Seminaria dyplomowe

Studia II stopniaProf. dr hab. Alfred Janc

 

Tytuł seminarium:Finanse i bankowość

Katedra: Pieniądza i Bankowości

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe:

Finanse, rynek finansowy, bank centralny i inne instytucje systemu bankowego, bankowość, funkcjonowanie współczesnego banku, bank i przedsiębiorstwo, finansowanie działalności gospodarczej, fundusze europejskie, pośrednictwo finansowe

Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach:

 

1.      Usługi finansowe i techniki sprzedaży bankowej (na przykładzie Banku Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas - oddział w Kaliszu)

2.      Fundusze Unii Europejskiej jako jedna z form finansowania rozwoju jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie Miasta Konina w latach 2007-2013)

3.      Kredyt hipoteczny w ofercie bankowej (uwarunkowania korzystania z kredytu na przykładzie Konina)

4.      Wpływ światowego kryzysu finansowego z 2008 roku na działalność kredytową w bankach w Polsce, w zakresie kredytów mieszkaniowych (na przykładzie Banku Zachodniego WBK S.A.)

5.       Kredyt preferencyjny w banku spółdzielczym (na przykładzie Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu)

6.      Ryzyko kredytowe banku komercyjnego w świecie wybranych wskaźników nadzorczych (na przykładzie wybranych banków)

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017-2018: 12 osób

Warunki uczestnictwa w seminarium:

Zainteresowanie problematyką seminarium

Zapisy na seminarium bezpośrednio w sekretariacie katedry

 


dr hab. Anna Iwańczuk-Kaliska


Tytuł seminarium: Bankowość w Unii Europejskiej

Katedra: Pieniądza i Bankowości

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe: systemy bankowe w UE, instytucje kredytowe w UE, bankowość centralna, Unia bankowa

Przykładowe proponowane tematy prac:

1.     Integracja systemów bankowych w Unii Europejskiej

2.     Wypłacalność instytucji kredytowych w Unii Europejskiej

3.     Rola banków centralnych w warunkach integracji walutowej

4.     Rynek usług bankowych w UE – analiza porównawcza

5.     Nadzór nad instytucjami kredytowymi w UE

6.     Unia bankowa i jej wpływ na stabilność systemów bankowych

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017-2018: 12

Warunki uczestnictwa w seminarium:

1.     Zainteresowanie tematyką seminarium

2.     Znajomość języka angielskiego

3.     Zobowiązanie do systematycznej pracy

4.     Przygotowanie i pozytywna ocena konspektu pracy (proponowany tytuł, cel pracy, struktura pracy, podstawowe źródła literaturowe, planowane badania własne lub wtórne źródła analizy empirycznej)

Zapisy:

anna.iwanczuk-kaliska@ue.poznan.pldr hab. Michał Jurek, prof. nadzw. UEP


Tytuł seminarium: Bankowość i finanse

Katedra: Pieniądza i Bankowości

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe: bankowość centralna, bankowość komercyjna, rynek finansowy, instrumenty finansowe, międzynarodowy system walutowy; kursy walutowe w teorii i praktyce; strefa euro i europejska integracja walutowa; systemy bankowe w Polsce i na świecie

Przykładowe tytuły prac obronionych:

1.     Ocena efektywności zarządzania funduszami inwestycyjnymi na przykładzie wybranych funduszy Franklin Templeton Investments

2.     Wykorzystanie metod analizy technicznej opartych na ciągu Fibonacciego w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na rynku akcji

3.     Efektywność informacyjna rynku kapitałowego w kontekście racjonalności metodologicznej inwestorów

4.     System bankowy w Chińskiej Republice Ludowej w latach 1949-2014

5.     Polityka pieniężna w Polsce w latach 2004-2012 w perspektywie przystąpienia do Unii Gospodarczo-Walutowej

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017-2018: 12 osób

Warunki uczestnictwa w seminarium:

1.     Rozmowa kandydata z promotorem

2.     Zbieżność zainteresowań kandydata z tematyką seminarium

Zapisy na seminarium bezpośrednio u promotora w godzinach dyżurów 

Środa godz. 14:00-14:45
dr Radosław Kałużny


Tytuł seminarium: Sprawozdawczość, finanse i zarządzanie ryzykiem

 

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe: finanse i rachunkowość banków komercyjnych i innych instytucji finansowych, sprawozdawczość finansowa, zarządzanie ryzykiem w bankach komercyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego, adekwatność kapitałowa

 

Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach:


1.      Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie w ocenie stanu finansowego przedsiębiorstwa

2.      Fałszowanie sprawozdań finansowych - motywy, sprawcy, sposoby i symptomy działalności przestępczej

3.      Ryzyko kredytowe w bankach komercyjnych

4.      Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji do przeprowadzenia analizy finansowej ……………………. Banku S.A.

5.      Kryzys finansowy jego odbicie w analizie finansowej wybranej spółki giełdowej

6.      Zarządzanie ryzykiem kredytowym na przykładzie Banku Spółdzielczego …………...

7.      Wybrane metody oceny zdolności kredytowej na przykładzie …………….. S.A.

8.      Płynność finansowa w ocenie symptomów zagrożenia kryzysem lub upadłością przedsiębiorstwa

9.      Bankowa ocena zdolności kredytowej na przykładzie Grupy ………….. S.A. w latach …………..

 

 Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017-2018: 12 osób

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:


1.     Zainteresowanie finansami oraz ryzykiem w instytucjach finansowych,

2.     Znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie pozwalającym na studiowanie literatury (preferowany język angielski).

Zapisy na seminarium

we wtorek 18.10.br. od 9.35-10.20

 


 

dr Grzegorz Kotliński

Tytuł seminarium: Zmiany w działalności banków

Katedra: Pieniądza i Bankowości

Główne obszary tematyczne/słowa kluczowe:

-       płaszczyzny konkurencji międzybankowej oraz rywalizacji z instytucjami parabankowymi,

-       usługi bankowości elektronicznej (internet i mobile banking),

-       ewolucja bankowych systemów płatności,

-       współczesne formy komunikacji banków z klientami (contact center),

-       bankowe systemy informatyczne,

-       bezpieczeństwo i ryzyko operacyjne w działalności bankowej,

-       instrumenty marketingu bankowego.

Przykładowe tytuły prac obronionych w ostatnich latach:

 

1.     Porównanie obsługi klientów w serwisach internetowych na przykładzie banków X i Y w latach 201x-201x.

2.     Bezpieczeństwo systemów informacyjnych banku na przykładzie banku X w latach 201x – 201x.

3.     Ewolucja metod komunikacji z klientami na przykładzie działalności banku X w latach 201x-201x.

4.     Marketing relacji w obsłudze klientów na przykładzie działalności banku X w latach 201x-201x.

5.     Ekspansja terytorialna banków spółdzielczych na przykładzie działalności banku X w latach 201x-201x.

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017-2018: 6 osób

Warunki uczestnictwa w seminarium (zajrzyj: http://grzekotnik.republika.pl/)

(zajrzyj: http://grzekotnik.republika.pl/)

1.     Zainteresowanie tematyką seminarium 

2.     Łatwość nawiązywania kontaktów – otwarta osobowość

3.     Samodzielność w myśleniu i umiejętność argumentowania

4.     Umiejętności poszukiwań literaturowych oraz pracy analitycznej

 

Zapisy na seminarium

Na dyżurze, 18 października (wtorek) 12.20-13.00

(a także w sekretariacie międzykatedralnym)
dr hab. Paweł Marszałek, prof. nadzw. UEP

Tytuł seminarium: Bankowość komercyjna i centralna

Katedra: Pieniądza i Bankowości 

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe: pieniądz, systemy bankowe, stabilność finansowa, polityka pieniężna, pośrednictwo finansowe, czynności bankowe, wolna bankowość

Przykładowe tytuły prac dyplomowych:

1.     Finansyzacja: przyczyny, cechy, konsekwencje

2.     Kredyty dla przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2013

3.     Kryzys walutowy w Argentynie z lat 2001-2002 – przebieg oraz wnioski

4.     Wolna bankowość w Szkocji

5.     Social lending jako alternatywna forma zaspokajania potrzeb finansowych

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017–2018: 12 osób

Warunki uczestnictwa w seminarium:

 

1.     Rozmowa kwalifikacyjna

 

Zapisy na seminarium

 

17.10, 10.00-13.30, 1213 Altum

 


dr Paweł Mikołajczak


Tytuł seminarium: Finansowanie i rozwój przedsiębiorstw


Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe:

·        funkcjonowanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej

·        źródła finansowania działalności przedsiębiorstw

·        fundusze europejskie a finansowanie przedsiębiorstw

·        działalność kredytowa instytucji finansowych w zakresie finansowania podmiotów gospodarczych z sektora prywatnego i publicznego

·        fundusze wysokiego ryzyka a sektor MŚP

·        rynek kapitałowy

·        pośrednictwo kredytowe i doradztwo finansowe dla przedsiębiorstw

·        innowacyjność i konkurencyjność przedsiębiorstw

·        przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

·        ocena działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw

·        polityka gospodarcza wobec MŚP


Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017-2018: 12 osób


Warunki uczestnictwa w seminarium:


·       rozmowa kwalifikacyjna

·       średnia ocen

·       zainteresowania związane z tematyką seminarium

·       preferowane badania własne w pracy magisterskiej (np. ankietowe lub analiza raportów oraz danych statystycznych)

·       znajomość języka angielskiego


Zapisy na seminarium we wtorek 11.30-13.00dr Ryszard Mikołajczak

Tytuł seminarium: Rynek finansowy, instytucje i jego instrumenty


Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe: Diagnoza sytuacji ekonomiczno-finansowej instytucji funkcjonujących na rynku finansowym. Charakter powiązań instytucji finansowych z otoczeniem mikro i makroekonomicznym. Usługi bankowe. czynności bankowe.

 

Przykładowe tytuły prac, obronionych w ostatnich latach:


1.        Kredyt bankowy w finansowaniu potrzeb mieszkaniowych w bankach hipotecznych i uniwersalnych

2.        Fuzje i przejęcia w polskim sektorze bankowym

3.        Źródła pozyskiwania kapitału spółek notowanych na GPW w Warszawie

4.        Faktoring jako sposób finansowania przedsiębiorstw,

5.        Formy i zastosowanie leasingu w obrocie gospodarczym

 

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017-2018: 12 osób

 

Warunki uczestnictwa w seminarium:


1.     Rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań studenta przedmiotem seminarium,

2.     mile widziana średnia > 3,50,

3.     znajomość języków obcych umożliwiająca wykorzystanie literatury przedmiotu w pracy dyplomowej,

4.     umiejętność zastosowania prostych metod statystycznych,

5.     pracowitość i systematyczność.

 

Zapisy na seminarium w środę godz. 11:30-12:15 pokój 1219


dr Krzysztof Waliszewski

Tytuł seminarium: Pośrednictwo i doradztwo finansowe, instytucje parabankowe, europejski unie bankowa i rynków kapitałowych

Katedra: Pieniądza i Bankowości

Główne obszary tematyczne / słowa kluczowe:

§  finanse gospodarstw domowych i zarządzanie finansami osobistymi,

§  pośrednictwo finansowe i  pośrednictwo kredytowe,

§  doradztwo finansowe (kredytowe, inwestycyjne, ubezpieczeniowe, emerytalne),

§  instytucje parabankowe (shadow banking, spółki pożyczkowe),

§  rynek kredytów konsumenckich consumer finance,

§  rynek kredytów hipotecznych i wsparcie państwa tego rynku,

§  współpraca przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego z bankiem,

§  bankowe i pozabankowe formy finansowania przedsiębiorstw,

§  bankowość komercyjna (detaliczna i korporacyjna), spółdzielcza, centralna,

§  bankowość specjalistyczna (np.: hipoteczna, konsumencka, inwestycyjna),

§  systemy finansowe, w tym rynki finansowe (GPW), instrumenty, instytucje finansowe,

§  systemy bankowe,

§  fuzje i przejęcia bankowe – konsolidacja sektora bankowego w Polsce,

§  unia bankowa i unia rynków kapitałowych.

 

Przykładowe tematy prac:

§  Analiza i ocena perspektyw rozwoju rynku doradztwa finansowego w Polsce na tle doświadczeń międzynarodowych

§  Pośrednictwo w obszarze kredytów hipotecznych w Polsce na przykładzie spółek Open Finance i Dom Kredytowy Notus

§  Fuzje i przejęcia w polskim sektorze bankowym na przykładzie banku Getin Noble Bank

§  Porównawcza analiza ekonomiczno-finansowa sektora bankowości komercyjnej i spółdzielczej na przykładzie banku SGB S.A. i Banku Spółdzielczego w Słupcy w latach 2009-2013

§  Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych przez specjalistyczne banki hipoteczne na przykładzie dwóch wybranych banków (mBank Hipoteczny oraz Pekao Bank Hipoteczny)

§  Analiza rozwoju private banking w Polsce i na świecie na przykładzie wybranych banków

§  Wpływ współczesnego kryzysu finansowego na stan finansów publicznych krajów PIIGS

§  Zarządzanie finansami przez polskie gospodarstwa domowe w latach 2009 – 2013

§  Analiza porównawcza preferencyjnych kredytów hipotecznych na przykładzie programów „Rodzina na Swoim” i „Mieszkania dla Młodych”

 

Prace nagrodzone:

§  I Nagroda Prezesa Zarządu BFG w Konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej za pracę A. Graczyk, Rola unii bankowej w procesie integracji europejskiej (rok akademicki 2014/2015).

§  Nagroda/wyróżnienie za najlepszą pracę magisterską z zakresu etyki biznesu w XI edycji konkursu VERBA VERITATIS za pracę A. Tomczak, Wpływ społecznej odpowiedzialności na efektywność banków na wybranych przykładach (rok akademicki 2015/2016).

Maksymalna liczba uczestników seminarium 2017-2018 12osób

Warunki uczestnictwa w seminarium:

  1. Rozmowa z kandydatem na seminarzystę
  2. Zbieżność zainteresowań kandydata z tematyką seminarium 

Zapisy na seminarium

Dyżur 19.10.2016 r. w godzinach 15.00-15.45 pok. 1225 Altum lub e-mailowo: krzysztof.waliszewski@ue.poznan.plZobacz także