Opublikowane:

2017
 • Durczak, K., Koperska, A., Piasecki, P., Ławrynowicz, M., 2017, ZZL w ostrych barwach. Bibliometryczna analiza podejść i metod badawczych, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2/2017
2016
 • Łuczak, P., 2016, Publiczne i prywatne finansowanie opieki długoterminowej. Przykład Europy Środkowo-Wschodniej, „Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, vol. 33 (2)  

2015 
 • Czarnecki, K., 2015, Uwarunkowania nierówności horyzontalnych w dostępie do szkolnictwa wyższego w Polsce, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 1(45), s. 161-189.
 • Łuczak, P., 2015, Opieka długoterminowa w Polsce i w Republice Czeskiej, Wydawnictwo UEP, Poznań
 • Panicz, U., 2015, Motives of economic activity relocation, w: Jana Marasová, Claude Martin (red.), Travaux scientifiques du Reseau PGV. Pour une Europe forte : rénover les structures économiques, entrepreneuriales, politiques, territoriales et éducatives, Belianum, Matej Bel University Press, Banska Bystrica, s. 242-257.

 • Panicz, U., 2015, Reshoring As A Form Of Relocation Of Economic Activity – US Firms Case Study Gaining, w: Błażej Prusak (red.), ENTERPRISES IN UNSTABLE ECONOMY, Politechnika Gdańska - Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk, s. 94-105.

 • Piasecki, P., 2015a, Kapitał ludzki, cechy pracownika, stanowisko, czy organizacja? Uwarunkowania szkoleń pracowników w świetle wyników wybranych badań, Optimum. Studia ekonomiczne, 6 (78)/2015, s. 131-143
 • Piasecki, P., 2015b, Uwarunkowania szkoleń pracowników sektora publicznego w Polsce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3/2015, s. 81-96


2014   

 • Panicz, U., 2014, Wpływ offshoringu na zatrudnienie, w: Arkadiusz Przybyłka (red.), Polityka gospodarcza i społeczna - wybrane zagadnienia, Wydawnictwo AT Group, Kraków, s. 101-110.
 • Panicz, U., 2014, Reshoring jako forma relokacji działalności przedsiębiorstw, w: Stanisław Ciok, Krzysztof Janc (red.), Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 185-194.
 • Panicz, U., Tomidajewicz, J., 2014, Relocation and coheson in EU member states, La Cohesion Europeenne En Question/Debate on the current issue of the European Cohesion, s. 514-532.


2013
 • Czarnecki, K., 2013, Nowe Zarządzanie Publiczne a reforma szkolnictwa wyższego w Polsce, Praktyka Teoretyczna, 7, s. 85-106.
 • Czarnecki, K., 2013, Polski system szkolnictwa wyższego a funkcje polityki społecznej - ujęcie porównawcze., Polityka Społeczna, 10, s. 25-31.

W toku:
 • Łuczak, P., 2017, Aktywność zawodowa opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych w świetle Diagnozy Społecznej, „Polityka Społeczna” (w druku) 
 • Łuczak, P., 2017, Zabezpieczenie na starość oparte na majątku gospodarstw domowych: przegląd badań w kontekście polityki społecznej w Polsce, „Studia Biura Analiz Sejmowych” (w druku)
 • Łuczak, P., Different logics of long-term care policies in Central and Eastern Europe, “Social Policy & Administration” (w recenzji)