Pracownicy

dr hab. Michał Jurek, prof. nadzw. UEP


 Kierownik Katedry Pieniądza i BankowościFunkcje w UEP: 


Członek Zespołu ds. Strategii na lata 2013-2020, 


Członek rady Wydziału Ekonomii


Członek Wydziałowej Komisji ds. Strategii


Członek Wydziałowej Komisji ds. Programowania Studiów, 


Członek naukowego Zespołu ds. Strategii UEP na lata 2013-2020


Funkcje poza UEP: 


Członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk


Główny Ekonomista SGB - Bank S.A.


Członek zespołu badawczego Financialisation, Economy, Society andSustainable Development (FESSUD)


Problematyka naukowa: 


międzynarodowe stosunki finansowe

 

bankowość centralna


teorie pieniądza


teoria i praktyka kursów walutowych


międzynarodowa współpraca walutowaZa ostatnią ze swoich monografii, opublikowaną w 2011 roku, otrzymał Nagrodę Prezesa NBP za wybitne publikacje książkowe z dziedziny bankowości i finansów. Ma również doświadczenie biznesowe – jest głównym ekonomistą SGB-Banku  (dawniej Gospodarczego Banku Wielkopolski).

 

Najważniejsze publikacje:


Systemy kursu walutowego krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz zmienność kursów ich walut względem euro, Ekonomista 2013, nr 2, s. 221-245.


Integracja finansowa i jej wpływ na ewolucję systemów kursowych, Ekonomia i Prawo 2012, Tom X, Część 4, Nr 3, Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce, s. 81-96.


Koncepcje monetarne D.H. Robertsona i ich wykorzystanie do analizy ilościowej i dochodowej teorii pieniądza, w: Ekonomia, red. J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 245, Wrocław 2012, s. 139-147


Problemy podziału i klasyfikacji systemów kursowych krajów członkowskich MFW, w: Finanse w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania. Rynki finansowe, red. J. Harasim, J. Cichy, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 106, Katowice 2012, s. 108-115


Dochodowa postać ilościowej teorii pieniądza neoklasycznej szkoły z Cambridge, w: Teorie pieniądza i ich wykorzystanie. Od pieniądza kruszcowego do fiducjarnego, red. Z. Knakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 145-194


Exchange reat as a nominal anchor: is it sustainable? Evidence from the extended Cukierman-Kiguel-Liviatan credibility and reputation model, Poznań University of Economics Review 2011, vol. 11, no. 2, s. 26-46


 Formowanie się podwalin pierwotnej ilościowej teorii pieniądza, w: Teorie pieniądza i ich wykorzystanie. Od pieniądza kruszcowego do fiducjarnego, red. Z. Knakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 17-54


Ilościowa teoria pieniądza i drogi jej rozwoju, w: Teorie pieniądza i ich wykorzystanie. Od pieniądza kruszcowego do fiducjarnego, red. Z. Knakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 55-95


 Ilościowa teoria pieniądza Irvinga Fishera i Miltona Friedmana, w: Teorie pieniądza i ich wykorzystanie. Od pieniądza kruszcowego do fiducjarnego, red. Z. Knakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 96-144


Międzynarodowy system walutowy i systemy kursowe w warunkach integracji finansowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, 504 s.


The fall of the vanishing interim regime hypothesis, VDM Verlag Dr. Müller, Saarbruecken 2011, 64 s.

 

Udział w projektach badawczych:


2016-2011

Projekt badawczy pt. Financialisation, economy, society and sustainable development (FESSUD), realizowany w ramach Seventh Framework Programme (FP7), EU Framework Program SSH.2010.1.2-1 Changing the role of the financial system to better serve economic, social and environmental objectives przez 15 uczelni: University of Leeds, University of Siena, School of Oriental and African Studies, Fondation Nationale des Sciences Politiques, Pour la Solidarite, Tallin Technical University, Berlin School of Economics and Law, University of Coimbra, University of Pannonia, University of Athens, Middle Eastern Technical University, University of Lund Sweden, University of Witwatersrand South Africa, University of the Basque Country Spain i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (koordynator projektu: prof. M. Sawyer Z University of Leeds, kwota dofinansowania: 8.000.000 EUR)

2012-2011

Projekt badawczy habilitacyjny pt. Międzynarodowy system walutowy i systemy kursowe w warunkach integracji finansowej finansowany przez Narodowe Centrum Nauki zgodnie z umową nr 3649/B/H03/2011/40 (kwota dofinansowania: 20.000 PLN)

2012-2011

Projekt badawczy własny pt. Szoki niefundamentalne a zmienność kursu walutowego i rynku CDS w wybranych państwach Europy Środkowej finansowany przez Narodowe Centrum Nauki zgodnie z umową nr 3723/B/H03/2011/40 (kierownik projektu: prof. dr hab. M. Ratajczak, kwota dofinansowania: 188.520 PLN)

2010

Indywidualny projekt badawczy pt. Ewolucja systemów kursu walutowego w latach 1999-2008: upadek hipotezy o wypieraniu systemów pośrednich, przyjęty do finansowania w I konkursie Komitetu Badań Ekonomicznych NBP zgodnie z umową nr 99 zarejestrowaną w Instytucie Ekonomicznym NBP 2.06.2010 (kwota dofinansowania: 8.000 PLN)

2005

Projekt badawczy promotorski Kursy walut jako ogniwo wielonarodowych systemów walutowych finansowany ze środków na naukę MNiSW zgodnie z umową nr 1H02C 023 28 (kierownik projektu: dr hab. Z. Knakiewicz, prof. AE w Poznaniu, kwota dofinansowania: 12.000 PLN)

 

Profesor nadzwyczajny UEP
michal.jurek@ue.poznan.pl
Collegium Altum, p. 1212
telefon: 61 854 3374