Pracownicy

dr Anna Warchlewska


Specjalizacja i zainteresowania badawcze:


- system bankowy

- finanse osobiste, zarządzanie finansami gospodarstw domowych

- wykluczenie finansowe

- edukacja ekonomiczna

- działalność kredytowa banków i niebankowych instytucji finansowych

- ocena kondycji finansowej kredytobiorcyWybrane publikacje:


Bariery dostępu do obrotu bezgotówkowego na przykładzie pokolenie 55+ w: Nowe wyzwania gospodarcze a problemy zarządcze w przedsiębiorstwie, red. B. Borusiak, K. Pająk, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2015, s. 39-49.

 

Wykluczenie finansowe w Polsce na tle wybranych krajów wysoko rozwiniętych i krajów rozwijających się w: Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej, Monografia Doktorantów,
red. W. Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo CedeWu, Warszawa 2013, s. 177-200.

 

Rola instytucji parabankowych w kwestii przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu na przykładzie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w: Innowacje w bankowości i finansach, red. I. Pyka, J. Cichy, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Studia Ekonomiczne, Nr 173, Katowice 2013, s. 46-57.

 

Banki spółdzielcze w zapobieganiu wykluczeniu finansowemu (przyczynek do badań)
w: Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w Polsce, red. M. Stefański, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, Włocławek 2012, s. 169-178. 

 

Próba ukazania czynników mających wpływ na motywację i zatrudnienie w sektorze bankowym w: Prace Naukowe Studenckiego Koła Nauk Ekonomicznych i Społecznych „INES”, red. M. Borowska, M. Kruszyński, Wydawnictwo GS Media, Wrocław 2011, ISBN 83-920715-6-5, s. 144-147.


Link do dorobku naukowego: https://develop.ue.poznan.pl/WebForms/Reports/Pubs/e1a0391c45e14bceb299d0394c686788.

 

Pozostałe informacje:


Udział w projektach Narodowego Banku Polskiego w ramach edukacji ekonomicznej:


- luty 2016 - czerwiec 2016  – „Seniorze, orientuj się” – projekt realizowany przez Fundację Inicjatyw Europejskich

- marzec 2015 -  maj 2015 – „Zerwać z długami – jak mądrze gospodarować domowym budżetem”- projekt realizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i    Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu.

- 2012-2016 – Ambasador Obrotu Bezgotówkowego Akademia Dostępne Finanse