Specjalność

Przedmioty na specjalności

Wybrane przedmioty realizowane na I stopniu studiów to:

 

· Analiza ekonomiczna

· Analiza strategiczna

· Badania marketingowe

· Dynamika systemów biznesowych

· Gospodarka regionalna

· Methods and Techniques of Decision Making in Bussines

· Metody wyceny przedsiębiorstw

· Monitoring, rozliczanie i kontrola projektów

· Nauka o przedsiębiorstwie

· Planowanie finansowe funkcjonowania i rozwoju
przedsiębiorstwa

· Podstawy polityki gospodarczej

· Polityka konkurencji krajów i regionów

· Prognozowanie kursów walutowych i stóp procentowych

     w przedsiębiorstwie

· Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym

· Strategia i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych

· Strategie funkcjonalne

· Strategia zrównoważonego rozwoju

· Zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej

· Założenie i prowadzenie własnej firmy

· Zarządzanie projektami

Wybrane przedmioty ogólne i specjalnościowe

 

SEMESTR  2 - 4

· Nauka o przedsiębiorstwie: Przedmiot dostarcza wiedzy o funkcjonowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem, rozwija umiejętność oceny zarządzania przedsiębiorstwem. Wiedza przekazywana podczas zajęć zapewni, że studenci działając w przedsiębiorstwach będą mogli w większym stopniu uwzględniać realia branżowe i gospodarcze, a także złożoność procesów w przedsiębiorstwie.

 

· Analiza ekonomiczna: Uczestnicy zajęć poznają  jak oceniać sytuację finansową przedsiębiorstwa oraz instytucji publicznej, jakie działania można podejmować dla wzrostu wyników finansowych podmiotu. Analiza ekonomiczna jest przydatna pracownikom działów finansowych, księgowości, kadrze zarządzającej, inwestorom. Uczestnicy zajęć będą mogli w praktyczny sposób oceniać sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, stworzyć plan finansowy przedsiębiorstwa, rozwiązywać problemy w zakresie finansowania bieżącej działalności oraz rozwoju.

 

· Analiza strategiczna: Przedmiot umożliwia nabycie umiejętności praktycznej oceny sytuacji przedsiębiorstwa oraz wyszukania tych elementów otoczenia, które mogą stanowić szanse lub zagrożenia dla działalności gospodarczej. Dzięki temu łatwiejsze będzie dobranie kluczowych zasobów niezbędnych dla sukcesu przedsiębiorstwa.

 

· Dynamika systemów biznesowych: Zajęcia zapewniają wiedzę jak usprawniać działanie firmy lub instytucji (np. poprawić obsługę klienta, procesy produkcji, logistykę), dzięki czemu możliwe jest zmniejszenie kosztów lub zwiększanie przychodów i zysków.

 

· Podstawy polityki gospodarczej: Znajomość zasad i procedur tworzenia oraz realizacji polityk publicznych - przedstawianych na zajęciach - pozwala na świadome i sprawne podejmowanie decyzji osobistych i zawodowych. Dzięki temu łatwiejsze będzie między innymi znalezienie swojej szansy na rynku pracy, podejmowanie decyzji o inwestycjach czy oszczędnościach, a także dostosowanie działań przedsiębiorstwa zależnie od warunków gospodarczych w kraju i na świecie.

 

· Polityka konkurencji krajów i regionów: Poszerzanie działalności przedsiębiorstw poza Polskę wymaga wiedzy na temat warunków działalności poza granicami (głównie na terenie Unii Europejskiej, ale też w wybranych krajach i regionach). Znajomość zasad ochrony konkurencji i świadomość praw konsumenckich pozwala na skuteczne działania.

 

· Gospodarka regionalna: Funkcjonowanie przedsiębiorstw zależy od lokalnych (na terenie gminy i powiatu) i regionalnych (w województwie) warunków konkurowania: wiedza na ich temat jest konieczna, aby skorzystać z potencjału jaki zapewniają lokalne rynki produkcji i zbytu,
a tym samym osiągnąć powodzenie w biznesie.

 

SEMESTR 5

 

· Planowanie finansowe funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa: Zagrożeniem dla przedsiębiorstwa jest niemożność spłacania zobowiązań (zadłużenia), dlatego konieczne jest zaplanowanie działań zaradczych, przy czym znaczenie ma określenie skąd i na jakich warunkach będzie możliwe pozyskanie finansowania dla zapewnienia bieżącego finansowania lub wsparcia inwestycji.

 

· Strategie funkcjonalne: Funkcjonowanie przedsiębiorstw wymaga określenia kierunków działań zgodnie z funkcjonalnymi obszarami działania przedsiębiorstwa. Dobór odpowiednich strategii pozwala na świadome i zaplanowanie postępowanie firmy prowadzące do poprawy jej sytuacji na rynku. Zajęcia umożliwiają zapoznanie się z zasadami tworzenia i wdrażania strategii funkcjonalnych w produkcji, marketingu, zarządzania kadrami.

 

· Badania marketingowe: Badania marketingowe umożliwiają przeprowadzenie analizy zachowań klientów. Podczas zajęć prezentowane są rodzaje badań marketingowych, etapy ich realizacji, zasady przygotowania projektu badania, zbierania i przetwarzania danych, a także ich interpretacji. W ten sposób uzyskane wyniki badań będą przydatne przy podejmowaniu decyzji rynkowych przez przedsiębiorców.

 

· Lokalizacja działalności gospodarczej: Miejsce, w którym działa przedsiębiorstwo może sprzyjać lub utrudniać odniesienie sukcesu biznesowego. Dlatego warto wiedzieć jak oceniać konkurencyjność lokalizacji podmiotu, jak zwiększać zainteresowanie klientów poprzez działania informacyjne i promocyjne.

 

· Zarządzanie projektami: Przedmiot pokazuje zasady tworzenia i finansowania projektów, procedury ich obsługi, rozliczania, monitoringu i ewaluacji. Studenci zwiększą dzięki przedmiotowi zdolności współpracy w zespołach projektowych.

 

· Strategia i ocena przedsięwzięć inwestycyjnych: Zajęcia dostarczą wiedzy o rodzajach inwestycji, etapach procesu inwestycyjnego, dzięki czemu możliwa jest ocena opłacalność projektu inwestycyjnego, sporządzenie podstawowego studium wykonalności, biznesplanu czy operatu szacunkowego.

 

· Strategia zrównoważonego rozwoju: Wiele podmiotów dąży m.in. do oszczędności energii, a tym samym do zmniejszania kosztów działalności. Przedmiot wskazuje jakie są zasady planowania i prowadzenia działalności gospodarczej z poszanowaniem środowiska naturalnego przy wykorzystaniu własnych środków lub instrumentów wspierających, w tym dotacji unijnych.

 

SEMESTR 6

 

· Założenie i prowadzenie własnej firmy: Zajęcia pokazują jak znaleźć pomysł biznesowy, założyć działalność, wybrać formę prawną i opodatkowania, prowadzić sprawozdawczość, poszukiwać dofinansowania (m.in. z dotacji unijnych lub krajowych, przez leasing, kredyty, venture capital), stosować optymalizację podatkową.

 

· Zakładanie i prowadzenie organizacji pozarządowej: Podczas zajęć można poznać praktyczne zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych, które stanowią ważny sektor działalności społeczno-gospodarczej.

 

· Prognozowanie kursów walutowych i stóp procentowych w przedsiębiorstwie: Przedmiot zapewnia wiedzę na temat kursów walut i stóp procentowych, które mają znaczenie dla podmiotów handlujących za granicą lub inwestorów. Studenci dowiedzą się np. jakie są mechanizmy kształtowania się kursu walutowego i stopy procentowej oraz jak prognozować ich zmiany.

 

· Metody wyceny przedsiębiorstw: Zajęcia prezentują podejścia, metody i narzędzia wyceny przedsiębiorstwa w zależności od charakteru przedsiębiorstwa, uwarunkowań prawnych. Studenci dowiedzą się jak wycenić przedsiębiorstwo, będą mogli samodzielnie przeprowadzić podstawowe wyceny.

 

 

· Monitoring, rozliczanie i kontrola projektów: Zajęcia przybliżają tematykę sprawnej realizacji projektów przez przedsiębiorców, samorządy i organizacje pozarządowe, dostarczając wiedzy jak nadzorować przedsięwzięcia projektowe, a także prowadzić w nich ewidencje i sprawozdawczość.