ekonomii. Wiedza przekazywana na EGiM umożliwia zrozumienie zachodzących zjawisk gospodarczych i przewidywania ich konsekwencji. Natomiast praktyczne umiejętności kształtowane na naszej specjalności ukierunkowane są na rozwiązywanie konkretnych wyzwań pojawiających się w sektorze prywatnym i publicznym.


Profil absolwenta
  Absolwenci specjalności to osoby profesjonalnie przygotowane do podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych, przewidywania sytuacji ekonomicznej oraz analizy uwarunkowań i ograniczeń wpływających na możliwość dokonywania właściwych wyborów na różnych szczeblach decyzyjnych. Zamierzeniem twórców i nauczycieli specjalności jest wykształcenie ekonomisty otwartego na świat i globalną gospodarkę, przygotowanego do pracy w Polsce oraz za granicą.
  Oferowana specjalność wpisuje się w światowe trendy edukacji, przejawiające się w podziale wyższego wykształcenia na dwa podstawowe etapy (studia licencjackie i magisterskie). Dlatego też na I stopniu specjalności większy nacisk położony jest na przekazanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania gospodarki i jej poszczególnych elementów, tak na poziomie mikro-, jak i makroekonomicznym. Natomiast na II stopniu dużo więcej miejsca zajmują przedmioty przekazujące praktyczne, specjalistyczne umiejętności biznesowe. Takie rozłożenie akcentów w całym cyklu kształcenia pozwala absolwentom naszej specjalności na samodzielną pracę w dowolnej dziedzinie gospodarki.
Absolwenci specjalności EGiM nabędą m.in. wiedzę i umiejętności w zakresie:
- analizy gospodarki i jej poszczególnych gałęzi,
- analizy rynku pod kątem dokonywania na nim inwestycji,
- przewidywania zmian politycznych i gospodarczych,
- tworzenia i wdrażania strategii firmy,
- podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka,
- optymalizacji decyzji menedżerskich,
- kształtowania relacji z interesariuszami,
- zdobywania i rozdysponowania funduszy unijnych oraz pozyskiwania innych źródeł finansowania projektów gospodarczych,
- możliwości kontynuacji studiów na poziomie doktoranckim.

Perspektywy zawodowe absolwentów
  Absolwenci specjalności Ekonomia Globalna i Menedżerska będą przygotowani do podjęcia pracy kierowniczej na różnych szczeblach struktury organizacyjnej przedsiębiorstw, banków, firm konsultingowych, instytucji publicznych czy organizacji non-profit. Jako osoby profesjonalnie przygotowane do podejmowania złożonych decyzji gospodarczych mogą oni znaleźć zatrudnienie jako:
  - menedżerowie firm,
  - specjaliści ds. rozwoju przedsiębiorstwa,
  - dyrektorzy ekonomiczni w przedsiębiorstwie,
  - analitycy w bankach i innych instytucjach finansowych,
  - stratedzy gospodarczy,
  - doradcy ekonomiczni,
  - eksperci w instytucjach rządowych, regionalnych i pozarządowych,
  - eksperci w instytucjach współpracujących z Unią Europejską i przedsiębiorstwach działających na rynkach unijnych,
  - pracownicy nauki i dydaktyki (nauczyciele akademiccy i inni).

Metody nauczania i forma prowadzenia zajęć: 
- wykłady prowadzone przez wybitnych znawców danej dziedziny,
- prezentacje multimedialne,
- interaktywne ćwiczenia grupowe i indywidualne,
- konwersatoria,
- warsztaty,
- zajęcia w laboratorium komputerowym.

"Najważniejszą rzeczą, którą nabyłem dzięki studiowaniu na EGiMie jest elastyczność i swojego rodzaju „instynkt ekonomiczny”. Program studiów przewidziany dla naszej specjalności przystosowuje do racjonalnego, opartego na rzeczowych podstawach sposobu myślenia typowego dla wartościowego ekonomisty lub biznesmena. EGiM nauczył mnie najważniejszego: w jaki sposób myśleć, żeby poradzić sobie z każdym problemem.
Jacek Babiński – absolwent EGiM