Budynek B, pok. 117
tel. 61 856 95 67
Oleksii.Kvilinskyi@ue.poznan.pl


Obszary badawcze:

Polityka gospodarcza,

Gospodarka regionalna,

Strategie przedsiębiorstw,

Mały biznes, klastry, franszyza,

Zarządzanie refleksyjne w gospodarce regionalnej i międzynarodowej

 

Economic policy,

Regional economics,

Business strategy, small business, clusters, franchising,

Reflective management in regional and international economy

WYBRANE OPRACOWANIA NAUKOWE


1.         Kvilinskyi, O., Tolmachova , H., Blagodarnyi , O., 2014, Дослідження впливу регіональних особливостей на розвиток суб'єктів малого підприємництва, Економіка та право, 1 (38), s. 30-37.

2.         Lyashenko, V., Tolmachova , H., Kvilinskyi, O., 2014, Вплив регіональних чинників на розвиток малого підприємництва, Прометей, 2 (44), s. 65-76.

3.         Kvilinskyi, O., Tolmachova , H., 2013, Мале підприємництво України в умовах кризи: аналіз розвитку та проблем, Управління економікою: теорія та практика, 2, s. 131-148.

4.         Kvilinskyi, O., Tolmachova , H., 2013, Взаємообумовленність розвитку регіонального середовища і малого підприємництва, Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку, 1, s. 151-168.

5.         Kvilinskyi, O., Zwierzchlewski, S., Błaszczyk, P., 2016, Определение стратегических приоритетов развития предприятия в условиях глобализации, Глобальні та національні проблеми економіки, 9, s. 310-315.

6.         Lyashenko, V., Kvilinskyi, O., 2016, Еволюційні аспекти рефлексивних процесів в економічних системах на прикладі політичної історії українсько-польських взаємовідносин, WspółpracaEuropejska / EuropeanCooperation, 1(8), s. 9-24.

7.         Ivanov, S., Lyashenko, V., Tolmachova , H., Kvilinskyi, O., 2016, Właściwości modernizacji sfery przedsiębiorczej w kontekście państwowej polityki gospodarczej na Ukrainie , Współpraca Europejska / European Cooperation, 3(10), s. 9-34.

8.         Lyashenko, V., Tolmachova, A., Kvilinskyi, O., 2016, Państwowa polityka rozwoju przedsiębiorczości w kontekście stabilności społecznoekonomicznej (na przykładzie Ukrainy), Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4, s. 155-164.

9.         Pająk, K., Lyashenko, V., Kvilinskyi, O., 2015, Operation of a business entity in the context of globalization , Economic Herald of the Donbas, 4(42), s. 18-23.

10.      Kvilinskyi, O., 2012, Формування додаткових перевагфункці онуваннятарозвитку малих підприємств, Економікапромисловості, 3-4 (59-60), s. 140-147.

11.      Kvilinskyi, O., 2012, Стратегічні аспекти формування можливостей покращення діяльності суб'єктів малого бізнесу, конкурентні переваги, СХІД, 6 (120), s. 44-49.

12.      Kvilinskyi, O., Stepanova, T., 2009, Формування правових засад франчайзинга в Україні, Економіка та право, 3(25), s. 23-28.

13.      Stepanova, T., Kvilinskyi, O., Suzayeva, O., 2009, Формирование стратегии развития предприятия в условиях изменчивой внешней среды, Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая, 36-1, s. 147-154.

14.      Stepanova, T., Kvilinskyi, O., Suzayeva, O., 2008, Обоснование параметров франчайзинговых платежей, Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая, 35(149), s. 115-123.

15.      Stepanova, T., Kvilinskyi, O., 2007, Инновационные аспекты в объединении субъектов малого предпринимательства в Украине, Вісник Хмельницького національного університету, 5, s. 181-185.

16.      Stepanova, T., Kvilinskyi, O., 2007, Актуальные вопросы развития малого предпринимательства в Украине, Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая, 31-3(117), s. 246-251.

17.      Stepanova, T., Kvilinskyi, O., Suzayeva, O., 2011, Посилення стратегічних можливостей малих підприємств у кластерах, Вісник Хмельницького національного університету, 6, s. 249-251.

18.      Kvilinskyi, O., Stepanova, T., 2010, Кластеризація як спосіб підвищення стійкості суб'єктів малого бізнесу, Економічний вісник Донбасу, 1 (19), s. 150-158.

19.      Kvilinskyi, O., Stepanova, T., 2011, Формирование возможностей развития субъекта малого предпринимательства в условиях кластера, Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: экономическая, 39(1), s. 114-121.

20.      Kravchenko, S., Kvilinskyi, O., 2016, Оптимизация конкурентоспособности инновационного проекта в условиях стратегической синергетизации, Вісник економічної науки України, 1(30), s. 70-77.

21.      Meshkov, A., Bondaryeva, I., Kvilinskyi, O., 2016, Характеристика факторов формирования инвестиционного климата региона в современных социально-экономических условиях, Вестник Пермского университета. Серия «Экономика» = Perm University Herald. Economy, 2 (29), s. 120-134.

22.      Jabłoński, J., Osadcza, N., Kvilinskyi, O., Melnychenko, S., 2016, Децентрализация в Украине в условиях устойчивого развития "Decentralization in Ukraine under the sustainble development conditions" , Współpraca Europejska / European Cooperation, 8 (15), s. 120-135.

23.      Kharazishvili, Y., Liashenko, V., Zaloznova, Y., Kvilinskyi, O., 2016, Impact of infrastructure component on socioeconomic approach to modernization of the region , Współpraca Europejska / European Cooperation, 8 (15), s. 108-119.

24.      Błaszczyk, P., Zwierzchlewski, S., Kvilinskyi, O., 2016, Przedakcesyjna polityka gospodarcza wobec jednolitej polityki EBC - mechanizmy i pokryzysowa ocena empiryczna dla Polski, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 9, s. 11-27.

25.      Pająk, K., Dahlke, P., Kvilinskyi, O., 2016, Determinanty rozwoju regionalnego - współczesne odniesienie, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 9, s. 109-122.

26.      Pająk, K., Kamińska, B., Kvilinskyi, O., 2016, Modern Trends of Financial Sector Development under the Virtual Regionalization Conditions, Financial and Credit Activity-Problems of Theory and Practice, 2(21), s. 204-217.

27.      Ivanov, S., Lyashenko, V., Kamińska, B., Kvilinskyi, O., 2016, Koncepcja oceny medernizacji, Współpraca Europejska / European Cooperation, 12 (19), s. 86-101.

28.      Kvilinskyi, O., Kravchenko, S., 2016, Optimization of Innovative Project Realization Conditions , Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Seria : Organizacja i Zarządzanie, 70, s. 101-112.

29.      Kvilinskyi, O., 2015, Регіональні чинники впливу на розвиток малого підприємництва w: А.М. Штангрет , А.П. Лeвітськa (red.), Соціально-економічний розвиток держави, регіону, підприємства в нестабільних ринкових умовах, Українська академія друкарства, Lwów, s. 291-309.

30.      Kvilinskyi, O., Stepanova, T., 2010, Мале підприємництво та перспективи його кластеризації в економічній системі України w: Ляшенко В.І. (red.), Малий бізнес та післякризовий економічний розвиток України: монографія, ІЕП НАН України, Донецьк, s. 46-50.

31.      Stepanova, T., Kvilinskyi, O., 2011, Формування конкурентних переваг у ланцюзі цінності об'єднань малих підприємств w: (red.), Модернізаця механізмів розвитку малого та середнього бізнесу: монографія, ІЕП НАН України, s. 186-190.

32.      Kvilinskyi, O., Stepanova, T., 2010, Кластеризация и развитие предприятий малогобизнеса w: В.И. Дубницкий, В.И. Ляшенко (red.), Трансганичное украино-российское сотрудничество: формы, направления, перспективы, Донецк: Юго-Восток, s. 129-136.

33.      Amosha, O., Kharazishvili, Y., Liashenko, V., Kvilinskyi, O., 2016, Economicsecurityofsustainabledevelopmentoftheregions (basedontheexampleoftheDonetskRegion) w: KazimierzPająk (red.), Gospodarkaniskoemisyjnaijejwpływnarozwójwojewództwawielkopolskiego, WydawnictwoNaukowePWN, s. 19-34.

34.      Mierzejewski, D., Pająk, K., Kvilinskyi, O., 2017, Задоволення соціальних потреб місцевих громад: аспект теоретичний w: Череп А. В. (red.), Інтеграція освіти, науки та бізнесу, NarodowyUniwersytetwZaporożu, Zaporoże, s. 11-20.

35.      Yakubovskiy, M., Liashenko, V., Kamińska, B., Kvilinskyi, O., 2017, Economy modernization of industrial regions (based on the example of Ukraine) w: Piotr Głowski, Oleksii Kvilinskyi (red.), Economic transformation in Ukraine: comparative analysis and European experience. Сomposite scientific work edited by Piotr Głowski & Oleksii Kvilinskyi, Consilium Sp. z o.o., Warszawa, s. 12-29.

 

 

WYBRANE DZIAŁANIA NA RZECZ PRAKTYKI: EKSPERTYZY I BADANIA


1.      Ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Polski Wschodniej  – dr Oleksii Kvilinskyi.

2.      Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 - Umowa zawarta z innym podmiotem na wykonanie prac B+R, zakończona osiągnięciem celu (potwierdzona fakturą)

3.      Oleksii Kvilinskyi, 2016, Civic Association „International Center of Researching Socio-Economic Problems of Modernization and Cooperation Development” , Organ spółki

4.      Oleksii Kvilinskyi, 2016, Institute for International Cooperation Development, Prezes Fundacji

5.      Oleksii Kvilinskyi, 2016, Ukraińsko-Polski Alians Gospodarczy, Organ spółki

6.      Oleksii Kvilinskyi, 2016, Anti-Corruption Monitoring, Organ spółki

7.      Oleksii Kvilinskyi, 2016, PUBLIC ORGANIZATION "SMALL AND MIDDLE BUSINESS UNION OF DONBASS", Organ spółki