Zespół badawczy

Dr hab. Sebastian Stępień, prof. nadzw. UEP

Dr hab. Sebastian Stępień – profesor nadzwyczajny w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego (UEP) w Poznaniu. Tytuł magistra ekonomii uzyskał po ukończeniu 4,5-letnich studiów stacjonarnych na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w 2003 roku. Decyzją Rady Wydziału Ekonomii UEP w lutym 2007 roku otrzymał tytuł doktora nauk ekonomicznych, a w czerwcu 2016 roku tytuł doktora habilitowanego  nauk ekonomicznych. Obszar badań naukowych obejmuje funkcjonowanie rynków rolnych, wspólną politykę rolną, rozwój zrównoważony rolnictwa i obszarów wiejskich, zarządzanie ryzykiem cenowym w rolnictwie. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych i kilkunastu ekspertyz dla instytucji rządowych, samorządowych i instytucji naukowych. Działalność dydaktyczna skupia się na zagadnieniach związanych z makroekonomią, analizą ekonomiczną przedsiębiorstw agrobiznesu, organizacją rynku w gospodarce żywnościowej oraz przedsiębiorczością na obszarach wiejskich. W ramach współpracy międzynarodowej uczestniczył w kilkunastu szkoleniach i stażach, m.in. w Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych w Brukseli, Uniwersytecie "1 Decembrie 1918" w Alba Iulia (Rumunia), Romanian-American University (Bukareszt, Romania), Aydin University (Stambuł, Turcja), Mehmet Akif Ersoy University (Burdur, Turcja).

Zainteresowania badawcze 

 • ekonomia rolna; 
 • rynki rolne, w tym głównie rynek mięsa wieprzowego; 
 • cykle koniunkturalne w rolnictwie; 
 • zarządzanie ryzykiem cenowym w rolnictwie; 
 • rozwój zrównoważony w agrobiznesie; 
 • rynki żywnościowej w procesie globalizacji. 

Wybrane publikacje

 • Czyżewski A., Stępień S., Economic aspects of the implementation of the Rural Development Programme 2014–2020. Reminiscences and projection, “Journal of Agribusiness and Rural Development” 2016/4(42), ss. 651-658.
 • Stępień S., Sapa A., Chinese pork sector in the process of world economy globalization, “Asian Economies in the Context of Globalization - Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu 2016/447”, ss. 156-167. 
 • Stępień S., Wahania cykliczne na rynku mięsa wieprzowego w skali globalnej, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu AR w Poznaniu” 2015/XVII (3), ss. 362-366.
 • Stępień S., Cykl świński w świetle zmian na globalnym rynku żywca wieprzowego, PWN, Warszawa 2015. 
 • Czyżewski A., Stępień S., Wspólna Polityka Rolna (WPR) Unii Europejskiej po 2014 roku z polskiej perspektywy, [w:] Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (red. A. Czyżewski, B. Klepacki), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE), Warszawa 2015, ss. 229-252.
 • Stępień S., Zmiany strukturalne w sektorze wieprzowiny w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2014/1(31), ss. 133-141.
 • Czyżewski S., Stępień S., Dostosowania mechanizmów wspólnej polityki rolnej do oczekiwań państw członkowskich, „Ekonomista” 2012, nr 2, ss. 145-174.
 • Czyżewski A., Stępień S., Wspólna polityka rolna UE po 2013 r. a interesy polskiego rolnictwa, „Ekonomista” 2011, nr 1, ss. 9-36.
 • Grzelak A., Stępień S., Uwarunkowania i skutki zmian klimatycznych dla sektora rolnego - aspekty ekonomiczne, [w:] Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (red.  J. S. Zegar), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2011, ss. 69-94. 
 • Czyżewski S., Stępień S., Zmiany mechanizmów WPR UE a oczekiwania Polski, „Ekonomista” 2009, nr 4, ss. 431-454. 

Wszystkie publikacje

Wybrane wystąpienia konferencyjne

 • International U.A.B. – BENA Conference on “Environmental Engineering & Sustainable Development”, Alba Iulia, Romania, 25-27th May 2017; presentation: The influence of Common Agricultural Policy of the EU on the socio-economic sustainability of farms in Poland (co-authors: M. Guth, K. Smędzik-Ambroży).
 • Seminar in Innovatiecentrum Veenkoloniën, Assen, Netherlands, 5th December 2016; presentation: Common Agricultural Policy from the Polish perspective. The experience and the future (co-author: J. Staniszewski)
 • International Conference on „Responsible Innovation toward Sustainable Development in Small and Medium – Sized Enterprises”, Alba Iulia, Romania, 4-5th November 2016; presentation: Pig meat market in selected EU countries under the conditions of economic integration:a comparative analysis of Old and New Member States (co-author: J. Polcyn).
 • FAO e-mail conference on "Exploring the contribution of small farms to achieving food security and improved nutrition", FAO Research and Extension Unit, AIS@fao.org, 10-23rd October 2016.
 • International Conference on “International mobility and personal land university branding development”, Palma, Majorka (Spain), 1-3rd June 2016; presentation: The Analytical Tools in Economics (co-author: B. Czyżewski). 

Projekty badawcze

 • Współwykonawca badań statutowych pt. Dostosowania polskiego agrobiznesu do integracji z Unią Europejską, realizowanych w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (okres realizacji: 2003-2005);
 • Członek projektu badawczego Absorpcja środków WPR w Wielkopolsce na przykładzie wybranych instrumentów wsparcia; grant międzyuczelniany Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Akademii Rolniczej w Poznaniu (okres realizacji: 2005-2006);
 • Wykonawca w projekcie Rynek trzody chlewnej w Wielkopolsce na tle tendencji krajowych; grant promotorski nr N112 001 31/0098, finansowany przez MNiSW (okres realizacji: 2006-2007);
 • Opiekun merytoryczny jednego z zadań realizowanych w ramach projektu rozwojowego pt. Nowoczesne techniki analityczne w podnoszeniu jakości kształcenia na studiach ekonomicznych (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Kapitał Ludzki POKL 4.1.1) (okres realizacji: 2009-2011).
 • Grant Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki (Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) rządu francuskiego na przygotowanie publikacji i uczestnictwo w seminarium naukowym nt. „20 years of rural transition in Eastern countries: what have we learnt ?" (Dijon, październik 2011);
 • Wykonawca w projekcie Wahania cykliczne na rynku żywca wieprzowego na świecie i w wybranych krajach. Próba określenia zbieżności i rozbieżności; grant własny nr N N112 383540, finansowany przez MNiSW (okres realizacji: 2011-2012);
 • Współwykonawca badań statutowych pt. Funkcjonowanie polskiego sektora rolno-żywnościowego w warunkach integracji gospodarczej, realizowanych pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2005-obecnie). 
 • Współwykonawca w projekcie Determinanty bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju drobnotowarowych gospodarstw rolnych w Polsce na tle regionów Unii Europejskiej, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (umowa nr 2016/21/B/HS4/00653).
Pokój 1021 Collegium Altum

tel. 061 854-30-21
mail: sebastian.stepien@ue.poznan.pl