Pracownicy naukowi

dr hab. Halina Zboroń, prof. nadzw. UEP

Problematyka naukowo-badawcza:
metodologia nauk ekonomicznych, metaekonomia, etyka gospodarcza, filozofia gospodarowania

DANE BIOGRAFICZNE

- magister kulturoznawstwa, magister filozofii – studia ukończone na UAM w Poznaniu;
- doktor nauk ekonomicznych – stopień uzyskany na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na podstawie dysertacji Etyczny kapitalizm w świetle katolickiej doktryny społecznej
- doktor habilitowany


NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE

(2012) Economic Thought versus Economic Crisis, w: Economic Crisis in a Social Perspective, ed. G.Krzyminiewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
(2011) Dyskurs o społecznej odpowiedzialności ekonomistów (z kryzysem w tle), w: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa? Red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
(2010) Koncepcje podmiotu gospodarującego w teoriach ekonomicznych, w: Gospodarka i społeczeństwo, red. J. Sikora, Wydawnictwo i Drukarnia UNI-DRUK s.j., Poznań.
(2010) Konceptualizacje idei racjonalnego wyboru we współczesnej refleksji społecznej, w: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej – znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, red. U. Zagóra-Jonszta, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
(2009) Konstruktywizm społeczny – nowe teoretyczne podejście w badaniach nad gospodarką, s. 22, „Prakseologia”, nr 149.
(2009) Teorie ekonomiczne w perspektywie poznawczej konstruktywizmu społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 360.
(2007) Wiedza ekonomiczna versus wiedza o ekonomii. Kilka uwag na temat konstruktywistycznego uprawiania ekonomii, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, op. cit., s. 255–268.
(2007) Aksjologiczne problemy globalizacji w czasach późnej nowoczesności, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów, s. 66–81.
(2005) Službovi zlovživannia v dieržavah z diemokratičnym ustrojem, w: Region Baltijskiego moria. Kultura, politika, suspolstvo, red. M. Malskij, N. Antoniuk, The Baltic Sea University Press, Lwów, s. 228–236.
(2005) Kapitał społeczny jako kategoria socjoekonomiczna, w: Kapitał społeczny we wspólnotach, red. H. Januszek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 31–41.
(2005) Integralny model etyki gospodarczej – ujęcie kulturowe, w: Etyka biznesu „po Enronie”, red. J. Sójka, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań, s. 143–149.
(2005) Ekonomia a etyka i religia – ujęcie kulturowe, w: Religia a gospodarka, t. 1, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 152–156.
(2004) Službovyja zloižyvanni i sučasnyh demokratyčnyh gramadstvah, w: Region Baltijskaga mora. Kultura, palitika, gramadstva, red. W. Szadurski, The Baltic University Press, Uppsala, s. 233–243.
(2004) Kapitał społeczny w refleksji etycznej, w: Kapitał społeczny – aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Januszek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 98–113.


KONFERENCJE

Uczestniczy w wielu konferencjach o tematyce ekonomicznej i filozoficznej, w szczególności dotyczących problemów z zakresu etyki gospodarczej.


DYDAKTYKA

Prowadzi wykłady z przedmiotów etyka życia gospodarczego, filozofia, zagadnienia filozofii współczesnej, kapitał społeczny, współczesna filozofia społeczna oraz seminaria dyplomowe i magisterskie z interdyscyplinarnych studiów nad praktyką gospodarczą.


PEŁNIONE FUNKCJE

- członkini Rady Wydziału Ekonomii,
- Pełnomocnik Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni - Przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni - Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Uzyskanych za Granicą - członkini Wydziałowej Komisji Programowej
- członkini międzynarodowego stowarzyszenia etyki biznesu EBEN-Polska
  

Katedra Socjologii i Etyki Gospodarczej UEP, 

bud. C, p. 315 

ul. Towarowa 53, 

61-896 Poznań 

tel. (0-61) 854-38-93 

e-mail:

halina.zboron@ue.poznan.pl